Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Verkiezingsprogramma 2022-2026

GEMEENTEBELANGEN GROEN SOEST

Klik hier voor het volledige partijprogramma.

Lijst 1: Jan Paauw, Aukje Treep, Annemarieke Weith, Tim de Wolf, Erna Wegman, Cees Paul, Yolanda Bonouvrié, Mark Kronenburcht, Rob Goudriaan, Do Iseger

Groen Gezond Sociaal

GGS, momenteel de grootste partij in Soest, is 35 jaar geleden opgericht als plaatselijke politieke partij.  Destijds zagen wij al de noodzaak in om op te komen voor de belangen van de inwoners en voor het behoud van een groen en natuurlijk Soest, vandaar de keuze voor de naam Gemeentebelangen Groen Soest. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij en kijken als inwoners naar de ontwikkelingen in ons dorp.

Welke kant gaan we op? Hoe houden we onze gemeente mooi, leefbaar en sociaal voor de toekomstige generaties? Welke gevolgen hebben de politieke beslissingen voor onze inwoners? GGS wil dat iedereen met plezier kan blijven wonen, werken en recreëren in Soest.

Groen

Als inwoner van de gemeente Soest zijn we bevoorrecht om te wonen in een prachtige natuurlijke en groene omgeving. Dit moeten we koesteren en er vooral zuinig mee omgaan voor onze kinderen en toekomstige generaties. In de loop van de jaren zien we dat er een steeds groter draagvlak is gekomen om verantwoorder om te gaan met het milieu, de leefomgeving en het klimaat.

Gezond

In de afgelopen jaren hebben de fractieleden van GGS zich ingezet om Soest groen en betaalbaar te houden. Een gezonde, fijne leefomgeving met een goede woonkwaliteit en veel openbaar groen, waar inwoners zich kunnen ontspannen en die bijdraagt aan het welzijn van iedereen. Al deze belangrijke zaken zijn dan ook nauw verweven in het verkiezingsprogramma van GGS.

Bij een gezonde leefomgeving hoort volgens ons ook een goed sociaal vangnet dat beschikbaar is voor alle mensen die het moeilijk hebben. Wij als GGS zullen er zorg voor dragen dat iedereen met plezier kan blijven wonen, werken en recreëren in de gemeente Soest.

Sociaal

Wij vinden verder dat de inwoners nog beter betrokken moeten worden bij vraagstukken over de ontwikkeling van de gemeente Soest in de toekomst. Daarbij is het voor ons belangrijk dat Soest, ‘Soest’ blijft; ontwikkelingen als het opofferen van (kwetsbare) groene plekken voor nieuwbouw kunnen het karakter van een Groen Soest verstoren.

Groen op 1

Zorg dat GGS ook in de toekomst Groen, Gezond en Sociaal blijft, stem dan op GGS lijst 1. Met uw steun staan wij samen sterk. Stem daarom voor GGS bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022!


Onze speerpunten

Samen beslissen over de gemeente Soest: GGS wil dat alle inwoners zich betrokken voelen bij Soest en Soesterberg en invloed hebben op hun leefomgeving. GGS vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat inwoners mee kunnen doen met het vormgeven van onze samenleving.

Alles langs de duurzame meetlat: GGS ziet graag dat de gemeente de zeventien Duurzame Doelen van de Verenigde Naties als meetlat gebruikt bij het ontwerpen van haar beleid. GGS denkt dat hierdoor duidelijker wordt wat de gemeente allemaal al doet en waar nog een tandje bijgezet mag worden.

Een groene omgeving: GGS blijft zich inzetten om het groene en dorpse karakter van Soest te behouden en waar nodig te verbeteren. GGS vindt het essentieel dat de huidige staat van de flora en fauna niet verder zal worden aangetast maar daarentegen dat deze dient te worden verbeterd.

GGS is van mening dat het landschap van de polder zo belangrijk is, dat windturbines of zonnevelden daar niet gewenst zijn. GGS wil dat de polder een agrarisch natuurlandschap wordt met mogelijkheden tot het vasthouden van water. Dit kan door de aanleg van een retentieplas, een waterplas, die ook gebruikt zou kunnen worden voor recreatieve doeleinden zoals zwemmen.

GGS wil dat de natuurontwikkeling in het Soesterveen wordt voortgezet. GGS staat voor bouwen binnen de rode contouren en dan zoveel mogelijk op die plekken waar al gebouwd is, zodat groene plekken niet verdwijnen.

Passend wonen: Er moeten zoveel mogelijk woningen in de betaalbare sector gebouwd worden én ook moeten er voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven voor inwoners uit de gemeente Soest. Daarom wil GGS een zelfbewoningsplicht voor bestaande bouw invoeren, zodat speculanten het moeilijker krijgen en minder greep krijgen op de toch al schaarse voorraad betaalbare woningen.

Een sociale omgeving: GGS zet zich in voor alle inwoners van Soest en Soesterberg en zal erop blijven toezien dat de gemeente haar taken naar behoren uitvoert. GGS steunt het huidige beleid dat inwoners van Soest bijzondere bijstand ontvangen tot 130% van het sociaal minimum.

Een gezonde, groene leefomgeving: Een gezonde, groene leefomgeving is van belang voor ontspanning en voor het gevoel van welbevinden. Alle inwoners van Soest moeten toegang hebben tot parken, speelveldjes en plantsoenen in de buurt. GGS vindt dat er in de gemeente Soest een zwembad hoort te zijn waar kinderen zwemles kunnen krijgen. Het huidige zwembad moet behouden blijven.

Een lerende omgeving: GGS zal zich ook in de komende jaren inzetten voor een goede spreiding van de scholen in de directe woonomgeving van kinderen. Ook vindt GGS dat kinderen de natuur in moeten kunnen gaan, op school en daarbuiten.

Een veilige omgeving: GGS vindt de inzet van wijkagenten en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) belangrijk. Ook buurtbemiddeling is een prima instrument om de veiligheid in de directe omgeving te verbeteren. GGS is voor het gebruik van flitspalen om verkeersoverlast tegen te gaan en hardrijders aan te pakken.

Een culturele omgeving: GGS is een voorstander van publieke concerten vanuit een vaste muziektent, bijvoorbeeld op de winkelpromenade Van Weedestraat.

Een toekomstbestendige lokale economie: GGS is van mening dat een duurzame economie ruimte biedt aan de lokale economie. Er moeten in de gemeente Soest meer plekken komen voor voedselconcepten en kleinschalige moestuinen in Soest.

..