Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Dossier Wonen en leefomgeving

Ook op lange termijn binnen de rode contouren

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) staat bekend om haar vasthoudendheid aan het verbod om te bouwen buiten de ‘rode contouren.’ De rode bebouwingscontour is vastgesteld door de provincie in een verordening die geldt tot 2028. In dit stuk lichten we onze algemene visie toe en gaan nader in op onze standpunten inzake:

  • Het Dalweg-gebied
  • Het bouwpotentieel binnen de huidige rode contouren
  • Soesterberg
  • Sociale woningbouw en zgn. ‘Knarrenhofjes’

Artikelen


Algemeen

Bouwen binnen het rode contour betekent dat onze partij  zich inzet om woningen te realiseren op reeds bebouwde plekken. Daarnaast zijn we voor herbestemming waar mogelijk, bijvoorbeeld door leegstaande bedrijfspanden om te vormen tot woningen. Met andere woorden:   We zijn vóór inbreiding, transformatie en herontwikkeling en geloven niet in uitbreiding: bouwen in het weiland of andere groene zones.

Wij staan voor een realistische bouwopgave op basis van kwalitatief en duurzaam wonen. Kansen voor natuur inclusief bouwen dienen hierbij te worden benut. GGS wil ook uitvoering geven aan het Masterplan Soesterberg. De sterke groei van inwoners - van 6.500 naar 9.500 - is volgens ons noodzakelijk voor een vitale toekomst van Soesterberg.


Langetermijnvisie

GGS heeft een langetermijnvisie die gebaseerd is op demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing van de bevolking, en op termijn krimp. Daarnaast zijn wij tegen het bouwen voor de regio, omdat wij geen onderdeel willen worden van de Randstad Holland. Wel zien wij de toekomst van Soest en Soesterberg als vitale dorpen met behoud van voorzieningen.

Voor de kern van Soest wordt in het vast te stellen Masterplan Wonen een overzicht gegeven van potentiële bouwlocaties/herbestemmingslocaties binnen de rode contour die als leidraad gaat gelden voor de te realiseren woningbouw. Het betreft hier plannen voor zowel de korte als de middellange termijn. Voor de lange termijn zal er een Omgevingsvisie komen. Daarin zal de vraag ‘Wat willen met ons dorp?’ worden vastgelegd. Het uitgangspunt blijft hierbij: alleen bouwen binnen de rode contouren.

Bij woningbouw willen wij vooral inzetten op (betaalbare) woningen voor senioren en jonge gezinnen/starters. We denken dat bouwen voor senioren de beste kans biedt op daadwerkelijke doorstroming binnen de Soester woningmarkt. De eerste beoogde locaties voor seniorenwoningen zijn het Orlando-terrein en het voormalige terrein van de gemeentewerken op de Molenstraat. Deze percelen zijn in het bezit van de gemeente en zijn daarom uitermate geschikt om daadwerkelijk sociale woningbouw te realiseren.  


Dalweggebied geeft nieuwe kansen

Onze fractie heeft hoge verwachtingen voor wat betreft het bouwen van woningen in het  Dalweggebied. Een nader uit te werken visie moet  duidelijk maken hoeveel woningen hier gebouwd kunnen worden. De aankoop van het politiebureau biedt een goede mogelijkheid om het gebied verder te ontwikkelen. Let wel: dit traject is er één van de lange adem (15 tot 20 jaar)!


Wat is het bouwpotentieel binnen de huidige rode contouren?

Met een rapport over woningbouw in onze regio dat adviesbureau Compaenen publiceerde op  18 mei 2017 werd al voorgesorteerd op de komende Omgevingsvisie. Op blz. 11 (halverwege) van dit rapport wordt als  benadering voor de kern Soest gekozen om in 2030 op 39.500 inwoners uit te komen. Dat is vergelijkbaar met het aantal inwoners in 2011. Door de verdunning wordt berekend dat hiervoor 930 woningen nodig zijn. In de tekst onder tabel 2.6. staat vermeld: “Om daarnaast nog extra invulling te geven aan de regionale woningbehoefte, wordt de woningbouwopgave voor de kern Soest gesteld op 1.100 woningen”. Op blz. 26 wordt dit in verschillende stappen opgebouwd naar 1.033 mogelijke woningen. Rekening houdend met planuitval wordt het aantal berekend op 712 woningen.

N.B.: dit was de stand van zaken medio 2018. Per onderdeel wordt de onderliggende opbouw doorgenomen. Het algemene beeld is dat er binnen de huidige contouren voldoende bebouwingmogelijkheden zijn. Dit wordt bevestigd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en – Verordening 2013-2028.

Later publiceerde hetzelfde bureau Compaenen een nieuw rapport: Woningbehoefteonderzoek 2019.

Hier wordt het vooral vanaf pagina 27 interessant met paragraaf 4.2 Kwalitatieve woningbehoefte waarin vraag en aanbod tegenover elkaar worden gesteld:

"Uit de analyse komt naar voren dat er in de gemeente Soest tot en na 2025 in de huur vooral behoefte is
aan sociale en particuliere huurappartementen en in de koopsector vooral aan goedkope rijwoningen en
appartementen in verschillende prijsklassen. In de sociale huur moeten tot 2025 minimaal 90 woningen
worden toegevoegd om de huidige druk niet op te laten lopen. In de vrije huursector zijn tot 2025 circa
180 woningen extra nodig, vooral appartementen. In de koopsector zijn netto circa 450 woningen extra
nodig, vooral goedkopere appartementen en in mindere mate duurdere appartementen en goedkope rij-
/hoekwoningen. Tussen 2025 en 2030 verschuift de vraag-/aanbodbalans enigszins. Er zijn dan minder
sociale huurwoningen nodig en minder extra vrije sectorhuurwoningen. In de koopsector blijft het beeld
vergelijkbaar met de periode tot 2025. Wel zijn er in de periode 2025-2030 meer goedkope rijwoningen
nodig terwijl er minder extra koopappartementen nodig zijn in vergelijking met de periode tot 2025." (p.31)

Woningbouw in Soesterberg

Soesterberg heeft tientallen jaren  op slot gezeten door de aanwezigheid van het militaire vliegveld en het ruimtebeslag door het Nederlandse en Amerikaanse leger. Nu de vliegtuigen en Amerikanen zijn vertrokken en de Nederlandse defensie zich hergroepeert verdient het dorp verdient van harte dat het de achterstand inhaalt.  

In de uitvoering van het Masterplan Soesterberg en  het programma Hart van de Heuvelrug staan verschillende bouwplannen op stapel.

Op diverse locaties worden woningen gerealiseerd  zodat Soesterberg kan hierdoor groeien van 6,5 naar 9,5 duizend inwoners.


Tot slot

Sociale woningbouw

In de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcoöperaties Alliantie en Portaal is vastgesteld dat zij een gezamenlijke opgave hebben om binnen een paar jaar 200 sociale huurwoningen te bouwen. Wij zien dit onder meer gaan gebeuren op het voormalige Serviceterrein van de gemeente  op de Molenstraat. GGS vindt dit een goed plan.

Aangezien we in Soest relatief veel kleine projecten voor koopwoningen ontwikkeld worden, zien we het als taak van de gemeente om realisatie van betaalbare huisvesting waar mogelijk te faciliteren.

In Soest wordt sinds 2014 de sociale woonruimte regionaal verdeeld via WoningNet Eemvallei.

De werking hiervan is na twee jaar onderzocht door RIGO REsearch en Advies. Klik hier voor het rapport uit 2017.

Knarrenhofje

GGS is voorstander van een zogenaamd Knarrenhofje. De Knarrenhof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen. Ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven wonen, maar die steeds minder op mantelzorg en/of evt. kinderen terug kan of wil vangen. Mogelijk kan een dergelijk project samen met een projectwikkelaar worden opgestart, het liefst in de buurt van winkels en overig voorzieningen.

Van winkel naar woning

Winkels of kantoren die verdwijnen uit  de wijk, moeten volgens GGS zonder al te veel rompslomp omgevormd kunnen worden tot woningen. Belemmering vanwege een bestaand bestemmingplan of ander gemeentelijk beleid dient te worden aangepast!