Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Energie en duurzaamheid

De energietransitie is een onderdeel van de weg naar een wereld zonder uitstoot van CO2. Ook op andere punten valt veel te winnen.

Algemeen

In december 2018 heeft de gemeenteraad  unaniem ingestemd met de Startnotitie Energietransitie Soest. Als coalitiepartij is Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) daar blij mee. Het is een, ook voor niet-politici, goed leesbaar document geworden met een samenvattende infographic. In de startnotitie staat  dat de gemeente Soest streeft naar een CO2-neutraal Soest in 2050. Deze opgave sluit aan op de landelijke lijn van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie . Deze startnotitie komt voort uit het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2016-2020 en moet uiteindelijk leiden tot een Programmaplan voor de energietransitie van Soest.

Daarnaast hebben wij te maken met het nationale klimaatbeleid en met de Klimaatwet, die o.a. bepaalt met hoeveel procent ons land de CO2  moet terugdringen. Dit beleid gaat uit van 95% minder CO2-uitstoot in 2050 (en 49% in 2030).

Eind 2018 is er een Klimaatakkoord uitgewerkt waarin afspraken zijn vastgelegd over de manier waarop de klimaatdoelen kunnen worden gehaald. Het akkoord wordt waarschijnlijk in de loop van 2019 formeel goedgekeurd door de landelijke politiek. Ondertussen  wordt er discussie gevoerd over de vraag wie dit allemaal gaat betalen. Vanuit de voorstellen die er nu liggen, concludeert onze fractie dat de rekening, zoals opgenomen in dit akkoord, NIET bij de grootste vervuilers wordt neergelegd!  

Cijfers: uitgaande van het energiegebruik is 78% van de CO2-uitstoot afkomstig van bedrijven en 22% van burgers en MKB-bedrijven. Huishoudens ontvangen 250 miljoen euro subsidie, maar de lasten dreigen te  stijgen met 1.800 miljoen euro. Bedrijven ontvangen 500 miljoen euro subsidie, terwijl de verwachte lastenstijging 200 miljoen euro is. Conclusie:  grote bedrijven verdienen eraan, terwijl zij de grootste vervuilers zijn.

Hieronder gaan we in op

 • De rol van de gemeente
 • Het coalitieakkoord
 • GGS in de gemeenteraad over de energietransitie
 • Praktische vragen & antwoorden

Artikelen


De rol van de gemeente

In het grote geheel speelt de gemeente  bij de energietransitie een bescheiden rol. Wel speelt de gemeente een grote rol bij het vergroten van het energiebewustzijn en bij het voorbereiden van inwoners, bedrijven en organisaties op een andere, schonere toekomst. De gemeente moet de regierol nemen om  inwoners en bedrijven te betrekken bij, en voor te bereiden op plannen die bijdragen aan de energietransitie van Soest.

Daarnaast moet de gemeente ook samenwerken met de regio om te komen tot een Regionale Energiestrategie. Soest is daarbij in een regio geplaatst met Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, en Woudenberg. Gezamenlijk  maken we  concrete plannen  over  nieuwe manieren van energieopwekking en energiebesparing.

Uiteindelijk komt er een Meerjarig Programma Energietransitie Soest, waarin meer duidelijkheid komt over de technische en financiële  haalbaarheid van het programma.  Tot die tijd kunnen wij de inwoners stimuleren om (op eigen initiatief) gebruik te maken van de huidige beschikbare middelen.

 


Het Coalitieakkoord over duurzaamheid

Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft GGS met VVD, D66 en CU/SGP een coalitieakkoord gesloten. Hierin staat:

“Soest wil zich inspannen om te zorgen dat grootschalige windmolens/-turbines en zonneweides niet nodig zijn. Daarom is innovatie noodzakelijk en bieden nieuwe technieken, zoals Solar Runway en geothermie perspectief. Ook wordt extra ingezet om zonnepanelen op daken te bevorderen. Nieuwe woningen worden sinds 1 juli 2018 aardgasvrij gebouwd. Meer oplaadpunten in Soest om elektrisch autorijden te bevorderen. De groene ambitie is ook: zorgen voor meer biodiversiteit.”


GGS in de gemeenteraad over de Energietransitie

Ook toen GGS nog geen onderdeel uitmaakte van het college, pleitte en stemde zij bij elke gelegenheid voor maatregelen die de energietransitie kunnen bevorderen. De problematiek van een gezonde aarde is deel van ons Groene DNA. Toen de Startnotitie Duurzaamheid werd aangenomen verwoordde raadslid Tim de Wolf het als volgt in de gemeenteraadsvergadering:

"Het College toont in de notitie zich bewust te zijn van de onzekerheden die gepaard gaan met de energietransitie. Dit is onvermijdelijk bij een planning die zich over meer dan drie decennia uitstrekt. Van belang is dat niet gepoogd wordt het wiel uit te vinden. Aansluiting met de landelijke ambitie is een voorbeeld hiervan. Op deze wijze kan innovatie die in de loop der jaren verwacht mag worden ten volle worden benut bij de overschakeling van fossiele- naar CO2-vrije energiebronnen. Het is van belang niet in paniek raken en als een razende ruiter over het paard springen maar oog te houden voor behoud van de mooie Soester omgeving.

Enkele partijen lijken nu onze natuur te willen ontsieren met windmolens en zonnepanelen. Ik wijs in dit verband op de woorden van de milieuactivist Paul Kingsnorth in een recente aflevering van VPRO’s Tegenlicht. Verbitterd constateert Kingsnorth dat ‘de nog overgebleven wilde natuur’ wordt ingeruild ‘voor een windmolenpark en zonnepanelenfarm’. “

Toepassing van de Trias Energetica is, aldus Tim, een voorbeeld van een goede aanpak: "Allereerst streven naar vermindering van de energiebehoefte, o.a. door isolatie. Daarnaast zo snel mogelijk en zoveel mogelijk overschakelen op duurzame energiebronnen. Geen zonneweiden en windmolens in de polder. Het vol leggen met zonnepanelen van daken binnen de bebouwde kom is voorlopig werk genoeg. Hier valt veel te winnen zonder de omgeving te ontsieren. Uiteraard, waar dit op gemeentelijk niveau kan, is het stimuleren van innovatie op het gebeid van duurzame energieopwekking van groot belang. De nieuwe technieken moeten en zullen een deel van de oplossing bieden. Het is van belang dat we de ontwikkeling op dit gebied scherp in de gaten houden en waar mogelijk experimenten, faciliteren of anderszins ondersteunen. Het samenwerken met burgers en bedrijven die initiatieven tonen is essentieel.

De energietransitie is een onderdeel van de weg naar een wereld zonder uitstoot van CO2. Ook op andere punten valt veel te winnen. Denk aan innovatief bouwen en de reductie van vervoersbewegingen! Energietransitie, en ruimer genomen de reductie van de CO2-uitstoot, is een boeiend proces.

Veel staat ons te wachten maar vooral ook in positieve zin: nieuwe ontwikkelingen met verrassende resultaten. Door het proces te beschouwen als een interessante puzzel, en er plezier in te hebben, vergroten we de kans op succes: een schone wereld!"


Praktische vragen & antwoorden

 • Waar kunnen inwoners terecht voor advies en hulp?

Antwoord: Onder meer bij de volgende instanties/websites:

https://www.energieactiefsoest.nl/  , https://www.duurzaambouwloket.nl/gemeente  en https://duurzamebedrijvensoest.nl/

 • Is er financiële hulp beschikbaar?

Antwoord: Er bestaat een mogelijkheid om via de gemeente Soest een duurzaamheidslening af te sluiten tot maximaal €15.000 .

 • Wat zijn de speerpunten?

Antwoord: Stimuleren om meer te isoleren en om de daken vol te leggen met zonnepanelen. Dit bespaart energiekosten! Zeker is dat de energiekosten gaan stijgen per eenheid, en daarom zal dit echt gaan schelen in de kosten per huishouden.

 • Wat doen bedrijven in Soest eigenlijk?

Antwoord: Altijd te weinig, ook zij moeten energiebesparende maatregelen treffen. Via de RUD wordt daar steekproefsgewijs op gecontroleerd.

 • Heeft de gemeente al geregeld dat de straatverlichting zuiniger wordt?

Antwoord: Ja, alle verlichting wordt zodra de afschrijftermijn van de verlichting is verstreken, vervangen door LED-verlichting!

 • Heeft het gemeentehuis eigenlijk wel zonnepanelen?

Antwoord:  Ja, en het is de bedoeling gefaseerd de andere gebouwen dit in het bezit zijn van de gemeente ook te voorzien van zonnepanelen!

 • Waarom gaat de gemeente Soest niet investeren in de opwekking van energie op zee?

Antwoord: Mogelijk is dit inderdaad een alternatief.

 • Waarom wil GGS geen zonneweides en windturbines in de polder?

Antwoord: GGS wil de landschappelijke waardes van dit gebied bewaren. Wij willen dat de focus nu ligt op nieuwe technische ontwikkelingen en op zonnepanelen op de daken. Windmolens langs de A28 en op de industrieterreinen kunnen wij steunen, mits noodzakelijk.

 • Wat zijn eigenlijk de nieuwe technische mogelijkheden om CO2  terug te dringen?

Antwoord: deze mogelijkheden zijn op dit moment nog niet echt bekend, maar wij weten dat er onderzoeken zijn naar nieuwe mogelijkheden. Nu al zijn er technische mogelijkheden zoals: Solar Runway, Biogas en Ultra diepe geothermie. Dit kunnen op termijn goede alternatieven zijn.  Als het meerjarenprogramma is vastgesteld, moet er meer duidelijkheid zijn.

 • Heeft de fractie van GGS een standpunt over hoe de kosten moeten worden verdeeld van de energietransitie?

Antwoord: De fractie van GGS heeft als uitgangspunt dat de vervuiler betaalt en wil graag dat inwoners die geïnvesteerd hebben in energiebesparende maatregelen voor hun woning, worden beloond d.m.v. een korting op de OZB-belasting!