Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Nader onderzoek schadelijkheid Windturbines

donderdag 8 juli 2021

Voorlopig geen besluit over plaatsen van Windturbines

Tijdens de besluitvormende raad van 8 juli j.l. kwam o.a. het voorstel van het college van B&W aan de orde voor het zogeheten Uitnodigingskader Grootschalige Elektriciteitsopwekking. Dit uitnodigingskader voor grootschalige elektriciteitsopwekking is onderdeel van de RES, het Programma Energietransitie Soest 2020-2025

Dit uitnodigingskader voor grootschalige elektriciteitsopwekking is onderdeel van de RES, het Programma Energietransitie Soest 2020-2025. In dit programma zijn dertig projecten gebundeld die de energietransitie mogelijk maken. De opdracht die bij de RES zit, is dat de energie die uiteindelijk nodig is, lokaal moet worden opgewekt De doelstelling daarbij is om 0,16 TWh in 2030 lokaal op te wekken. Dat is 0,16 miljard of 1.600.000.000 Kilowattuur. Ter vergelijking: Het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland schommelt al jaren rond de 120 TWh. Dat is (te) veel.

Het uitnodigingskader is opgesteld na een uitgebreide participatie. De bedoeling is dat uiteindelijk belangstellenden zoals energiecollectieven en energiemaatschappijen, initiatieven indienen om windmolens en zonneweides te realiseren.

Locatie. Locatie. Locatie.

Aan de randen van onze gemeente moeten zoekgebieden aangewezen worden voor energieopwekking via wind en zon. In een ander artikel op deze site hebben we aandacht besteed aan de zonneweides, met name die in de spoordriehoek.

Terug naar de besluitvormende raad van afgelopen. Het Uitnodigingskader bevat o.a. een voorstel van het college van B&W orde over de mogelijke plaatsing van windturbines in Soest en Soesterberg. Uit de participatieronde bleek dat de meerderheid van de ondervraagden eigenlijk nergens windmolens wil. Er bleven dan 3 mogelijke plekken aan de randen van Soest over:

 1. Naast bedrijventerrein De Isselt, bij de Eem aan de grens met Amersfoort
 2. op de Vlasakkers, het militair oefenterrein op het gebied van Soest en Amersfoort
 3. langs de A28, bij Soesterberg

Het hele Uitnodigingskader is overigens hier te lezen.

Voor de locaties voor windturbines wordt uitgegaan van op dit moment gangbare windturbines van 5,6 MW. Die hebben een tiphoogte van circa 240 meter. De oudere windturbines van 3 MW worden door de windsector als niet meer actueel beschouwd.

Amendement en motie

Onze fractie wilde aanvankelijk een amendement indienen om de genoemde locatie langs de A28 direct uit het plan te schrappen, omdat deze te dicht tegen Soesterberg ligt. Maar gezien de aanhoudende maatschappelijke discussies die er landelijk zijn over onder meer slagschaduw, geluid en andere mogelijke schadelijke gevolgen van windturbines die (te) dicht bij huizen worden geplaatst, denken wij dat het beter is om eerst het verdere onderzoek af te wachten.

Wij dienden dan ook mede de motie van CU/SGP in waarin staat dat er eerst nader onderzoek moet komen en dat we moeten wachten op de nieuwe normen. De motie werd ondertekend door de coalitiepartijen plus POS en Burgerbelangen en werd dan ook aangenomen.

Recente ontwikkelingen

Tot nu toe konden gemeenten zich bij het vaststellen van bestemmingsplannen en de vergunningverlening aan windmolens beroepen op algemene regels van het Activiteitenbesluit uit 2011. In de nieuwe milieubeoordeling worden het geluid, de slagschaduw en lichtschittering meegenomen. De aspecten leefbaarheid en gezondheid moeten leidend zijn.

Onze inschatting is dat op basis van deze nieuwe richtlijnen en het onderzoek van de RIVM zal blijken dat de geplande locatie te dicht bij de woningen in Soestberg ligt. Het is dus verstandig om te wachten tot nader onderzoek de huidige discussie beslecht en duidelijkheid geeft over de kaders voor het plaatsen van windmolens.

Geen windturbines in de polder

In het ‘Uitnodigingskader Grootschalige Opwekking Energie’ staat te lezen ‘ls de horizon toch veranderd door de windturbines op de Isselt (=grondgebied Amersfoort), kunnen we onderzoeken of we daar in Soest op kunnen aansluiten door enkele windturbines bij te plaatsen’.

Ook staat aangegeven dat deze ontwikkeling geen negatief effect heeft op het kernweidevogelgebied dat in de polder ligt. Het gebied is nota bene een ecologische verbindingszone die recent is toegevoegd aan het Natuur Netwerk Nederland. De initiatiefnemers uit Amersfoort hebben aangegeven dat zij geen windturbines zullen plaatsen als Soest het plan heeft dit wel te doen, omdat de windvang dan een probleem zou worden.

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is van mening dat er geen windturbines in het Soester poldergebied mogen komen, maar misschien moeten we kijken of Soest kan participeren in windturbines op zee.

De tekst van de motie

Het wordt misschien wat technisch, maar gezien het belang van deze motie volgt hier de complete tekst ervan. Alle overige stukken vallen trouwens in te zien op de website van de gemeenteraad, onder Kalender.

De gemeenteraad van Soest in vergadering bijeen op 8 juli 2021 over o.a. Uitnodigingskader grootschalig elektriciteitsopwekking

De raad, gehoord hebbend de beraadslaging op 1 en 8 juli,

Overwegende dat:

 •  voorliggend voorstel zoeklocaties bevat voor het plaatsen van een aantal windturbines
 •  windturbines negatieve effecten kunnen hebben op de leefkwaliteit en gezondheid van direct omwonenden
 •  er nog veel onduidelijk is over deze mogelijke negatieve effecten
 •  deze onduidelijkheid veel onrust veroorzaakt onder inwoners in zijn algemeenheid en in het bijzonder onder inwoners van Soesterberg voor wat betreft zoeklocatie 3
 •  het RIVM heeft aangegeven dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de gezondheidseffecten van windturbines
 •  de aangenomen motie van de kamerleden Erkens en Leijten van 15 juni jl. (32813- 731) oproept tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden
 •  de Raad van State op 30 juni jl. heeft geoordeeld dat: “Voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en gebruik van windturbines moet op grond van het Europees recht een beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken.”

Constaterende dat:

 • het raadsvoorstel aangeeft dat een plan MER procedure onderdeel is van het onderzoek van kansrijke locaties voor windturbines 
 •  de resultaten van het door de RIVM uit te voeren onderzoek mogelijk nog niet voorhanden zijn op het moment van een afgeronde plan MER procedure

Verzoekt het college:

te wachten met een definitief besluit omtrent plaatsing van windturbines totdat tenminste het RIVM onderzoek is afgerond en de resultaten van dit onderzoek meegewogen kunnen worden in het definitieve besluit en daarbij de uitspraak van de Raad van State over de Europese richtlijnen hierin mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht