Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

GGS Opniepanel: 95% wilde meespreken over de Omgevingsvisie

vrijdag 2 maart 2018

Het vierde Opiniepanel van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft als titel ‘Soest als Randstad?’ We hebben de uitkomsten even op een rijtje gezet. Een document met alle resultaten staat onder deze link.

De enquête bevat in totaal 13 vragen. In de tabel bij dit artikel staan de eerste zeven vragen omdat daar percentages aan te koppelen zijn. Daarna komen nog vijf open vragen en de laatste vraag naar suggesties voor het onderwerp van het volgende opiniepanel. Overigens is bij alle vragen ruimte voor (aanvullend) commentaar.

Bekendheid

Bijna de helft van de mensen weet van het bestaan van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie, zien we bij vraag 1. Uit de commentaren blijkt dat veel daarvan via (vrijwilligers)werk van het bestaan op de hoogte is. Anderen omdat ze de media volgen. Bij vraag 2 zien dat echter meer dan de helft van de mensen niet weet wat de gevolgen zijn. Dat lijkt tegenstrijdig, maar de wet en de visie zijn zo veelomvattend dat het niet zo heel vreemd is. De Omgevingswet integreert 26 bestaande wetten op het gebied van de fysieke omgeving (natuur, milieu, ruimtelijke ordening, archeologie et cetera) in één wet. Het lijkt wat dat betreft op de decentralisatie van de WMO en de Jeugdzorg. Vanuit het Rijk kwam er zoveel op de gemeenten af, plus een bezuiniging, dat niemand het kon overzien.

 • Iemand zegt: “Met de nieuwe Omgevingswet verdwijnt een aantal zekerheden. Met de oude instrumenten van ruimtelijke planning wisten we precies hoe de bebouwing eruit zou zien.”
 • Een ander ziet het somber in: “Private partijen zijn zich al jaren aan het voorbereiden en krijgen veel kansen. Burgerinitiatieven zullen het daarbij afleggen. Zeker bij een college als nu dat vooral bezig is private partijen te faciliteren ten koste van publieke belangen.”

Voorbereidend meespreken

Bij vraag 3 zegt een ruime meerderheid van 61% dat ze graag hadden meegepraat over de inhoud van de Bouwstenen. Met behulp van deze Bouwstenen is de Omgevingsvisie gevormd.

 • “Hoe vroeger je aan tafel schuift, des te meer invloed je kunt uitoefenen. Hoe verder je in het proces bent, des te minder speelruimte” Schrijft iemand in de toelichting.

Een ander was wel bij een bespreking voor een Bouwsteen, maar noemt het schijn-inspraak, “omdat er een hele rits van bouwers en projectontwikkelaars ook waren, die graag veel meer willen bouwen. Geen één van mijn voorstellen werd serieus genomen.”

Er was ook een redelijk grote groep die een andere mening heeft, of vindt dat die voorbereiding juist een taak van de gemeente is. Uit de commentaren: “Als de gemeente dit niet had gedaan was de kans groot dat het door de provincie werd ingevuld.” En: “Het is logisch dat de gemeente alle mogelijkheden en wensen op een rij zet en niet bij voorbaat al keuzes maakt. Er zijn nu eenmaal grote behoeften aan woningbouw, om die reden is in het verleden ook al veel natuur en weiland opgeofferd. Door alles goed op een rij te zetten kan er worden gekozen.” Tenslotte:

 • “als maar duidelijk is dat verder de goedkeuring van de gemeenteraad wordt vereist om dit goed te keuren.”

Ook daarom: let goed op bij het kiezen op 21 maart.

Na de Bouwstenen werden de burgers ‘vergeten’ bij het maken van de Omgevingsvisie. Wij vroegen in vraag 4 of men hierover had willen meepraten. Ja, zegt vrijwel iedereen: 95%. Eén van de tegenstanders van de stelling zegt: “De gemeenteraad is echter het forum dat moet kiezen in het algemeen belang. Dat kunnen bewoners niet.” Daar tegenover staat de mening van deze respondent:

 • “De overheid is voor de inwoners, en niet omgekeerd. Als de overheid een visie ontwikkelt, heeft zij informatie nodig van de mensen namens wie zij optreden. Uiteindelijk zijn het de inwoners die bepalen welke visie we opstellen. Het is toch vreemd als de overheid stelt "dit is jullie visie" zonder dat er ruggespraak gehouden is met die mensen.”

Hoe dan?

“Hoe zou u betrokken moeten worden?” Vroegen we in vraag 5. Van de drie voorgelegde mogelijkheden is een (stelselmatige) enquête het meest populair met bij 67%, gevolgd door bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Het is natuurlijk geen kwestie van of/of, zoals iemand ook aangeeft in de toelichting: “Eerst enquêteren, vervolgens een nieuwsbrief waarin de resultaten van de enquête vermeld staan en daarna bijeenkomsten beleggen.”

In de toelichtingen worden nog meer vormen van participatie genoemd, die niet altijd op de participatieladder van de gemeente staan: referendum; G1000 en co-creatie middels Ubunt of Deep Democracy. De ruimte ontbreekt hier helaas om daar dieper op in te gaan.

De manier waarop de gemeente in het algemeen de inwoners betrekt wordt niet ‘Geweldig!’ gevonden. Deze antwoordmogelijkheid bij vraag 6 werd door niemand aangevinkt. ‘Goed’ is wel het oordeel van 10% van de respondenten. Een vergelijkbaar aantal zegt ‘Ik word helemaal nooit betrokken’. De overigen kiezen voor de kwalificaties ‘te weinig’, ‘te laat’ en ‘te oppervlakkig’. In de commentaren wijzen een paar mensen er op dat alles valt te vinden op internet, maar:

 • “Helaas is de website Soest.NL veranderd en oudere documenten of beleidsplannen zijn verdwenen, of onmogelijk te vinden.”
 • “Eerst wordt een volledig plan gemaakt en daarna mag je kiezen: ja of toch maar wel.”
 • “Over bestaande ideeën en vragen kon iets worden gezegd. Geen ruimte voor nieuwe kennis en creativiteit. En al helemaal niet voor ander paradigma om vraagstelling te benaderen.”

Dit zijn fundamentele bezwaren tegen de manier waarop het lokale bestuur werkt en die wij ook in de afgelopen raadsperiode vaak aan de orde hebben gesteld.

In vraag 7 wordt gevraagd hoe je dan betrokken zou willen worden. Hier komen weer dezelfde middelen voorbij als in vraag 5: enquêtes, meepraten en een goede informatievoorziening. De nuances vinden we in de commentaren: “Het moet wel zin hebben”;

 • “Betrokkenheid is maatwerk/projectafhankelijk, de gemeente dient de mate van betrokkenheid steeds opnieuw te overwegen. Maar wel vóóraf!”

Taalgebruik & Onderwerpen

In de laatste vragen gaan we verder op de manier waarop bestuur en burgers communiceren. Natuurlijk kan niet elke reactie, mening of idee 1 op 1 overgenomen worden, daarvoor zijn er te verschillende meningen van alle mensen in Soest(erberg). Toch kunnen we ons voorstellen dat er veel te winnen valt in het verwerken en implementeren van uw mening en advies. Deze vraag blijkt iets te open, de antwoorden laten zich moeilijk samenvatten, tenzij we deze grootste gemeenschappelijke deler nemen:

 • Laten merken welke afweging er gemaakt is om wel of niet een opmerking te verwerken.

Met vraag 9 vroegen we “Wat zijn thema's in uw leefomgeving waar u iets van vindt/zou willen vinden?” Samengevat werden de volgende onderwerpen het meest genoemd:

 1. duurzaamheid en natuur
 2. verkeer en vervoer
 3. bouwen en ruimtelijke ordening
 4. sociaal en bestuurlijk

Vraag 10 gaat over het taalgebruik van de gemeente. De meeste respondenten waren overwegend positief over het taalgebruik van de gemeente, vooral als het gaat om de service. Er zijn wel klachten over formeel en onduidelijk taalgebruik als ge gemeente communiceert over beleid.

 • “Staat een nota bol van het groen? Gloort er ongetwijfeld poen. En komt duurzaamheid daarbij, worden ondernemers blij.”
 • “Politieke partijen kunnen er ook wat van trouwens. Meestal worden de kiezers gelokt met kreten als: wij zijn er voor het wonen en het welzijn.”

Suggesties

Tenslotte vroegen we in vraag 11 tot en met 14 om suggesties voor de Omgevingsvisie, participatie in het algemeen en het GGS Opiniepanel. We zien hier een aantal interessante reacties. Bij de vraag ‘Hoe kan de gemeente je het best bereiken?’ zien we zekere voorkeur voor een direct, persoonlijk contact, dus per telefoon, mail, post. De benaderingswijzen die de gemeente nu al gebruikt worden ook genoemd, en voor sommigen is dat ook genoeg.

 • “Participatie zou, in het algemeen, naar een hoger niveau moeten worden getild. Zou toch niet al te moeilijk moeten zijn met de huidige technieken om te communiceren. Ik denk dat het op bestuurlijk niveau (niet alleen op gemeentelijk niveau) hieromtrent ontbreekt aan een stuk goede wil.”

In de laatste over het GGS Opiniepanel zien we veel complimenten, waarvoor dank. Er zijn ook kritische suggesties over de vraagstelling en de opbouw van de enquête. Wij hopen hiermee ons voordeel te doen. Ook hartelijk dank voor suggesties voor het onderwerp van het volgende GGS Opiniepanel. Verkeer en woningbouw worden een aantal keer genoemd, naast sport en natuur en een ruime mogelijkheid aan overige ponderwerpen om uit te kiezen. We gaan aan de slag.

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht