Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

ANBI-informatie

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn we volgens de toepasselijke regels verplicht de volgende informatie weer te geven:

 1. NAAM: Vereniging Gemeentebelangen Groen Soest.
 2. FISCAALNUMMER:  815638929 (=RSIN).
 3. POSTADRES: Stadhouderslaan 122, 3761EP, Soest. Zie ook tabblad contact op deze website.
 4. DOELSTELLING: De vereniging heeft als politieke onafhankelijke groepering het doel om haar politieke programma te verwezenlijken door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Soest, en eventueel in een regio en/of gewest. 
 5. HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN:
  • Het Beleidsplan bestaat grotendeels uit het vaststellen en realiseren van een verkiezingsprogramma. Het programma wordt minimaal eens in de vier jaar vastgesteld door de ledenvergadering en, onder meer, gepubliceerd op de website van de vereniging. (zie tabblad Partijprogramma).
  • Inkomsten bestaan uit een bijdrage uit de raadsledenvergoeding; contributies van leden, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere inkomsten zoals donaties en/of sponsorgelden. 
  • Het dagelijks beheer van het vermogen van de instelling is in handen van het bestuur. De richtlijnen voor het beheer worden middels een begroting voor het komende jaar, conform de statuten, op de ledenvergadering vastgesteld. Het grootste deel van de inkomsten wordt gereserveerd voor de eerstvolgende (gemeenteraads-)verkiezingen. 
  • Giftenreglement: zie tabblad op de website onder deze link: “Giftenreglement
  • Het vermogen van de instelling wordt besteed aan het houden van openbare (thema-)bijeenkomsten; verspreiding van informatie en nieuwsbrieven; advertenties en overige campagne-activiteiten.
 6. BESTUURSSAMENSTELLING: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, eventueel aangevuld met andere leden tot een oneven aantal.
 7. NAMEN: De huidige voorzitter is Harry Witte, de huidige secretaris is Hans de Koning, de huidige penningmeester is Norbert van Gisbergen en algemeen bestuurslid is Natasja van Voorst. UItbreiding van het bestuur met mogelijk een vijfde bestuurslid is nog in behandeling. Zie ook het tabblad "Wie zijn wij" onder “bestuur” op de website
 8. BELONINGSBELEID: De vereniging  is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en overige medewerkers zijn onbezoldigd. Voor gemaakte kosten die verband houden met activiteiten die bestuursleden verrichten voor de vereniging GGS ontvangen zij een vergoeding van gemaakte onkosten. Ze ontvangen geen vacatiegeld. Voor werkzaamheden van derden moet uiteraard een marktconforme prijs betaald worden. 
 9. ACTUEEL: Onder Nieuws staan op deze website alle activiteiten die wij in het recente verleden hebben ondernomen. Daarnaast geven we periodiek een Nieuwsbrief uit. De laatste edities daarvan staan ook op deze site en zijn onder deze link te vinden.
 10. FINANCIELE VERANTWOORDING:

Financieel verslag boekjaar 1 april 2020 – 31maart 2021 Gemeentebelangen Groen Soest

BALANS PER 31 MAART 2021
Bedragen in euro’s en na resultaatverwerking 

ACTIVA

     

PASSIVA

Vaste activa Eigen vermogen
Materiële vaste activa (inventaris e.d.) 0,00 Algemene reserve 13.509,86
Vlottende activa Voorzieningen
Debiteuren 450,00 Voorziening campagnekosten verkiezingen 16 maart 2022  18.750,00
Overlopende activa 1.224,52
Liquide middelen 30.695,74 Vlottende passiva
Crediteuren 110,40

32.370,25


32.370,25

Toelichting balans per 31 maart 2021
Bedragen in euro's
Vlottende activa
Debiteuren
Nog te ontvangen giften

450,00


450,00
Overlopende activa
Vooruitbetaald Bloemen de Eng 150,00
Vooruitbetaald SurveyMonkey 338.50
Vooruitbetaald Reto Internetburo 736,02

1.224,52
Liquide middelen
Triodos betaalrekening 30.691,74
4,00

30.695,74
Vlottende passiva
Crediteuren
Nog te betalen bankkosten (1e kwartaal 2021) 42,40
Nog te betalen Reto Internetburo 48,00
Nog te betalen kosten afscheid fractie-assistent 20,00

110,40

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (boekjaar 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021)
Bedragen in euro's

Realisatie
2020-2021
    Begroting
2021-2022
Baten
Giften 13.500,00 13.500,00
Contributie 280,00 500,00
Rente 0,00 0,00
Totaal baten

13.780,00


14.000,00

Lasten
Betalingsverkeer 185,55 175,00
Bestuur/ALV/Nieuwjaarsreceptie 142,94 1.250,00
Promotie/projecten 1.679,07 3.000,00
Fractie 215,90 500,00
Website/SurveyMonkey 1.613.00 1.700,00
Campagne 2022 0,00 25.000,00
Harry Witte-prijs 0,00 500,00
Totaal lasten

3.836,46


32.125,00

Saldo staat baten en lasten 2020/2021 resp. 2021/2022 9.943,54 -18.125,00
Bestemming ‘Saldo staat baten en lasten 2020/2021’
naar ‘Algemene reserve’  3.693,54
naar ‘Voorziening campagnekosten verkiezingen 16 maart 2022’  6.250,00

9.943,54

Meerjarenbegroting ter goedkeuring Algemene Ledenvergadering op 29 juni 2021
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
Baten
Giften 13.500 13.500 13.500 13.500
Contributie 500 500 500 500

14.000


14.000


14.000


14.000

Lasten
Betalingsverkeer 175 175 175 175
Bestuur/ALV/Nieuwjaarsreceptie 1.250 1.250 1.250 1.250
Promotie/Projecten 3.000 2.250 2.500 2.750
Fractie 500 500 500 500
Website/SurveyMonkey 1.700 1.800 1.900 2.000
Campagne 2022 25.000 - - -
Harry Witte-prijs 500 - 500 -
Totaal
32.125

5.975

6.825

6.675
Netto resultaat -18.125 8.025 7.175 7.325