Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

RES Concept in de Raad

zondag 27 september 2020

In de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 24 september lag het raadsvoorstel ‘goedkeuring Concept bod Regionale Energiestrategie Regio Amersfoort’ voor. De Regionale Energie Strategie (RES) is een plan dat moet leiden tot vermindering van de CO2 uitstoot. In 2030 moet de reductie 49% zijn, voor 2050 is het streven dat de uitstoot tot nul is gereduceerd. Dit alles met het doel de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Gezien de ruime toepassing van fossiele brandstoffen in onze samenleving is dit geen eenvoudige opgave. Het gebruik van deze brandstoffen veroorzaakt een groot deel van de CO2 uitstoot en dit zal dus geleidelijk moeten worden verminderd. Alternatieven voor het duurzaam opwekken van energie zijn er gelukkig zeker en met regelmaat worden nieuwe technieken ontdekt of oude geperfectioneerd. Zo wordt er hard gewerkt aan geothermie (we halen dan warmte uit de aardkorst), zijn er de ‘aloude’ windturbines en zonnepanelen, verder zijn er mogelijkheden om energie uit oppervlaktewater en simpelweg de lucht te halen en zijn er systemen om zomers de warmte op te slaan voor gebruik in de winter, terwijl dit ook andersom kan werken: zomers de kou uit de winter gebruiken om te koelen. De laatste tijd wordt ook weer gepraat over kernenergie.

Alle systemen hebben zo hun voor-en nadelen en hun specifieke effecten op de omgeving. Dit lokt dus discussie uit want de ideeën over prioriteit en wenselijkheid verschillen. Dat hebben we tijdens de opiniërende raad van 17 september gemerkt. Daarvoor verwijzen we graag naar het stukje dat Jan Paauw hierover heeft geschreven.

Startpunt

GGS is uiteraard een warm voorstander van het speuren naar mogelijkheden om de CO2 reductie te realiseren. Dat is goed voor het klimaat, het milieu en dus voor ons. Het concept bod RES is een goed startpunt. Regelmatig zal de RES ook worden aangepast aan nieuwe technieken en ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen ook politiek zijn. GGS pleit voor behoud van het open landschap van onze polder. Andere partijen zijn van mening dat het plaatsen van windturbines in genoemd gebied mogelijk moet zijn. GGS wil dit niet. Het is ook niet nodig. Door het aanboren van andere bronnen van energie kan deze aantasting van de omgeving worden voorkomen. Eerst – wat Soest betreft – beginnen met het plaatsen van zonnepanelen op grootschalige daken in de bebouwde omgeving en verder de energiewinning concentreren langs infrastructuur, zoals de A28. Onderwijl mag worden verwacht dat in de loop van de komende tien jaar innovatieve technieken uiteindelijk het plaatsen van windturbines onnodig zullen maken. Zonde dus om nu de investering te doen en onze ruimte er mee te verstoren.

In totaal moet in Nederland in 2030 35 tWh (terra-watt-uur) hernieuwbare energie worden opgewekt. Om dit te bereiken moeten conform de RES 30 regio’s in Nederland een ‘bod’ doen. De vraag is dus: wat kan in de regio in 2030 aan alternatieve energieopwekking worden gerealiseerd? Dit is de afgelopen jaren in kaart gebracht. Onze regio, Amersfoort, komt met het ogenschijnlijk lage bod van 0,5 tWh. We zijn echter de kleinste ‘energieregio’ van Nederland. Voor geheel Nederland totaal zijn de biedingen opgelopen tot 55 tWh. Dat is dus een extraatje van 20 tWh bovenop de gevraagde 35 tWh! Deze gunstige vooruitzichten maken het eens te meer onnodig nu al met het plaatsen van windturbines te beginnen.

Praat mee

Onderdeel van de RES is om de samenleving in de afwegingen te betrekken. Onze wethouder Nermina Kundic heeft om dit uit te lokken al lichtborden laten plaatsen op diverse plaatsen in Soest. De tekst komt grofweg hierop neer: ‘Wilt u hier zonnepanelen of windmolens? Of juist niet? Praat mee!’. GGS hoopt dat velen zich constructief in de discussie zullen mengen. We staan voor een grote, ingewikkelde puzzel en die lossen we niet zomaar alleen op een achternamiddag op.

Van dit laatste bleek de gemeenteraad tijdens de besluitvormende vergadering doordrongen. Alle partijen stemden in met de concept RES 1.0. Bij die gelegenheid kwamen wel weer even de verschillen van inzicht naar voren omtrent de te bewandelende weg naar de CO2 reductie. Om er een paar uit te lichten: Groen Links, POS en de PvdA blijken minder waarde te hechten aan het polderlandschap van Soest; windmolens daar dus o.k. De VVD ziet wel wat in aardwarmte (geothermie) en kernenergie, van D’66 mag ‘de lat hoger’ (een hoger bod dan 0,5 tWh) en het CDA ziet wel wat in plaatsing van zonnepanelen direct nabij de bebouwde kom (de rafelranden van het dorp, dus ook in de polder). Toepassing van kernenergie sluiten ook zij – op termijn – niet uit.  

Op 1 juli 2021 moet de definitieve RES 1.0 zijn afgerond. Tot die tijd kan nog worden geschaafd, gepeinsd, gerekend en gepiekerd. Dan hebben we een duidelijk richtsnoer dat om de 2 jaar wordt geactualiseerd.

In de raad

Ons fractielid Tim de Wolf stemde namens GGS tijdens de vergadering in met de concept RES met de volgende woorden:

‘GGS stemt van harte in met het concept voorstel RES 1.0. In het plan zien wij de elementen terug die we al eerder hebben bepleit. Start in Soest met het opwekken van hernieuwbare energie langs infrastructuur en op grootschalige daken, niet in de polder.

Het zou naar onze mening voorbarig zijn om de polder in de plannen te betrekken. GGS staat voor het behouden van het open karakter van dit gebied. Daar past geen horizonvervuiling door windturbines bij. Windmolens die verre van onomstreden zijn. Uit de reacties van inwoners en instanties op de RES blijkt de zorg die over de inzet van windturbines heerst. Naast schade in het landschap is er schade voor de vogelstand, zijn er nog onbekende effecten door laagfrequente trillingen en daardoor en daarbij zijn ze geen goede basis voor het creëren van het nodige draagvlak voor de energietransitie.

Het huidige raadsvoorstel betreft een concept, en zelfs na het vaststellen van de RES 1.0 is er nog voldoende mogelijkheid voor bijstelling. Wij hopen en verwachten dat innovatie het plaatsen van windturbines, waar dan ook, onnodig zal maken. De looptijd van de RES laat echter de voorstanders van windmolens in de polder de mogelijkheid om dit idee onderdeel te maken van de verkiezingscampagne. Ga uw gang. Naar onze mening een totaal onnodige aanslag op ons landschap. Van de voor Nederland in 2030 vastgestelde 35 tWh aan hernieuwbare energie is al 55 tWh toegezegd! Daar zal enerzijds wel wat van af gaan, daar komt anderzijds door innovatieve technieken in de komende 10 jaar ook wel weer wat bij. Het gaat dus goed en de concept RES 1.0 is wat GGS betreft een uitstekend startpunt dat wij van harte zullen ondersteunen.’     

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht