Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Hoe hoog bouwen in een groen en toekomstbestendig gebied?

vrijdag 3 februari 2023

Steeds als er ergens een plan is om te woningbouw te realiseren, komen er andere belangen om de hoek kijken. Zoals die van omwonenden van het betreffende plan. Bouwen heeft gevolgen voor de directe omgeving en dat is helaas niet altijd uit te sluiten. Daarom moet bij het opstellen van een bestemmingsplan, waarmee een ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, aangetoond worden dat een plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moeten de verschillende belangen afgewogen worden. Voor ons als fractie is de meetlat altijd dat de eventuele nadelige gevolgen voor de omgeving niet onevenredig mogen zijn. Als raadsfractie moet je ook een afweging maken die het algemeen belang dient.

Gebiedsvisie Dalweg: meetlat

Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Dalweg vastgesteld voor het gebied rond de Dalweg, gelegen tussen de Beukenlaan en de Soesterengweg. Het Dalweggebied moet een aantrekkelijke, levendige, herkenbare plek met groene uitstraling worden. Voor de gronden ten noorden van de Dalweg is het globale bestemmingsplan ‘Dalweg e.o.’ met een uitwerkingsverplichting opgesteld. Het bestemmingsplan geeft, samen met het Uitwerkingsdocument, de richtlijnen voor de ontwikkeling van het plangebied en hierin de bouw van maximaal 250 woningen. Over dit bestemmingsplan werd afgelopen donderdag gedebatteerd in de raad.

Participatie

Als raad moeten wij ook laten meewegen of de omgeving niet onevenredig nadelige gevolgen gaat ondervinden van de toekomstige ontwikkelingen. Mede daarom is het voor onze fractie belangrijk om goed te kijken naar de wijze van participatie met de belanghebbenden en wat het resultaat hiervan is. Bij het bestuderen van alle informatie blijkt dat er verrassend veel wijzigingen mee zijn genomen t.o.v. het oorspronkelijk plan. Zo blijven alle bestaande houtwallen bestaan.  Het hoogteaccent ter plaatste van het huidige politiebureau is verlaagd van 10 naar maximaal 8 bouwlagen.  De bouwgrens direct gelegen aan de laagbouw van de woning aan de Heetakker en Soesterengweg zijn vergroot. Ook is opvallend dat er in het aangepaste plan slechts drie bouwlagen zijn toegestaan op de bouwvlakken die direct naast de laagbouwwoningen van de Heetakker zijn gesitueerd.  Wij concluderen bij het bestuderen van het uiteindelijke, gewijzigde voorstel dat de input van de omwonenden aanzienlijk is geweest. 

In de visie staat duidelijk aangeven dat de basisgedachte is, dat de unieke groene en landschappelijke kwaliteiten van Soest uitgangspunt zijn. Niet de gebouwen zijn het startpunt, maar het groen en het landschap. De visie richt zich daarom mede op de ruimte en ontwikkeling tussen de gebouwen. Tijdens de opiniërende raad van afgelopen donderdag 2 februari werd duidelijk dat de direct omwonenden niet blij zijn met de hoogbouw zoals die in het plan staat.  Wij begrijpen dit.

Standpunt

Echter, er zijn meer belangen die wij als fractie moeten laten meewegen in onze besluitvorming. Wij kijken ook vanuit de vraag naar meer woningbouw binnen de rode contouren. En of de sfeer in het plangebied wordt gedomineerd door groen. Wij laten ook aspecten meewegen als: past het geheel in het landschap, en zal de biodiversiteit worden vergroot in dit gebied?

De komende dagen zullen wij als fractie alles wat wij gelezen hebben en gehoord van alle insprekers tijdens de vergadering afgelopen donderdag met elkaar bespreken en ons standpunt bepalen. Hierbij houden wij rekening met eerder genomen besluiten die zijn vastgelegd in de visie en of er voldaan wordt aan de opgave die is vastgelegd in de grondexploitatie van dit gebied.

Wordt vervolgd…

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht