Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Raadsvergadering 14 oktober 2021

donderdag 14 oktober 2021

De vergadering verliep uiterst efficiënt. Of dit lag aan de afwezigheid van twee fracties of aan de kwaliteit van de voorgestelde agendapunten laten we maar even in de midden. Drie van de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen willen wij als Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) even nader belichten:

Uitwerking instrumenten Masterplan Wonen Soest  

In stemming kwam het voorstel ‘Doelgroepenverordening gemeente Soest 2021’. Daarmee wordt voor Soest en Soesterberg een minimum aan ‘betaalbare woningen’ (respectievelijk 50% en 20%) vastgesteld bij woningbouwontwikkeling vanaf 11 woningen. In het voorstel is ook bepaald dat sociale huurwoningen en middenhuurwoningen ten minste 15 jaar na de eerste ingebruikname beschikbaar blijven voor de doelgroep. Ook is een anti-speculatiebeding opgenomen voor sociale koopwoningen van tenminste 10 jaar. In al deze onderdelen kon onze fractie zich goed vinden. In de huidige overspannen woningmarkt zouden zonder deze voorwaarden de woningen door prijsstijging al snel buiten het bereik van de doelgroep vallen.

Onze fractie heeft enige tijd geleden al aangedrongen op zelfbewoningsplicht, zowel voor nieuwbouw- als bestaande woningen. In het raadsvoorstel is dit geregeld voor nieuwbouw, echter niet voor bestaande bouw in de ‘betaalbare’ categorie. Dit kan wettelijk vanaf 1 januari 2022 worden ingevoerd, maar pas na onderzoek. Via een motie die GGS heeft ingediend in samenwerking met de CU/SGP, PvdA en POS, is erop aangedrongen dit onderzoek zo snel mogelijk te starten. De wethouder heeft deze motie overgenomen.

Een tweede motie van GGS werd ook door het college overgenomen. Hierin hebben we vastgelegd dat, als er in enig bouwproject geen sociale koop kan worden gerealiseerd, zal worden onderzocht of het aantal niet gerealiseerde sociale koopwoningen dan kan worden gerealiseerd als huizen in de middenhuur-categorie.

Nota Parkeernormen auto en fiets

De herziening van de nota parkeernormen was vooral bedoeld om deze maatstaf voor de sociale huurwoningen te verbeteren. De norm voor eenpersoonshuishoudens (kleine woningen) wordt iets verlaagd. GGS heeft hier al op aangedrongen, want hoe hoger de parkeernorm is, des te meer het totale project gaat kosten. Minder pasrkeerplaatsen betekent ook meer ruimte voor woningen.

De diverse woningcoöperaties hebben aangegeven dat onze normen aan de hoger kant zijn. Dit staat soms het optimaal realiseren van sociale woningen in de weg,. In onze fractie heeft dit tot enige discussie geleid. Een lage parkeernorm biedt ruimte aan groen en/of meer woonoppervlak, maar te weinig parkeerplekken kan leiden tot verrommeling, bijvoorbeeld door het illegaal parkeren in openbaar groen. Dit laatste gaf voor GGS de doorslag om niet in te stemmen met een amendement van de PvdA, waarin werd gepleit voor nog verdere verlaging van de parkeernorm.  

Desalniettemin, door de nota parkeernormen zoals voorgesteld door het college goed te keuren – hetgeen met steun van GGS geschiedde - heeft Soest nu toch een van de laagste normen in de regio voor sociale huurwoningen.

Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030 - 2040

Het ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030 – 2040 levert een perspectief voor de ruimtelijke ontwikkeling op het terrein van wonen, werken, bereikbaarheid en landschap. Parallel en complementair met dit regionaal ontwikkelbeeld verloopt de invulling van de omgevingsvisies van de andere gemeenten in de regio.

Regionaal ontwikkelbeeld geeft erkenning van wat Soest wil

Het regionaal ontwikkelbeeld sluit aan bij de wens in Soest om het groen te behouden. Deze wens blijkt uit de Omgevingsvisie die met participatie van de inwoners is opgesteld. In de regionale visie gaan Soest en Soesterberg functioneren als ‘groene long’. In het ontwikkelbeeld worden nog geen concrete extra plekken genoemd voor recreatie en natuurbeleving, maar de globale richting stemt overeen met wat GGS altijd heeft bepleit: het gebied langs de Eem wordt gezien als drager voor klimaatadaptatie, in combinatie met natuur en recreatie. De polder blijft open, met als functies: agrarisch, recreatie en natuur. Ook de heuvelrug is een groene drager voor de regio. Soest wordt zo op de kaart gezet als groene tuin van verstedelijkte delen in de regio.

Bouw gaat vooral plaatsvinden in Nijkerk, Barneveld en Amersfoort. Ook is er in het ontwikkelbeeld voor Soest geen ambitie om het aantal hectaren bedrijventerrein te vergroten. Wel moet de ruimte op bedrijventerreinen worden vernieuwd en efficiënter worden benut.

In het ontwikkelbeeld wordt stevig ingezet op het versterken van de fietsverbindingen en openbaar vervoer in de regio. De insteek is om het fietsen zo aantrekkelijk te maken dat het een volwaardig alternatief kan zijn voor de auto. Ook zijn er plannen voor een HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-lijn tussen Amersfoort en Utrecht over Soesterberg. Dit zou de ontsluiting van Soesterberg aanmerkelijk verbeteren.

Het ontwikkelbeeld past goed in de lijn van GGS. De polder blijft open, het groen wordt gespaard, de bouwopgave blijft beperkt voor eigen inwoners en kan daardoor binnenstedelijk. Onze fractie kon dan ook instemmen met het ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030 - 2040.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht