Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Plan Oude Tempel: RvS eist aanpassing. Geen uitruil.

vrijdag 19 april 2019

De Raad van State heeft 17 april 2019 uitspraak gedaan in het geding dat de Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken en vijf inwoners hadden aangespannen tegen het  bestemmingsplan “Oude Tempel” dat op 21 december 2017 door de gemeente is vastgesteld. Op een aantal punten vraagt het bestemmingsplan om verbetering. Onze fractie heeft de uitspraak goed gelezen en komt voorlopig tot de conclusie dat er een vijftal  aspecten is waarop de bezwaarmakers in het gelijk zijn gesteld.

In het persbericht van de gemeente Soest staat dat “de Raad van State heeft laten weten dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er behoefte is aan woningbouw en dat de locatie Oude Tempel geschikt is”.

Op 11 april jl. heeft de gemeenteraad zich in grote meerderheid opnieuw uitgesproken voor woningbouw op Oude Tempel door tegen de motie van POS en DSN te stemmen. Mede hierdoor kan het college van B&W, de uitspraak van de Raad van State ten spijt, niet anders dan met een nieuw voorstel naar de gemeente raad komen voor woningbouw op het perceel van “Oude Tempel”.

Wethouder Nermina Kundić vindt het jammer dat de bouw van woningen verder vertraagt nu de gemeente een pas op de plaats moet maken met het bestemmingsplan. Zeker omdat de gemeenteraad vorige week heeft herbevestigd dat de raad in grote meerderheid achter woningbouw op de locatie Oude Tempel staat:

“Hoewel de Raad van State op de meeste punten de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan volgen, hebben we wel huiswerk te doen. En daar hielden we na de zitting eigenlijk al een beetje rekening mee. Ik heb eerder ook aan bewoners aangegeven dat ik ongeacht de uitspraak van de Raad van State graag met hen in gesprek wil. Dat gaan we dan ook zeker doen."

POS en DSN zetten inwoners van Soesterberg op het verkeerde been!

Tijdens de gemeenteraad van 11 april jl. hadden de fracties van Partij Ons Soesterberg (POS) en Democraten Soest Natuurlijk (DSN) een Motie Vreemd ingediend met de titel "Uitruil plangebied Oude Tempel en plangebied Kamp van Zeist.” Bij de behandeling werd duidelijk dat een onderzoek naar een dergelijke constructie op weinig steun vanuit de raad kon rekenen. Ook onze fractie had al eerder, via stukken op de website en in de lokale pers, laten blijken geen voorstander te zijn van een uitruil.

Het verzoek van POS en DSN is duidelijk maar niet doordacht met als gevolg dat inwoners van Soesterberg op het verkeerde been worden gezet. Omdat bij een eventueel onderzoek de suggestie wordt gewekt dat een dergelijke aanpassing zou kunnen. Dit wekt weer valse verwachtingen bij de inwoners van Soesterberg, met name in de wijk direct grenzend aan het terrein van de Oude Tempel. 

Uitruil kan eenvoudig niet vanwege de financiële risico’s voor de gemeente Soest, nog los van de gevolgen op het totale plan Hart van de Heuvelrug.

Wel bijzonder overigens dat juist POS de gemeente in het financieel ongewisse wil storten, een partij die tijdens de laatste begrotingsbehandeling niet kon instemmen met de meerjarenbegroting omdat er teveel risico’s aan zouden kleven. En dan nu pleiten voor een onderzoek waarmee het hek voor financiële risico’s helemaal open gaat.

Alle raadsfracties hebben kennis kunnen nemen van de binnen het plan Hart van de Heuvelrug gestelde opbrengstverplichting voor Soest in het kader van reeds gemaakte kosten. Het gaat om een bedrag wat niet zomaar even terug kan worden verdiend! We kunnen ons goed voorstellen dat het vervelend wordt gevonden, maar het uitgangspunt is dat de 'groene' investeringen die al zijn gedaan, bekostigd worden uit de 'rode' ontwikkelingen die zich nu voltrekken.

GGS is van mening dat de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Hart van de Heuvelrug moet worden uitgevoerd op grond van de volgende argumenten:

  • Basisgedachte van de SOK is om alle losse plukjes groen met elkaar te verbinden maar ook om de rode (bebouwde) plekken te ‘ontsnipperen’. Daarbij komt nog dat het dorp Soesterberg mogelijkheden kreeg om een stuk vitaler te worden door uitvoering van het Masterplan. Oude Tempel is daar onderdeel van;
  • Het betreffende deel van Kamp van Zeist valt buiten de rode contour en ligt binnen het Natuur Netwerk Nederland. Daarnaast is het ‘vergroenen’ van Kamp van Zeist een compensatie voor de herontwikkeling van de Willem Arntz Hoeve;
  • Hart van de Heuvelrug loopt samen met het Masterplan Soesterberg dat is gericht op het vitaler maken van het dorp. Onderdeel daarvan is het opheffen van de barrière van de N237 die het dorp doorsnijdt door de bouw van een tunnel over de provinciale weg. Door woning bouw te realiseren op Kamp van Zeist wordt er aan de andere kant van Soesterberg een nieuwe barrière gecreëerd;
  • Nu worden de financiële risico’s afgedekt door de provincie Utrecht. Als wij een aanpassing zouden doen in het plan Hart van de Heuvelrug zijn de financiële risico’s voor de gemeente Soest gigantisch zijn;   

Slot

Conclusie: onderzoek naar uitruil van Oude Tempel met Kamp van Zeist is naar onze mening “onzinnig, en vergeefse moeite”. De fractie van GGS steunde de motie van Partij Ons Soesterberg (POS) en DSN dan ook niet! Uiteindelijk werd het voorstel door een duidelijke meerderheid  van de raad  verworpen (24 tegen stemmen 4 stemmen voor dat waren POS, DSN en Groen Links).   

Foto boven: Utrechts Landschap (bunzing). Hieronder: plankaart Hart van de Heuvelrug.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht