Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Herenboerderij De Willemshoeve

zaterdag 11 maart 2023

Op de raadsbijeenkomst van 16 maart ligt het bestemmingsplan ‘Landgoed Willemshoeve’ ter beoordeling voor. Gemeentebelangen Groen Soest is enthousiast over de uitwerking van de mooie ideeën die hieraan ten grondslag liggen. Het is precies wat GGS wil; in samenwerking met agrariërs een mooi landschap borgen of ontwikkelen, waarbij ruimte is voor sociale nevenfuncties en recreatie, geplaatst in een degelijk en eerlijk verdienmodel.

De Herenboeren

Instigator van dit alles is een landelijke organisatie: De Herenboeren. Plaatselijke afdelingen hiervan verwerven grond waar akkerbouw en een beetje veeteelt op kan plaatsvinden. Het is in zekere zin een coöperatie. Je wordt lid tegen een bepaalde financiële inleg en krijgt dan recht om wekelijks – tegen een relatief laag bedrag – een groenten/vruchten/vleespakket te kopen. Het is voedselproductie voor een lokale markt. De producent verkoopt direct aan de consument, goedkoper en efficiënter kan niet. De teelt vindt plaats op natuurvriendelijke wijze onder leiding van een ervaren agrariër.

Financieel robuust

Het kleinschalige gemengde boerenbedrijf spreekt iedereen aan. In deze rustgevende omgeving is de arbeid toch intensief. Vele handen maken licht werk en de aard van de arbeid laat toe dat eigenlijk iedereen – na een korte instructie – het eenvoudige deel van het  handwerk wel kan doen. Ideaal om ouderen een fijne dagbesteding te bezorgen en om kinderen vertrouwd te maken met natuur en voedselproductie. In het concept van De Herenboeren is voor De Willemshoeve voorzien in een opvang voor mensen met geheugenproblematiek. Daar zijn fondsen voor beschikbaar en dit levert naast het boerenbedrijf een stevige poot onder de rentabiliteit. Dit wordt nog versterkt door de opzet in De Willemshoeve van een trainingscentrum. Zo vinden er drie activiteiten plaats met maatschappelijk nut. 

De Willemshoeve

De Willemshoeve, gelegen aan de Jachthuislaan, is gebouwd circa 1834. Het is oorspronkelijk een gemengd boerenbedrijf geweest. Rondom 1960 is het omgezet naar een melkveehouderij en in 1994 is het een paardenpension geworden. Met de komst van De Herenboeren wordt de oude functie – het gemengd bedrijf – weer aan het complex teruggegeven. Dat heeft cultuur-historische waarde, het landschap wordt weer een beetje als toen. Daarbij wordt de boerderij – een gemeentelijk monument – gerestaureerd en borgen de nieuwe functionaliteiten het voortbestaan.

Natuurnetwerk

De landerijen liggen grofweg tussen de Biltseweg en de Jachthuislaan, op de korte kant afgesloten door Vredehofstraat en Koningsweg. Dit is een Natuur Netwerk Nederland gebied; een verbindingszone die de uitwisseling van flora en fauna moet verbeteren. Om deze functie niet te verstoren worden compenserende maatregelen genomen. Zo komen er houtwallen en kruidenweiden. Deze singels vormen een beschermde route voor kleinere dieren, de weiden verhogen de biodiversiteit. De natuurwaarde van het gebied zal toenemen; het wordt een veel gevarieerder gebied dan de huidige weilanden.

De poel

Geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan. Te midden van alle mooie plannen is de geplande poel iets waar nog eens goed over nagedacht moet worden. Deze wordt aangelegd als onderdeel van de natuurcompensatie maar doet tevens dienst als modderbad voor de varkens. Dat gaat niet werken. De argeloze amfibieën die hier een (tijdelijk) domicilie trachten te zoeken zullen worden verjaagd – zo niet verpletterd – door de biggen. Er is wel voorzien in een gedeeltelijke afscherming maar dat zal geen soelaas bieden tegen de aantasting van de waterkwaliteit door de varkens in deze betrekkelijk kleine poel. De aanleg van een aparte vijver is wenselijk, waarbij dan tevens zorg kan worden gedragen voor goede overwinteringsmogelijkheden voor amfibieën en reptielen.

Decoratieve waarde

Wat mij betreft wordt De Willemshoeve een gemengd bedrijf met ‘veeteelt in dienst van de akkerbouw’. We moeten een beetje van het vlees af, maar de koeien, varkens en paarden horen er natuurlijk ook wel bij. Ze hebben – en daar bedoel ik niets denigrerends mee – een hoge decoratieve waarde in het landschap en de beleving van het boerenbedrijf. Ze kunnen worden gehouden voor de productie van biologisch verantwoorde mest. Zo ging het vroeger ook zo’n beetje. De naam ‘Herenboeren’ verwijst ook naar toen. De rol van deze groep in het verleden van de boerenstand is bepaald niet onomstreden. Ik zou hier willen pleiten voor gebruik van de oude spelling: Heerenboeren. Dat duidt op een beetje zelfspot; geen enkele echte ‘heer’ zal zichzelf immers serieus als zodanig aanduiden.

Kortom …

GGS staat achter dit bestemmingsplan voor De Willemshoeve. We zien versterking van de ruimtelijke kwaliteit, verhoging van natuur-, maatschappelijke- en cultuur historische waarde, lange termijn borging van landschap en gemeentelijk monument en dit alles zonder nieuwe bebouwing of sloop. Het plan is onderdeel van de broodnodige transitie van de landbouw: richting biologische en circulair, diervriendelijk, met oog voor een gezonde bodem en biodiversiteit. Het is economisch robuust en het sluit perfect aan bij de Gebiedsvisie landelijk gebied van Soest. Het is een optimale benutting van deze historische plek.

Meer lezen over De Herenboeren: https://www.herenboeren.nl en https://willemshoeve.herenboeren.nl

Het bestemmingsplan is te zien op:Bestemmingsplan Herenboeren

  

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht