Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Zorgvuldige omgang met kwelwatergebieden

maandag 27 december 2021

In de Besluitvormde Raadsvergadering van 21 december 2021 is de Omgevingsvisie aangenomen. In dit document is – als voorbereiding op de Omgevingswet – na participatie van de inwoners – vastgelegd wat voor dorp wij in 2040 willen zijn. Gemeentebelangen Groen Soest kan achter dit document staan, maar achtte het noodzakelijk door middel van een amendement extra aandacht te vestigen op het zorgvuldig omgaan met kwelwatergebieden. Deze hebben – naast dat zich daar bijzondere biotopen hebben gevormd – ook een belangrijke functie in het waterbeheer. Het Waterschap adviseert al jaren ‘water’ leidend te laten zijn in de opzet van omgevingsplannen. Ook in het regeerakkoord is dit inmiddels vastgelegd. 

Retentiegebieden

De gemeente Soest is gelegen in een gebied met bijzondere waterhuishouding. Regen, die inwatert op de Utrechtse Heuvelrug en de Soester Eng, komt als kwelwater in de laaggelegen gebieden naar boven. Dit heeft geleid tot de vorming van veen. Deze gebieden werken als een spons. Bij extreme regenval nemen zij het water op om het geleidelijk aan weer los te laten. Een buffer van belang. Als gevolg van de klimaatverandering is de regenval vaak zeer hevig, terwijl er anderzijds perioden van grote droogte optreden. Overtollig water vloeit naar deze lage gebieden en wordt vastgehouden in de veenlagen. Door de sponswerking blijft het grondwater op peil en verdroogt onze omgeving niet. Verder worden overstromingen voorkomen.

Verstening van dit soort gebieden zou deze belangrijke functie verstoren. Niet alleen werkt het verdroging in de hand, het kan ook leiden tot wateroverlast in bestaande wijken. Verder zouden de bewoners van huizen, gebouwd in dit gebied, voortdurend te kampen krijgen met vochtoverlast als gevolg van het kwelwater. Dit zou alleen kunnen worden verholpen met bemaling, hetgeen weer verdroging en mogelijk bodemverlaging tot gevolg zou hebben. Een neerwaartse spiraal …

Bescherming

Deze unieke kwelwaterzones kunnen niet bebouwd worden zonder ernstige gevolgen. GGS heeft dit in de Omgevingsvisie willen benadrukken met een amendement dat door D’66 en de Christen Unie mede is ingediend. Hierin wordt geborgd dat de retentiecapaciteit van deze gebieden (de sponswerking) gehandhaafd blijft. Het amendement is aangenomen.

In de Gemeenteraad

Opvallend is de houding van partijen die het amendement niet hebben gesteund (Soest 2002, CDA, PvdA, DSN, LAS en POS). Een aantal is behept met een redeloze bouwdrift. Ze gaan hierin zo ver dat zij ook dit soort gebieden willen verstenen. Enkele gaven zelfs bij hun afwijzing van het amendement aan het begrip ‘retentie’ niet te begrijpen! Een trieste zaak, een blijk van grote ondeskundigheid. Niet alleen zouden door bebouwing belangrijke natuurgebieden worden vernietigd, ook ontstaat er bedreiging van het welzijn van onze inwoners. Het is het ‘oude denken’, het niet begrijpen dat de mens moet samenwerken met de natuur en niet moet overheersen. Een bescheiden en respectvolle houding jegens de aarde is in ons eigen belang.

Regiovisie

In de regionale planning heeft Soest geen bouwopdracht. Amersfoort, Nijkerk en Barneveld breiden wel uit. Onze functie is vooral bepaald in de richting van recreatie en verbetering van natuurschoon. Dat is geen willekeurige keuze. Dat heeft onder andere te maken met bijzondere waterhuishouding van Soest. GGS wil binnenstedelijk bouwen voor eigen aanwas. Hiermee houden we het dorp mooi en veilig.

Tim de Wolf

raadslid

035 - 602 67 61

Raadslid

Aandachtsgebieden: Natuur en Milieu - Bestuurlijke taken - Kunst en Cultuur - Verkeer en Vervoer 


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht