Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Giftenreglement

GGS is een onafhankelijke lokale partij.

In tegenstelling tot landelijke politieke partijen, zoals PvdA, VVD, GroenLinks, CDA, D66 en CU/SGP krijgt Gemeentebelangen Groen Soest, als lokale partij, geen subsidie van de overheid. Alle inkomsten van GGS zijn derhalve afkomstig uit schenkingen/donaties van particulieren.

Wilt u ons financieel steunen?

U kunt een gift aan ons overmaken op  IBAN rekeningnummer:  NL58 TRIO 0338 6094 07 

t.n.v. Gemeentebelangen Groen Soest

De overheid heeft voor politieke partijen regels gesteld met betrekking tot financiering. Een van die verplichtingen is het hebben van een giftenreglement.

Met onderstaand reglement voldoet Gemeentebelangen Groen Soest aan de wet.

Het is een juridisch document, en als zodanig ook opgemaakt.

Giftenreglement Gemeentebelangen Groen Soest (GGS)

Het is van groot belang voor de vitaliteit van de GGS dat deze waar mogelijk op de financiële inzet van haar leden en sympathisanten steunt.

Daarnaast worden echter ook andere financiële bronnen benut en gewaardeerd, zoals die van de overheid, maatschappelijke organisaties en het (georganiseerde) bedrijfsleven.

Omdat ook giften zeer welkom zijn, is het van groot belang om vast te leggen welke randvoorwaarden hierbij in acht worden genomen. Hiertoe heeft het bestuur op 30-11-2013 de volgende richtlijnen vastgesteld:

Artikel 1 - Het begrip gift

Artikel 1.1

Als giften worden beschouwd iedere door de partij om niet ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij niet van belang is of deze worden ontvangen van natuurlijke of rechtspersonen.

Artikel 1.2

Ten aanzien van verkoop van merchandising geldt dat deze activiteit het element om niet ontbeert. De opbrengst van merchandising behoeft mitsdien niet als gift te worden gekwalificeerd.

Artikel 1.3

Kwijtscheldingen van schulden van de partij worden als gift aangemerkt. Dit geldt dus ook voor declarabele, maar niet in rekening gebrachte kosten.

Artikel 1.4

In geval van op geld waardeerbare prestaties die jegens de partij om niet verricht worden, is het onderscheidend criterium of degene die de prestatie of arbeid verricht in het dagelijks leven dezelfde activiteit in het kader van zijn beroep of bedrijf ontplooit. Slechts indien dat het geval is zal de prestatie als gift worden aangemerkt.

Artikel 1.5

Het criterium genoemd in 1.4. geldt eveneens voor sponsoring. Indien de sponsor een tegenprestatie verkrijgt die hij ook elders in het maatschappelijk verkeer tegen een vergelijkbare prijs kan verwerven, dan behoeft zijn betaling niet als gift te worden aangemerkt.

Artikel 2 - De toelaatbaarheid van giften

Artikel 2.1

Op de fractieleden van de GGS wordt jaarlijks een beroep gedaan voor een financiële bijdrage aan de partij, deze bijdrage  gedurende een periode van vijf jaar wordt vastgelegd.

Artikel 2.2

Op de overige leden van GGS kan periodiek een beroep gedaan voor een financiële bijdrage aan de partij.

Artikel 2.3

De partij neemt slechts giften aan van natuurlijke personen die onderdaan van één van de lidstaten van de Europese Unie zijn of van rechtspersonen waarvan de statuten schenkingen aan politieke partijen niet uitsluiten. Giften van buiten de Europese Unie worden slechts aangenomen na overleg met de penningmeester van de partij.

Artikel 2.4

Giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen.

Artikel 2.5

Giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van een economische of politieke begunstiging, worden niet aangenomen.

Artikel 2.6

Giften zullen door de partij worden bestemd ter diening van het algemeen belang van GGS. Zo mogelijk zal de partij rekening houden met de bestemming die de schenker aan de gift toekent.

Artikel 3 - Maximale omvang

Artikel 3.1

Er geldt een maximum van € 10.000,- per gift per jaar.

Artikel 3.2

Het is individuele leden niet toegestaan giften te ontvangen ten behoeve van politieke activiteiten. Giften ten behoeve van voorkeursacties voor een bepaalde kandidaat worden slechts aangenomen indien en voor zover deze worden gedaan aan en met instemming van de penningmeester van GGS.

Artikel 4 - Verantwoording van giften

Artikel 4.1

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen giften, zowel qua omvang als herkomst. In deze verantwoording worden minimaal de voorschriften gevolgd die de wet op dit punt voorschrijft.

Artikel 4.2

De in 4.1. genoemde verantwoording geldt voor alle geledingen binnen de partij en betreft ook de in 3.2 genoemde giften ten behoeve van individuele kandidaten.

Artikel 5 - Geldwervende en -beherende stichtingen gelieerd aan GGS

Artikel 5.1

Voor oprichting en statutenwijzigingen is schriftelijke toestemming en goedkeuring vereist van het bestuur van GGS.

Artikel 6 – Sponsoring

Artikel 6.1

Bij sponsoring is sprake van een ontvangen geldsom of geldswaardige prestatie, waarbij de partij een duidelijke tegenprestatie levert aan de sponsor. Deze tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van ruimte voor promotie van diensten en producten of naamvermelding bij partij-activiteiten.

Artikel 6.2

Sponsoring is herkenbaar verbonden aan een activiteit of project van de partij.

Artikel 6.3

Per project bedragen de in totaal ontvangen sponsorgelden, tenzij het bestuur van de partij in individuele gevallen anders beslist, nooit meer dan vijftig procent van de totale kosten van het betreffende project.

Artikel 6.4

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over alle in het betreffende jaar ontvangen sponsorgelden.

Artikel 6.5

Er gelden geen beperkingen met betrekking tot de hoogte van in totaal ontvangen sponsorgelden. Het is individuele leden niet toegestaan sponsorgelden te ontvangen.

Artikel 7 – Slotbepalingen

Artikel 7.1

Financieringsbronnen die wettelijk zijn toegestaan maar waarvan het gebruik door de partij niet is geregeld, mogen slechts gebruikt worden na instemming van het bestuur.

Artikel 7.2

Daar waar de wet afwijkt in beperkende zin van een of meerdere bepalingen uit deze regeling, is de wettelijke van toepassing onder volledig behoud van alle overige bepalingen van deze regeling.

Artikel 7.3

Daar waar in deze regeling gesproken wordt over beperking van een bepaald bedrag, geldt deze beperking voor het totaal aan ontvangen gelden in enig kalenderjaar van een bepaalde natuurlijk persoon of rechtspersoon.