Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Omgevingsvisie Soest-Soesterberg’ vastgesteld in de Raad

zaterdag 25 december 2021

In de laatste besluitvormende raadsvergadering van 2021 werd op 21 december de Omgevingsvisie vastgesteld. Voor wethouder Aukje Treep van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is dat de kroon op haar werk van deze raadsperiode.

Het vaststellen van de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.De Omgevingswet moet op 1 juli 2022 ingaan, na diverse keren te zijn uitgesteld.

Al vanaf 2019 is er uitvoerig gesproken en overlegd met de inwoners om te komen tot dit toekomstbeeld. De vraag die beantwoord moest worden is: wat voor gemeente willen wij in 2040 zijn? De Omgevingsvisie geeft in hoofdlijnen antwoord op die vraag. Het gaat daarbij duidelijk om de lange termijn, maar de Omgevingsvisie zal wel periodiek herijkt worden.

Lange termijn

Verwacht mag worden de lange termijndoelen en ambities die zijn vastgelegd niet heel snel zullen veranderen. De visie helpt ons onder meer om plannen en initiatieven uit de samenleving en van de gemeente mogelijk te maken. Als plannen passen in de doelen moeten ze (veel) sneller gerealiseerd kunnen worden dan nu het geval is.

De visie bevat vat het beleid voor de fysieke leefomgeving in de gemeente samen. Dat betekent dat voor ieder stukje Soest en Soesterberg in algemene termen staat beschreven wat de belangrijke doelen zijn voor dat gebied, zoals: ‘beschermen en versterken van waardevolle natuur’, ‘bijzondere waterhuishouding’ of ‘hotspot recreatie en toerisme.’

We raden iedereen die dat nog niet heeft gedaan te klikken op deze link om de Omgevingsvisie te bekijken. Zoals verschillende raadsleden opmerkten, is het een mooi werk om nieuwe inwoners en raadsleden aan te bieden in boekvorm, met harde kaft een leeslintjes. Meer informatie over de Omgevingsvisie vind je hier, op de site van de gemeente.

Programma’s

De komende jaren werkt de gemeente aan de uitwerking ervan. Dat doet de gemeente met omgevingsprogramma’s. In een omgevingsprogramma staat hoe de gemeente haar doelen en ambities wil bereiken. Het college stelt voor om in de nabije toekomst met vier programma’s van start te gaan, namelijk:

  • de selectie van woningbouwlocaties,
  • een mobiliteitsvisie,
  • ontwikkelingen rondom de Amersfoortsestraat en
  • beleid rondom water, riolering en klimaatadaptatie.

Net als bij het opmaken van de Omgevingsvisie zullen bij de uitwerking van deze programma’s inwoners van de gemeente worden betrokken. De gemeente zal op de langere termijn ook andere programma’s uitwerken.

Aukje Treep: “Samen aan de slag”

Wethouder Aukje Treep: “Inwoners, ondernemers, en partners vormen het Soest en Soesterberg van nu en straks. De afgelopen twee jaar hebben heel veel mensen in Soest en Soesterberg meegedacht over de visie in workshops, bijeenkomsten of op andere manieren. Alleen zo hebben we deze mooie visie kunnen opstellen. De Omgevingsvisie blijft een uitnodiging om met elkaar Soest en Soesterberg een nog fijnere plek te maken. Bij plannen vanuit inwoners en ondernemers denken we dan ook graag mee.”

Fractie GGS: belangrijkste aspecten

Voor de fractie van GGS was het belangrijk of de elementen van de genoemde doelen duidelijk zijn vastgelegd in de visie. Wat beschrijven hieronder de belangrijkste.

  • De geschetste ontwikkelingsrichting voor Soest en Soesterberg maakt duidelijk  dat onze inwoners een keuze hebben gemaakt voor “behoud van groen en verbeteren van natuur en biodiversiteit.” Maar ook dat onze kernen vitaler en leefbaarder moeten worden. In de Omgevingsvisie is dit duidelijk als statement afgegeven ‘Groen groeit mee.’
  • Het versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten en het borgen van de openheid van de polder tot ‘agrarisch natuurlandschap’ zijn voor onze fractie belangrijke elementen om uiteindelijk in te kunnen stemmen met deze visie. Dat neemt niet weg dat onze fractie het belangrijk vindt om aan te gegeven dat de rode contouren (vastgesteld door de provincie) nog steeds actueel zijn. Daar moeten we rekening mee houden in de verdere uitvoering.
  • Onze fractie is zich ook bewust van het dilemma tussen meer woningen en behoud van groene ruimte en natuur. Dit vraagstuk zal zichtbaar worden en verder worden uitgediept bij de uitwerking naar een omgevingsprogramma (en omgevingsplan).

Zienswijzen

Belangrijk om hierbij nog op te merken is dat wij hebben kennisgenomen van de reacties op de ingediende zienswijzen. Met name de volgende: ‘Er zijn lokaal geen plannen voor extra woningbouw in het buitengebied, maar er wordt gekeken naar inbreiding binnen de ‘rode contour.’' Daar tegenover staat ook aangegeven dat in de zoektocht naar woningbouwlocaties 'na 2025 afwegingsruimte blijft voor uitbreiding in de randgebieden.' Wat GGS betreft zijn dit uitsluitend  gebieden waar het mogelijk is om stenen voor stenen te realiseren.

Vrijwel alle reclamanten (inwoners) zien het belang van een open groene zone. ofwel natuurgebied, en dat dit moet blijven, maar ook dat er woningen moeten worden gebouwd. Zij wijzen op mogelijke alternatieven voor woningbouw die zij in Soest zien. Laten wij bij de uitvoering daar dan ook gebruik van maken is onze oproep!

Kosten

In hoofdstuk 7.3 van de Omgevingsvisie staat het Kostenverhaal: Voor particuliere initiatieven die leiden tot een concreet project wordt in de Omgevingsvisie uitgegaan van zelfrealisatie. Echter - wij zijn benieuwd of je dit kan volhouden. Bij stagnatie in de uitvoering, en als er geen financiële steun is van andere overheden, zal de gemeente zelf actief moeten ingrijpen, en niet mogen uitsluiten dat er gemeentegeld wordt ingezet. Dit nog los van alle acties die wij willen zien om onze gemeente energiezuiniger te maken…

Tot slot zijn wij verheugd met de toezegging om in het ‘omgevingsplan’ ook normen vast te leggen voor een betere luchtkwaliteit. Om een betere luchtkwaliteit te bereiken, zoals het doorvoeren van de WHO normen, zal de gemeente een actieplan moeten opstellen.

Amendement GGS bescherming Soesterveen aangenomen

Uitwerking van deze visie in programma’s zal nog wel de nodig hoofdbrekens vergen. Deze discussie komt later. Een voorproefje daarvan was de uitvoerige discussie in de raad over het Soesterveen.

Onze fractie is er geen voorstander van om in het veen extra woningen te bouwen. Bij behandeling van ons amendement, waarmee een zorgvuldige omgang met kwelwatergebieden in de Omgevingsvisie is verankerd, werd dat nog eens duidelijk. Partijen die overal willen bouwen hebben dit amendement niet gesteund. Jammer, bij eventuele verstening van deze gebieden dient de waterhuishouding geen hoofdpijndossier te worden.

Conclusie

Wij hebben hier lang niet alle punten de revue laten passeren maar deze visie gaat ons inziens een goeie mogelijkheid geven om de Soesters ook in de toekomst prettig te laten wonen, werken en recreëren in Soest.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht