Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

zaterdag 6 november 2021

Net zoals in de Tweede Kamer worden jaarlijks in de gemeenteraad Algemene Beschouwingen gehouden. De diverse partijen reageren daarin op de door het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegde begroting. In de begroting staan de plannen en doelstellingen van B&W voor het aankomende jaar, en wat één en ander naar verwachting zal gaan kosten. De gemeentelijke Algemene Beschouwingen vonden plaats in de Opiniërende Raadsvergadering van 4 november j.l.

De beschouwing van GGS, uitgesproken door onze fractievoorzitter Jan Paauw, is hieronder te lezen. Jan begon met het vertonen van ‘Tijdelijke compensatie van de verdwenen Kunst uit de raadszaal’ (zie foto). Een luchtig protest tegen het verwijderen van de sculptuur van Dirk van Arkel uit de raadszaal. Onze fractie vindt het jammer dat dit kunstwerk is verdwenen. Het heeft plaats moeten maken voor een groot scherm, waarop de raadsleden te zien zijn als ze aan het woord zijn. Wij willen meer cultuur in openbare ruimten en zien graag meer kunst op de blanco muren in gemeentelijk vastgoed. Hopelijk wordt de hint opgepakt!

De algemene beschouwing

Voorzitter,

Wij onderstrepen de lijn die dit college schetst in de begroting voor 2022. Oog voor de realiteit en de kop uit het zand. Met name de signalering (in paragraaf 2/2) dat het meerjarenperspectief risico’s en onzekerheden met zich meebrengt. Het college houdt rekening met een structureel nadelig effect van drie tot vijf miljoen euro.  De fractie van GGS vindt dit zelfs wat optimistisch. Wij schatten in dat er rekening moet worden gehouden meer tegenvallers. Wij geven drie voorbeelden die deze stelling onderschrijven: t.w.

  1. Er zijn diverse plannen die, door wat voor reden dan ook, vertraging hebben opgelopen. Er ontstaat hierdoor het financiële risico dat eerder beraamde kosten hoger zullen uitvallen. Denk maar eens aan de vertraging van één jaar bij de bouw van de nieuwe sporthal. De bouwkosten hiervan zullen ongetwijfeld hoger zijn dan is begroot.
  2. Het tweede voorbeeld: akkoord gaan met het voorstel van het college om middelen beschikbaar te stellen voor de mobiliteitsvisie, volgend jaar, zal financiële gevolgen hebben. Uit zo’n visie zal een uitvoeringsprogramma komen en om dit uit te voeren is er geld nodig. Trek je dat geld niet uit, dan heeft een mobiliteitsvisie weinig zin.
  3. Een ander voorbeeld: het plan om een fietspad tussen de Peter van den Breemerweg en de Middenhoefseweg (dat is bij Superfun) te realiseren. De aanvoerwegen voor fietsers via de Peter van den Breemerweg en de A.P. Hilhorst zijn niet veilig. Om deze wegen veiliger te maken, zullen we ook de middelen beschikbaar moeten stellen. Zeker als wij ons realiseren dat wij het fietsgebruik in onze gemeente willen stimuleren en dat de investering van de provincie als waardeloos is te bestempelen.

En zo kunnen wij nog wel even doorgaan met het opsommen van kwesties die invloed zullen hebben op de ons voorliggende begroting en meerjarenraming. Voor de fractie van GGS is het belangrijk om gedurende de uitvoering te kunnen bijsturen en waar nodig andere prioriteiten te kunnen stellen. Want niet alles kan tegelijk!

Cultuur

Hoe realistisch is het dan om in het domein van de cultuur € 90.000 in 2023 en € 120.000 in de jaren daarna minder uit te geven, terwijl ook de kleine subsidies € 40.000 moeten bezuinigen van 2022 t/m 2025? Ook deze kleine subsidies belanden in het brede culturele domein. Komt de bredere toepassing dan niet in het geding? Er is vooralsnog geen grote, post-corona opleving in het culturele veld. Is het niet beter het culturele veld van deze belasting te bevrijden? (Graag een reactie van het college hierop).

Positief is onze fractie over het voorstel om middelen beschikbaar te stellen om te komen tot een sociaal-culturele voorziening in Soesterberg. Gelijktijdig realiseren wij ons ook dat er na 2022 ook daar weer structurele middelen voor beschikbaar moeten worden gesteld. Als wij die intentie niet hebben, dan zijn de 100.000 euro voor 2022 in principe helaas verspild geld!  

Zorgen

Onze fractie maakt zich zorgen over meerdere onderwerpen die de komende jaren moeten worden uitgerold en opgepakt.  Wij noemen met name de energietransitie en het toenemende hufterige en gevaarlijke gedrag van verkeerdeelnemers.

De energietransitie is noodzakelijk, punt. Er is echter vastgesteld dat er een tekort is aan middelen en aan capaciteit. In deze begroting (p. 29) wordt aangegeven dat wij voor de oplossing in afwachting zijn van compensatie van de rijksoverheid. Maar: wij missen in de begroting wat er ondertussen wel wordt gerealiseerd. Graag horen wij dit van het college!

Een volgende vraag: is het college het met ons eens dat wij ons in de uitvoering meer moeten richten op energiebesparende maatregelen? Zowel voor de gemeentelijke instanties als voor de inwoners? Hoe willen en kunnen de inwoners gestimuleerd worden om meer energiebesparende maatregelen te treffen? Moeten wij als gemeente niet het goeie voorbeeld geven door de plannen om heel Soest en Soesterberg te voorzien van ledverlichting te versnellen? Graag een reactie van het college.

Handhaving op verkeersgedrag  

Steeds vaker wordt onze fractie benaderd door inwoners die zich groen en geel ergeren aan het hufterig gedrag in het verkeer. Te hard rijden, veel lawaai.  Veel is terug te voeren op de mentaliteit van de verkeersdeelnemers en op de handhaving door de politie, of juist het ontbreken hiervan. Wij pleiten er daarom voor om te onderzoeken of het mogelijk is meer flitspalen te plaatsen op wegen waarvan wij weten dat er structureel te hard wordt gereden. Waar lawaaioverlast is moeten ook maatregelen worden genomen.  Onze vraag aan het college: bent u bereid om te laten onderzoeken op welke wijze wij in Soest veiliger rijgedrag kunnen realiseren, door gebruik te maken van de meest recente, technische faciliteiten op dit gebied?

Voorzitter: De voorliggende begroting is volgens ons een goede basis om door te pakken, maar wel met in het achterhoofd dat er absoluut nog wijzigingen zullen komen via de P&C cyclus of anders. Wij vinden het van belang dat de raad betrokken wordt bij het opstellen van uitvoeringplannen van onderdelen die een groot gevolg hebben voor onze inwoners!

Dank voor uw aandacht!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht