Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Uit de Raad: Integraal Veiligheidsplan 2023

zondag 5 november 2023

Onlangs heeft de gemeenteraad unaniem het Integraal Veiligheidsplan 2023 (IVP) aangenomen. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft dus ook Voor gestemd.

In het IVP worden de prioriteiten voor het veiligheidsbeleid toegelicht. Die zijn door vijf  gemeenten in de regio overeengekomen met politie en justitie. Het gaat dan om de gemeenten die samenwerken in het politie basisteam BES: Baarn, Bunschoten/Spakenburg, De Bilt, Eemnes, en Soest natuurlijk.

Het BES-team van de nationale politie is onderdeel van politiedistrict Oost-Utrecht met 15 gemeenten. Het Integraal Veiligheidsplan voor onze regio is weer onderdeel van de Regionale Veiligheiddstrategie Midden-Nederland, een samenwerkingsverband van 38 gemeenten in de provincie Utrecht; Flevoland en de Gooi&Vechtstreek.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Onze fractie kon zich goed vinden in het stuk wat helder is opgezet. Wil je het zelf even inzien, klik dan hier.

Zoals gezegd hebben alle partijen in de gemeenteraad ingestemd met het IVP. Dat betekent niet dat er geen vragen waren in de aanloop met de zogeheten Beeldvormende- en Oordeelsvormende vergaderingen. Maar om te beginnen zijn de prioriteiten in het IVP 2023-2026:

  1. Ondermijning Ondermijnende criminaliteit is nog meer vervlochten met de bovenwereld dan in 2019. Het besef is ontstaan dat de gemeente een specifieke rol heeft in het weerbaarder maken van de samenleving en de eigen organisatie tegen criminele invloeden.
  2. Jeugdcriminaliteit en -overlast Uit de Corona-periode blijkt duidelijk dat jongeren behoefte hebben aan elkaar ontmoeten. Daarom is bij deze prioriteit meer dan in 2019 uitgegaan van de eigen plek die jeugd en jongeren innemen in de samenleving.
  3. Zorg- en veiligheid Mensen zijn de afgelopen periode meer tegenover elkaar komen te staan. Dit leidt er toe dat een groeiende groep mensen zich afkeert van de maatschappij. Hierdoor valt een aantal mensen tussen wal en schip en raken vast. Zij hebben moeite om hulp te vragen en kunnen in sommige gevallen voor veel overlast zorgen. Daarnaast zijn zij vatbaarder voor extremistisch gedachtengoed. Nog meer dan in 2019 blijkt hierdoor de noodzaak voor een integrale benadering vanuit de beleidsgebieden Sociaal Domein en Veiligheid.
  4. Digitale Veiligheid Een belangrijke verschuiving is de omslag van fysieke criminaliteit naar digitale criminaliteit (denk hierbij bijvoorbeeld aan Whatsapp-fraude, sextortion en digitale afpersing). Hierdoor vervangt de nieuwe prioriteit 'Digitale Veiligheid' de prioriteit 'High impact Crimes' uit 2019. Onder High Impact Crimes vallen bij voorbeeld overvallen en inbraken.

Integrale Vragen

De fractie van GGS onderschrijft de prioriteiten en ziet vooral het belang van nummer 3: de integratie van Sociaal Domein (Zorg) met Veiligheid. Nu valt het woord integraal vaak in de stukken. Sport en Cultuur worden integraal met het sociaal domein benaderd. Het fysieke domein moet ook integraal bijdragen. In de Visie Sociaal Domein vonden wij het ook kort benoemd maar niet echt onderbouwd. Hier in het IVP is die koppeling beter verwoord.

Wij denken dat iedereen wel ziet dat veiligheidsproblemen als Ondermijning en Jeugdoverlast in het sociaal domein zowel hun oorzaak als de oplossing hebben. Anders gezegd: een goede sociale basis levert een goede veiligheid. En een goede veiligheidssituatie is bevorderlijk voor het welzijn in het sociaal domein. De professionals van zowel de politie als het sociaal team vissen zogezegd in dezelfde vijver.

Het praktisch handjes en voetjes geven aan die integrale benadering is nog een hele klus. Al was het maar omdat het IVP een aparte regionale eenheid bedient. De GGZ en sociale zorg zijn in andere samenwerkingsverbanden opgezet.

In het IVP staat: "In overleg met de andere beleidsterreinen (sociaal domein, fysiek domein) worden op ambtelijk niveau de dwarsverbanden en de overlap in kaart gebracht en (indien nodig) bestuurlijk geagendeerd." Dat klinkt best saai en vaag maar de integratie tussen Sociaal Domein en Veiligheid staan hiermee duidelijk op de radar. En in praktijk zien we politie en boa’s veel sociaal belangrijk werk verrichten.

Motie

Bij de raadsvergadering op 26 oktober 2023 werd ook een motie ingediend die meer positieve aandacht vroeg voor de jongeren, en hun niet alleen te noemen in combinatie met criminaliteit en overlast. Die motie werd aangenomen maar niet gesteund door GGS.

Zoals de motie verwoord is, hoort die volgens ons meer thuis in het sociaal domein. Daar vindt de preventie plaats en het jongerenbeleid. De motie is dan minder breed dan wij zouden formuleren. BOA's en wijkagenten zien zaken die het sociaal team niet bereiken, en ook wel andersom. Dat moet op elkaar aansluiten. Dan gaat het niet alleen om jongeren, maar ook om (andere) kwetsbaren, verwarde personen, zwervers, slachtoffers van huiselijk-geweld, zorgmijders en mensen in armoede.

Cees Paul

Raadslid

06 - 83 65 92 65

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht