Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Waarom is de polder belangrijk?

woensdag 23 februari 2022

De Soester Courant van 23 februari 2022 was voorzien van een advertentieflap van Gemeentebelangen Groen soest (GGS) met op de achterzijde onderstaande tekst:

De polder als waardevol agrarisch natuurlandschap

Het landschap van de Eempolder is uniek. Het is een agrarisch veenweidegebied dat wordt gekenmerkt door een open karakter, de strakke slagenverkaveling en het watersysteem van smalle sloten en brede weteringen. De openheid van de polder is het resultaat van een eeuwenlange strijd tegen het water. Het gebied bevindt zich onder de zeespiegel en is een zeer waardevol kwelgebied. Het regenwater dat op de hoge zandgronden van de Heuvelrug valt, komt via het grondwater aan de oppervlakte in de Eempolder. Dit noemt men kwel. Het overgangsgebied is dus een kwelzone. Het voedselarme kwelwater maakt de zeldzame plantengroei mogelijk. Voor veel beschermde planten en dieren is de corridor naar de Eemvallei van levensbelang. Deze zeldzame planten worden echter bedreigd door een verlaging van de grondwaterstand in dit gebied. In het vanouds open weidelandschap komen ook nog steeds grote aantallen weidevogels voor. Voor veel beschermde planten en dieren is de corridor van de Heuvelrug naar de Eemvallei van levensbelang.

Wat zeggen enkele andere politieke partijen over de polder?

Industrieel grasen groen asfalt,
Natuurwaarde polder gering, het aanplakken van wijkjes als oplossing voor het huisvestings- probleem, 'er kan wel gebouwd worden. Hier en daar duikt zelfs de term ringwegop .

Bovenstaande uitspraken zijn van enkele andere politieke partijen die zó ons mooie poldergebied beschrijven. GGS is het hier absoluut niet mee eens. Voor GGS is de polder een uniek agrarisch natuurlandschap waarvan de natuurwaarde en de biodiversiteit verbeterd moeten worden. En die polder begint daar waar het huidige bebouwingslint stopt!

Wat zijn de bedreigingen voor de polder:

 • intensieve landbouw
 • woningbouw
 • zonnevelden en windmolens
 • te lage waterstand
 • verbreken van ecologische verbindingszones tussen bos en polder

GGS is tegen woningbouw in de polder

De ondergrond van het poldergebied is niet geschikt om er te bouwen. Er is enerzijds sprake van krimp door bodemdaling en anderzijds opborrelend water, kwel. GGS vindt dat het agrarisch natuurlandschap behouden moet blijven en versterkt moet worden.

Plannen om te bouwen in de Spoorwegdriehoek en aan de Hooiweg zijn plannen die buiten de rode contouren vallen en het agrarisch natuurlandschap onomkeerbaar aantasten. Dit zijn dus plannen waar GGS niet aan zal meewerken. GGS is vóór woningbouw van 1500 woningen zónder aantasting van groen in binnenstedelijk gebied in Soest en Soesterberg.                      

Verbeteren biodiversiteit en natuurwaarde

Het poldergebied kan worden ingezet bij lokale voedselproductie. Noodzaak en belang hiervan nemen toe. Verder is de polder belangrijk voor het herstel van natuurlijke systemen, de polder als waterbuffer. Verhoging van het grondwaterpeil is nodig. Dit bevordert ook de biodiversiteit, die ook versterkt wordt door het planten van houtwallen, die oorspronkelijk in de overgang van bos naar polder te vinden waren. Het gebied krijgt daardoor een hogere natuurwaarde en wordt aantrekkelijker voor (kleinschalige) recreatie.

Deze transitie van de polder moet in nauwe samenwerking met agrariërs en andere gebiedspartners plaatsvinden. Zij moeten immers de transitie ondersteunen of zelfs mogelijk maken, zonder dat ze er in inkomen op achteruitgaan. Ze moeten bestaansrecht hebben en voldoende financiële en fysieke ruimte om te kunnen verduurzamen.

GGS wil dat er een plan komt waar agrariërs, het Groot Gaesbeeker Gilde en natuurorganisaties zoals IVN Eemland, Natuurmonumenten en Vereniging Vrij Polderland samen gaan werken. Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling en opbrengsten uit regionale verstedelijking kunnen helpen om dit mogelijk te maken.

Hoe komen we tot een waardevolle polder?

 • nauw samenwerken met agrariërs en overige gebiedspartners;
 • stimuleren van duurzame landbouw gericht op voedselproductie voor de lokale consument;
 • niet bouwen in de polder;
 • geen zonnevelden en windmolens;
 • waterstanden regelen met betrokken partijen;
 • biodiversiteit verhogen;
 • ecologische verbindingszones tussen bosgebied en polder handhaven en versterken, zoals de geplande aanleg van de Melksteeg van 19;
 • hectare beplanting langs sloten herstellen of aanplanten;
 • de polder beschermen door aan te merken als waardevol agrarisch natuurlandschap.

GGS zet Groen op 1

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die beseffen dat goed leven alleen kan wanneer we ruimte bieden aan de natuur, en de mens niet alleen maar neemt, maar ook laat en geeft. Zo vinden we een gezonde balans. Goed voor mens én natuur!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht