Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Onzeker financieel perspectief

vrijdag 10 juli 2020

Financieel meerjarenperspectief voor gemeente Soest is hoogst onzeker

Tijdens de besluitvormende raad van 9 juli j.l. werd tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2019, de Voorjaarsnota en de Kaderbrief 2021, een ding erg duidelijk: de gemeente ontkomt er niet aan om maatregelen te treffen om een financieel debacle voor te zijn.

Uit de Jaarstukken van 2019 werd al duidelijk dat er een tekort was van 1,5 miljoen euro. Dit werd nog eens onderstreept door de Voorjaarsnota 2020, waarin rekening wordt gehouden met een tekort van 1,6 miljoen euro voor dit jaar. Cijfers die ervoor zorgen dat de algemene reserve van de gemeente Soest onder het niveau van de door de gemeenteraad vastgestelde grens van 6 miljoen euro komt. Ook de gevolgen van de coronacrisis zal de komende maanden nog een financiële vertaling krijgen. De conclusie die nu al getrokken kan worden, is dat de financiële positie van de gemeente en de perspectieven gevolgen gaan krijgen voor de inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Pas bij de behandeling van de begroting voor 2021 in het najaar, zullen de consequenties duidelijker worden.

Zware tijden

Soest is niet de enige gemeente die het financieel zwaar heeft. De gemeentes krijgen via het gemeentefonds financiële middelen vanuit de overheid om hun taken uit te voeren. Deze taken zijn maatschappelijk van groot belang, denk aan het Sociaal Domein, veiligheid en het faciliteren van de openbare ruimte. Er komen steeds taken bij voor de gemeente, zoals de energiestransitie en de Omgevingswet. De middelen die de gemeentes vanuit de overheid krijgen zijn echter lang niet altijd voldoende.

Sociaal Domein

Vooral in het Sociaal Domein (denk aan de uitvoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Intregratie en Participatie) blijven de kosten oplopen. De financiële prognoses geven aan dat de tekorten nog sneller oplopen dan verwacht. Het is hoogst onzeker of het rijk extra financiën uit gaat trekken om de gemeentes tegemoet te komen. Om iedereen die dat echt nodig heeft de zorg te kunnen blijven bieden die nodig is, is het zaak dat er gekeken gaat worden naar een betaalbaar Sociaal Domein. Onze fractie heeft er daarom op aangedrongen dat het college nu echt gaat onderzoeken welke voorzieningen versoberd kunnen worden en op welke vlakken door nu te investeren, er uiteindelijk bespaard kan worden.

Begroting 2021: pijn

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2020, hebben wij vorig jaar als ingezet op bezuinigingen die pas effect zullen hebben in 2021. Onze fractie realiseert zich dat verdere maatregelen niet uit kunnen blijven, maar wij zullen zeker kijken naar wat de effecten zullen zijn voor onze inwoners. Het is daarom van groot belang dat wij goed kunnen inschatten wat de financiële gevolgen voor de inwoners zijn. Het college zal dit samen met de ambtelijke organisatie, de komende maanden in kaart moeten brengen zodat raad begin november integraal afgewogen besluiten kan nemen. Dat het pijn gaat doen, is een ding dat helaas zeker is.


Meer over de Jaarrekening 2019 vind je in dit artikel.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht