Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

ANBI-informatie

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn we volgens de toepasselijke regels verplicht de volgende informatie weer te geven:

 1. NAAM: Vereniging Gemeentebelangen Groen Soest.
 2. FISCAALNUMMER:  815638929 (=RSIN).
 3. POSTADRES: Stadhouderslaan 122, 3761EP, Soest. Zie ook tabblad contact op deze website.
 4. DOELSTELLING: De vereniging heeft als politieke onafhankelijke groepering het doel om haar politieke programma te verwezenlijken door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Soest, en eventueel in een regio en/of gewest. 
 5. HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN:
  • Het Beleidsplan bestaat grotendeels uit het vaststellen en realiseren van een verkiezingsprogramma. Het programma wordt minimaal eens in de vier jaar vastgesteld door de ledenvergadering en, onder meer, gepubliceerd op de website van de vereniging. (zie tabblad Partijprogramma).
  • Inkomsten bestaan uit een bijdrage uit de raadsledenvergoeding; contributies van leden, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere inkomsten zoals donaties en/of sponsorgelden. 
  • Het dagelijks beheer van het vermogen van de instelling is in handen van het bestuur. De richtlijnen voor het beheer worden middels een begroting voor het komende jaar, conform de statuten, op de ledenvergadering vastgesteld. Het grootste deel van de inkomsten wordt gereserveerd voor de eerstvolgende (gemeenteraads-)verkiezingen. 
  • Giftenreglement: zie tabblad op de website onder deze link: “Giftenreglement
  • Het vermogen van de instelling wordt besteed aan het houden van openbare (thema-)bijeenkomsten; verspreiding van informatie en nieuwsbrieven; advertenties en overige campagne-activiteiten.
 6. BESTUURSSAMENSTELLING: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, eventueel aangevuld met andere leden tot een oneven aantal.
 7. NAMEN: De huidige voorzitter is Jos van den Eijnden, de huidige secretaris is Hans de Koning en de huidige penningmeester is Frits de Vries. Het bestuur wordt aangevuld met de leden Harry Witte en een vijfde bestuurslid: (nog in onderhandeling). Zie ook het tabblad "Wie zijn wij" onder “bestuur” op de website
 8. BELONINGSBELEID: De vereniging  is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en overige medewerkers zijn onbezoldigd. Voor gemaakte kosten die verband houden met activiteiten die bestuursleden verrichten voor de vereniging GGS ontvangen zij een vergoeding van gemaakte onkosten. Ze ontvangen geen vacatiegeld. Voor werkzaamheden van derden moet uiteraard een marktconforme prijs betaald worden. 
 9. ACTUEEL: Onder Nieuws staan op deze website alle activiteiten die wij in het recente verleden hebben ondernomen. Daarnaast geven we periodiek een Nieuwsbrief uit. De laatste edities daarvan staan ook op deze site en zijn onder deze link te vinden.
 10. FINANCIELE VERANTWOORDING:

Balans Gemeentebelangen Groen Soest

     
       
Activa 31-03-17 31-03-16 31-03-15
       
Inventaris € 0 € 325 € 488
Debiteuren € 150 € 5.350 € 5.950
Liquidemiddelen € 21.948 € 13.799 € 15.361
       
  € 22.098 € 19.474 € 21.799
       
Passiva      
Eigen vermogen € 21.068 € 19.474 € 20.765
Crediteuren € 1.030 € 0 € 1.034
       
  € 22.098 € 19.474 € 21.799
       
       
Resltaten rekening 01-04-2016 / 01-04-2015 / 01-04-2014 /
  31-03-2017 31-03-2016 31-03-2015
       
Opbrengsten € 7.752 € 5.660 € 14.623
       
Kosten:      
       
Onkostenvergoedingen bestuur- fractieleden € 438 € 211 €  919
Promotiekosten  incl internet en campagne € 4.261 € 877 € 30.742
Kantoorkosten € 0 € 57 € 206
Bankkosten € 147 € 125 € 112
Administratie kosten en kantoorkosten € 443 € 0 € 1.258
Advieskosten € 544 € 5.519 € 4.738
Afschrijvingen € 325 € 162 € 162
       
Totaal kosten € 6.158 € 38.137 € 38.137
       
Resultaat € 1.594 € -1.291 € -23.514
       
       
Vermogensaansluiting:      
    Mutatie tov voorgaand jaar
EV 30/4/2017 € 21.068 € 1.594  
EV 30/4/2016 € 19.474 € -1.291  
EV 30/4/2015 € 20.765    
       
       
Begroting 01-04-2017 /    
  31-03-2018    
       
Opbrengsten € 5.400    
       
Kosten:      
       
Onkostenvergoedingen bestuur- fractieleden € 850    
Promotiekosten  incl internet en campagne € 2.000    
Administratie- en Kantoorkosten € 250    
Bankkosten € 100    
Advieskosten € 0    
Afschrijvingen € 0    
       
Totaal kosten € 3.200    
       
Resultaat € 2.200    
       

TOELICHTING OP DE BALANS:

 • Wij werken met een gebroken boekjaar, namelijk van 1 april t/m 31 maart.
 • De advieskosten in 2015/16 bestaan uit kosten voor juridische bijstand.