Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Levendig debat Kadernota

donderdag 22 juni 2023

De publieke tribune had voller mogen zijn, want de opiniërende raadsvergadering van afgelopen donderdag was bijzonder levendig. Dat vonden wij niet alleen als fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), maar bleek ook wel uit de nazit, die pas na middernacht begon en dus niet heel lang duurde. Het debat van de raad onderling en met het college van Burgemeester & Wethouders was letterlijk opiniërend: mening vormend. Er stonden verschillende interessante onderwerpen op de agenda.

Hier hebben we vooral over de Kadernota 2024.In een kadernota wordt vooruitgelopen op het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Die volgt na de zomer. Met de kaders die de gemeenteraad vaststelt in de nota kan het college de begroting nader uitwerken en aanpassen.

Beuk en Laan

Voorafgaand waren er insprekers die als actiegroep 'Beuk En Laan' 227 handtekeningen hebben verzameld onder een aanvraag om verkeersmaatregelen te treffen op het traject Nieuweweg - Beukenlaan - Laanstraat. Omwonenden hebben last van vrachtverkeer en te veel te snel rijdende auto’s.

Algemene Beschouwingen

Als de vorm voor de beraadslaging was gekozen voor een korte algemene beschouwing per fractie met hun visie en vragen aan de wethouders, waarna de andere fracties daar vragen over konden stellen. Na een schorsing gaf het college per portefeuille antwoord op de vragen. Vervolgens vindt het eigenlijke debat plaats en kunnen eventueel moties worden aangekondigd. Dat is gisteren niet gebeurd.

Namens GGS voerde fractievoorzitter Jan Paauw het woord. Hieronder volgt zijn bijdrage, mét de antwoorden van de wethouders op de gestelde vragen.

Voorzitter,

Deze kadernota geeft een goede basis om de begroting 2024 op te stellen. Uiteindelijk zullen wij tijdens de behandeling hiervan de definitieve keuzes moeten maken. Wij verwachten dat de rijksoverheid moet bezuinigen en verwachten dat ook het gemeentefonds daar niet aan zal ontkomen gezien de oplopende inflatie en de hoog oplopende lasten van het rijk.

Om richting te geven aan het beleid voor de komende jaar heeft het college van B&W terecht gekozen voor prioritering van de belangrijkste pijlers van het coalitieakkoord. Een van de belangrijkste randvoorwaarden om uitvoering te kunnen geven aan al deze ambities, is het op sterkte brengen van de ambtelijke organisatie. Ja, er zijn hierin al stappen gezet maar er is meer nodig.

De verouderde beleidsmatige kaders zullen wij moeten aanpassen. Wat het precies gaat kosten weten wij niet en hier kan nog geen indicatie voor worden afgegeven. Wij vinden het echter verstandig om hier wel rekening mee te houden. Wij zien een stelpost van 7,5 ton voor 2024 en vanaf 2025 ieder jaar 1,5 miljoen euro. Maar is dit genoeg? Dat zal straks afhangen van onze keuzes bij de vaststelling van nieuwe kaders. Onze fractie is zich ervan bewust dat niet alles kan en dat er later scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

Om straks bij de begroting een goeie afweging te kunnen maken is het noodzakelijk dat bij alle cijfers -dus ook van de verschillende PM posten- een bedrag wordt aangegeven. Al is het maar een indicatief bedrag.

Vraag aan het college: Bent u bereidt om bij de begroting alle PM posten te voorzien van een indicatief bedragen?

Reactie: De stelposten zullen zoveel mogelijk worden ingevuld. Wij zullen ons best doen zoveel mogelijk reële bedragen aan te geven i.p.v. PM posten.

Sociaal Domein

Vraagtekens hebben wij bij het deelprogramma Sociaal Domein. Wij constateren dat er sprake is van bijna 1,4 miljoen verhoging aan structurele lasten. Alleen al de post met de creatieve naam “Flexibele schil Sociaal Domein” is goed voor structurele lasten van € 245.000. Het argument ‘De ontwikkelingen in de samenleving zijn grillig’ vinden wij veel te summier. Wij vragen om een duidelijke en juiste onderbouwing hiervan bij de begrotingsbehandeling, want zoals het nu in de stukken staat is het echt te vaag.

Specifiek willen nog kort ingaan op enkele Deelprogramma’s:

Veiligheid:

Onze fractie is blij met het voornemen om het huidige BOA-team uit te breiden. Zeker als de  BOA’s dan meer prioriteit kunnen geven aan de noodzakelijke ‘aanpak van ondermijning’, ‘bestrijding en uitbuiting’ en ‘mensenhandel’. En zeker ook om in het buitengebied structureel meer te gaan in te zetten op gastheerschap en toezicht.

Wonen:

Onze fractie staat positief tegenover de impuls die gegeven wordt aan de plannen van woningbouwcoöperaties. Een goeie zaak, maar heel nadrukkelijk wordt in hetzelfde hoofdstuk aangegeven dat er actief gezocht wordt naar locaties voor tijdelijke woningen die op korte termijn gerealiseerd kunnen gaan worden. Wij maken hierbij de kanttekening dat onze eerste prioriteit moet zijn het zoeken naar plekken voor permanente woningen. Flexwoningen zo maar even op diverse plekken in onze gemeente plempen vindt GGS geen duurzame oplossing.

Klimaat:

Het slagen van de energietransitie zal afhankelijk zijn of er een goed antwoord komt op het actuele vraagstuk of de transportcapaciteit van elektriciteit voldoende kan worden verhoogd. Maar hiervoor zijn we weer afhankelijk van anderen.

Vraag aan het college: Welke activiteiten gaat de gemeente Soest ondernemen om die instanties (o.a. Stedin) aan te sporen de transportcapaciteit van elektriciteit te verbeteren?

Reactie: Na de zomer zal er een bijeenkomst voor de raad worden georganiseerd om inzicht te geven in problematiek van de Energietransitie. Ook Stedin zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Stedin heeft gemeenten en procincies onlangs gevraagd aandelen te nemen in haar organisatie. We weten dat de steden Utrecht en Amersfoort hier over nadenken. Het college zal daarnaast telkens aandacht blijven vragen voor deze problematiek bij alle hogere overheden.

Mobiliteit en infrastructuur

Onze gezamenlijke inzet is om verder uitvoering te geven aan het Regionaal Fietsplan Soest en de daarin opgenomen fietsverbindingen. Een van de plannen is de doorfietsroute Amersfoort – Hilversum, waarvan de route in Soest op de A.P. Hilhorst en Bremeentje komt te liggen. Dit juichen wij toe. Echter, wij kunnen dit niet los zien van onze zorgen over de fietsveiligheid op de A.P. Hilhorstweg en Peter van de Breemerweg. Deze moet verbeterd worden.

Het lijkt ons verstandig dat er nu echt samen met de indieners van het Burgerinitiatief een oplossing komt voor dit probleem en niet met de ‘dood doener’ te schermen dat gaan we regelen/bekijken bij de mobiliteit visie.

Vraag aan het college: Bent u bereidt om op korte termijn met de indieners van het burgerinitiatief in contact te treden om te komen tot verbetering van de veiligheid van de fietsers? Bent u het met ons eens dat het verstandig zou zijn om extra financiële middelen in deze kadernota op te nemen om recht te doen aan het burgerinitiatief?

Reactie: Er is de afgelopen weken nog contact geweest met indieners van het burgerinitiatief. Daarnaast zijn er al maatregelen op diverse plekken uitgevoerd. Nu willen wij toch de verder maatregelen integraal blijken bij de vaststelling van mobiliteitsvisie.

Tot slot

Staan wij ook nog even stil bij de “Versterking capaciteit Bureau Regio Amersfoort”. Het betreft een structurele verhoging van de lasten van € 115.000 per jaar. Ik citeer: “inmiddels is het voorstel gereed en ter besluitvorming aangeboden aan de deelnemende gemeenten”. Leuk allemaal, maar onder welke voorwaarden en zou er niet een keer beter gekeken moeten worden naar de democratische legalisering van dit bureau.

Vraag aan het college:  Als politiek staan wij op afstand, maar de invloed wordt steeds groter zonder dat er sprake is van directe democratische controle. Graag een reactie van het college hierop.

Reactie: Het Rijk heeft inderdaad de neiging steeds meer beleidszaken via de lijn van de Regio aan te sturen. Graag bespreken we de sturing die de gemeenteraad kan geven. In het najaar van 2023 zullen we dit in een aparte bijeenkomst over de constructie en taken van het ‘Bureau Regio Amersfoort’ met elkaar verder uitdiepen. Daarbij moet ook de controle op deze dienst nadrukkelijk aan de orde komen. Vooralsnog is de huidige lijn via de verschillende colleges die samen de Regio vormen. Dat is nu de enige manier om controle te houden op deze dienst. Het is ingewikkeld, maar mogelijk kunnen we een andere manier van democratische controle organiseren.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht