Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Vragen over Jaarcijfers '22 beantwoord

vrijdag 2 juni 2023

In de raadsvergadering van 1 juni 2023 werden onder meer de Jaarstukken over afgelopen jaar besproken. Daarin verwoordde Jan Paauw namens de fractie onze visie daarop. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) had drie voorstellen die neerkomen op een meer duidelijke manier van publiceren van de jaarcijfers, zodat de iedereen ze goed kan controleren. Deze ideeën zijn overgenomen door het College van B&W.

Onze uiteindelijk goedkeuring van de jaarstukken 2023 zal mede afhankelijk zijn van het nog te ontvangen informatie/advies van de auditcommissie en de accountsverklaring. Maar nu eerst de woorden van Jan:

“Voorzitter,

In de begroting van 2022 hebben wij als raad goedkeuring gegeven aan een begroot overschot van ruim 1,4 miljoen. Uit de jaarstukken blijkt dat 2022 afgesloten is met een overschot van 10,2 miljoen. Na aftrek van de geoormerkte beleidsuitgaven van 1,2 miljoen kan onze Algemene Reserve groeien met bijna 9 miljoen euro.

Wat een prachtig resultaat! Wij feliciteren en danken het college van B&W met al hun inspanningen om tot dit resultaat te komen.

Maar is onze financiële basis daarmee gezonder geworden? Die vraag moet je wel blijven stellen.

Want als wij verder kijken dan dit boekjaar en naar de meerjarenbegroting zullen wij ons moeten realiseren dat het Rijk gedurende het begrotingsjaar 2022 een duidelijk financieel gebaar heeft gemaakt richting de gemeentes. Maar dit was ook echt nodig omdat de gemeentes, en ook wij als gemeente Soest, steeds meer taken kregen om uit te voeren. Wij schatten in dat dit, zo'n financieel gebaar, de komende jaren niet meer zo zal gebeuren.

Zeker is dat het zogeheten Ravijnjaar 2026 nog steeds een terugval laat zien. Daardoor kunnen wij niet zomaar even snel ons uitgavenniveau structureel aanpassen. “Behoedzaam zijn” is ook in de komende jaren onze insteek. Niet alles kan, maar wij hebben een coalitieakkoord dat als fundament heeft dat er veel werk in de steigers moet worden gezet. Echter, de resultaten zijn nu niet zichtbaar voor inwoners. Onze inzet met de Taskforce Bouwen en Wonen is zo’n voorbeeld. Wil je dat beoordelen als raad dan van staat er te weinig over in dit Jaarverslag.

Laten wij duidelijk zijn over wat wij als gemeente hebben gedaan. Met name in de sector wonen en bouwen. In het ‘Deelprogramma 2.1. Wonen’ staat niets over wat er is gerealiseerd. Pas uit antwoorden op schriftelijke vragen kunnen wij vaststellen dat er in 2022 126 woningen zijn gerealiseerd en voor 486 woningen een omgevingsvergunning is afgegeven. Daarvan is voor 253 woningen de bouw nog niet gestart.

Waarom staan deze cijfers niet expliceert aangegeven in dit deelprogramma? Pas dan kunnen wij als raad controleren of de resultaten overeen komen met wat er is afgesproken is qua aantal in de Woondeal.

Vragen aan het college:

  • Waarom staan de gegevens zoals hiervoor aangeven niet in de jaarstukken van 2022?
  • Bent u het met ons eens dat dit essentiële gegevens zijn voor de raad om uw inspanningen te beoordelen in vergelijken met de afspraken aantal in de Woondeal?
  • Ook zijn onze inwoners heel kritisch als het gaat om bouwwerken in onze gemeente te realiseren. Als raadslid worden we vaak aangesproken: ‘Wanneer gebeurt er nu eindelijk eens wat, wanneer wordt er gebouwd? Uit de cijfers blijkt dat er veel werk in de steigers is gezet. Maar waarom wordt dit niet beter gecommuniceerd naar onze inwoners is onze volgende vraag? Is het college bereid dit alsnog  te doen?

Over inwoners gesproken:

De inwoners stellen steeds hogere eisen aan ons als gemeente. Terecht, vinden wij. Vragen en adviezen moeten zij gemakkelijk kunnen stellen en krijgen. De bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie is daarbij steeds belangrijker. Maar nog steeds laat dit te wensen over en wij gaan ervan uit dat de verbetertrajecten die zijn ingezet voortvarend worden gerealiseerd, met hopelijk ook resultaten die de inwoners gaan merken.

Wij verwachten van het college dat zij ons bij de jaarstukken over 2023 met cijfers onderbouwd informeert over de voortgang in bereikbaarheid. Zodat de raad kan vaststellen dat er daadwerkelijk een verbetering is.

Tot slot voorzitter:

Wij hebben als raad bij de begroting van 2022 subsidies goedgekeurd. Als wij dan in de verantwoording in de bijlage 6.4. pagina 212. We stellen vast dat er een aantal subsidies afwijken zijn dan de begrootte bedragen. Wij hebben gevraagd hoe dat kan. In het antwoord wordt heel vaag omschreven ‘dat er naast de subsidiebudgetten ook nog algemene budgetten zijn waaruit een subsidies kan worden verleend.’

Dan moet je als raad je afvragen “Hoe kunnen wij nu beoordelen of het allemaal correct  is aangepast”. Vraag aan het college: Op welke wijze kunt u de raad meer comfort geven bij deze bedragen zodat wij de rechtmatigheid van de verschillen kunnen beoordelen?       

Ik dank u voor uw aandacht en als er vragen dan horen wij dit graag.”

Beantwoording vragen

De vragen gaan dus over drie zaken om op te nemen in de volgende jaarstukken (over 2023):

  • de aantallen geplande en gebouwde woningen;
  • verklaring van afwijkende subsidies;
  • voortgang in verbetering van de dienstverlening.

De wethouders hebben in de discussie met de raad toegezegd dat deze zaken voortaan zullen worden opgenomen in de financiële verslaggeving.

Smarter

Deze punten vallen onder het ‘smarter’ maken van de financiële verslaggeving in de jaarlijkse cyclus van Planning & Control. Dat is een doel dat het college zich al jaren geleden heeft gesteld. Een goede rapportage is niet alleen belangrijk voor de raad, maar ook voor de gemeente als organisatie. Hoe gaat het met het behalen van de gestelde doelen, de activiteiten die hierbij horen en het financiële plaatje? Loop je nog op schema? En ga je met de organisatie nog wel de juiste kant op, zoals in de (politieke) visie is besproken? Door periodiek verantwoording af te leggen over zowel de financiële cijfers als de inhoud, houd je continu de vinger aan de pols.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht