Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Partijprogramma 2018-2022

GEMEENTEBELANGEN GROEN SOEST

Klik hier voor het volledige partijprogramma.

 1. GGS is voor een duurzame samenleving met verbetering van de biodiversiteit en het groen en leefbaar houden van Soest en Soesterberg.

 2. GGS vindt dat inwoners meer betrokken moeten worden bij belangrijke besluitvorming van de gemeente. Dus niet alleen luisteren, maar ook vroegtijdig daadwerkelijke invloed van de inwoners.

 3. GGS wil het duurzame karakter van Soest en Soesterberg versterken. Wij willen dat onze gemeente zich klimaatneutraal ontwikkelt door o.a. een betere inzet van schone energie, verduurzaming van woningen en  nieuwbouw met ‘0’ op de energiemeter. GGS zal initiatieven van bedrijven en burgers ondersteunen die de kwaliteit van de leefomgeving, het milieubewustzijn, het voorkomen- en verminderen van verstening en de sociale verbondenheid kunnen versterken. Eigenaren die investeren in energiezuinig wonen moeten beloond worden met korting op de OZB (onroerende zaakbelasting).

 4. GGS is voorstander van omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, biomassa en ultra diepe geothermie

 5. GGS is voor verbetering en het in standhouden van sport- en recreatiemogelijkheden. Sportaccommodaties moeten multifunctioneel worden gebruikt, o.a. sporthal Beukendal renoveren of herbouwen.

 6. GGS zal zich inzetten om woningen te bouwen op ‘bebouwde’ plekken waar herbestemming mogelijk is. Bijvoorbeeld door leegstaande bedrijfspanden om te vormen tot woningen en er op die manier een nieuwe bestemming aan te geven. Een  ‘realistische’ bouwopgave op basis van kwalitatief en duurzaam wonen.

 7. GGS wil lastenverhoging voor inwoners beperken door kostenbeheersing én door andere prioriteiten binnen de gemeente. GGS is voor een gezond financieel beleid van de gemeente Soest door een sluitende begroting.

 8. GGS is groot voorstander van culturele activiteiten en het actief ondersteunen van instellingen in de kunst en andere kunstvormen. Met aandacht voor cultuurhistorische en landschappelijk waarden.

 9. GGS zal zich inzetten voor een zorg- en ouderenloket in Soest en een (hulp)zorgloket in Soesterberg. Een laagdrempelig loket waar met name ouderen mondeling hun zorgvraag kunnen stellen op het gebied van  gezondheid en welzijn.

 10. GGS zal zich inzetten voor een veilig Soest, want iedere inwoner heeft recht op veiligheid en bescherming. Daarom willen wij meer boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en wijkagenten inzetten zodat de veiligheid en daarmee de leefbaarheid in de wijken verbeterd wordt.

 11. GGS is voor de uitvoering van het Masterplan Soesterberg maar wel met behoud van het historische- en groene karakter van het dorp. Dit plan bevat de toekomstvisie op een vitaal Soesterberg met thema's als wonen, werken, recreatie, welzijn en verkeer.

 12. GGS is voorstander van het bevorderen van gebruik van de fiets en gemotoriseerd elektrisch rijden; meer laadpunten, fietspaden, fietsroutes.