Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Dalwegvisie aangenomen door de gemeenteraad

donderdag 17 december 2020

Uit de Besluitvormende Raadsvergadering van 17 december 2020

Het gebied rondom de Dalweg biedt mogelijkheden voor een spectaculaire ontwikkeling; groen met (duurzame) woningbouw en andere functies. Zonder regie alleen maar losse bouwprojecten realiseren is geen goede optie. De ontwikkeling in samenhang is verstandig met het oog op duurzaamheid, klimaatadaptatie, waterbeheersing en – zeker niet het minst belangrijk – ontwikkeling van het groen en omvorming naar een mooi gebied. Geen verstening, verrommeling en versnippering maar eenheid en daarmee verbetering van het landschap.

Al tijdens de afgelopen coalitie onderhandelingen kwamen de partijen CU/SGP, D66, VVD en GGS overeen om de ontwikkeling in samenhang uit te werken. De start is een gebiedsvisie, daarna kan de balans tussen woningbouw, bestuur- en cultuurcentra, sport en recreatie worden gezocht. Op donderdag 17 december j.l. gaf de gemeenteraad met een ruime meerderheid goedkeuring aan de Dalwegvisie. Het college en de ambtelijk organisatie kunnen nu aan de slag met de verdere uitwerking. Hierbij heeft de ontwikkeling van woningbouw prioriteit. Voor dit onderdeel wordt gefocust op de ruimte die vrijkomt na de sloop van Sporthal Beukendal en het politiebureau.

Kernwaarde Landschap en Groen

Het Dalweg-gebied kan een verrijking te worden voor ons dorp. De collectieve beleving van de potentiële groene kwaliteiten en landschappelijke structuren, zo bepleit de Dalwegvisie, dragen daaraan bij. Landschap en groen zijn richtinggevend in de visie. Aloude hoogteverschillen worden weer zichtbaar en groene structuren zullen de Dalweg – die een doorgaande route blijft – flankeren. Met zorg worden de woningen gesitueerd in de bossages. Er ontstaat een prettige leefomgeving.

Kortweg: in het Dalweggebied herleeft het karakteristieke landschap van de Eng.  Groen is daarin leidend. De gebouwen en het verkeer zijn te gast. De Eng wordt weer ‘beleefbaar’. De noordelijke- en zuidelijke Eng worden visueel meer met elkaar verbonden. Hiermee wordt de historische landschappelijke eenheid teruggebracht. Langzaam-verkeerroutes over de Eng worden verbeterd.

Huis van de Samenleving

Het gemeentehuis wordt omgevormd tot ‘Huis van de Samenleving’. Door Corona is het thuiswerken herontdekt en hierdoor kan een deel van de werkplekken van de ambtenaren anders worden gebruikt. Er komt ruimte voor publieke functies als theater, bibliotheek, expositieruimte, restaurant, etc. Het wordt meer een ontmoetingsplaats.

Woningbouw

Het groen moet manifest worden in dit gebied. Daarom pleit de GGS fractie voor ondergronds parkeren. Daarin staan we niet alleen, ook andere fracties delen deze mening. Dit is wel kostbaar en het zou de prijs van de te realiseren woningen kunnen verhogen. Wij denken echter dat dit is op te vangen door wat hoger te bouwen. Meer woningen betekent dat er ook meer tegen een ‘betaalbare’ prijs kunnen worden aangeboden. Wij pleiten voor groen op de gevels! De gebouwen zijn immers gast in het landschap.

Proces

De precieze uitwerking van elk onderdeel van de visie wordt stap voor stap ter goedkeurig aan de gemeenteraad voorgelegd. Onze fractie vindt dat van groot belang. De volksvertegenwoordiging blijft zo echt betrokken bij de uiteindelijke inrichting en er zijn mogelijkheden voor het aandragen van ideeën.

GGS wethouder Aukje Treep heeft nu de zware taak de visie zo snel mogelijk – uiteraard in samenwerking met de gemeentelijke organisatie – uit te werken tot meer concrete plannen. Gezien haar achtergrond als landschapsarchitect verwachten wij dat zij dit proces uitstekend zal aansturen. Hopelijk creëren we zo is Soest een project dat andere gemeenten tot voorbeeld zal zijn.

P.S.: Lees *hier* de hele Gebiedsvisie Dalweg.

 

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht