Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Vragen aan het College: behoud bijzondere natuur, hoogveen

donderdag 29 april 2021

Een delegatie van onze fractie heeft op uitnodiging van behoud Soester Hoogveen recentelijk een rondleiding gekregen in het Soesterveen aan de rand van Soest, het gebied achter het terrein van de voormalige kwekerij Van Oest. De delegatie van GGS was onder de indruk van de natuurhistorische waarde van het terrein.

Voor dit gebied bestaan bouwplannen. Namens de fractie van GGS stelden Henk Diemers enTim de Wolf daarom schriftelijke vragen op aan het College. Dit gebied sluit aan op het Natuurgebied Soesterveen dat eigendom is van Natuurmonumenten en wat door deze stichting in ontwikkeling naar oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Waarde

Het hoogveengebied is voor Soest van historische waarde en het heeft grote betekenis voor flora en fauna. De bijzondere waterhuishouding bepaalt het bijzondere karakter. Het gebied is juist daarom ook kwetsbaar, bouw op het belendend perceel kan de waterhuishouding blijvend verstoren.

Het gebied, dat wij als delegatie van GGS hebben bezocht, sluit prachtig aan bij het Natuurgebied Soester Hoogveen wat Natuurmonumenten al heeft gerealiseerd. Het gebied is geen eigendom van Natuurmonumenten. Wij hebben contact opgenomen met deze organisatie en men heeft aangegeven belangstelling te hebben voor aankoop en beheer van dit gebied. Het zal dan eventueel conform het belendende gebied worden ontwikkeld tot hoogveen. Hoogveen gebieden zijn in ons land uniek en vormen zeldzame biotopen.

Onrust

Tijdens onze rondleiding werden wij door bewoners uit de omgeving aangesproken en zij gaven aan zich erg ongerust te maken over de toekomst van dit gebied. Bewoners hebben zich inmiddels verenigd en hebben al stukjes grond aangekocht om bebouwing te voorkomen!

Het gebied valt binnen de rode contouren in Soest. Er ligt een plan van een projectontwikkelaar klaar om in dit gebied huizen en appartementen te realiseren. Dit plan is vorig jaar door de project ontwikkelaar gepresenteerd aan de bewoners van Overhees en de Boerenstreek. Tijdens deze presentatie werd er al veel kritiek geuit op het idee van woningbouw in dit bijzondere gebied.

GGS realiseert zich terdege dat er in Soest een groot tekort aan woningen is en dat het bovengenoemde gebied binnen de rode contouren valt en dus bebouwd zou mogen worden.

Door het unieke en waardevolle karakter van dit gebied zijn wij stellig van mening dat hier niet gebouwd moet worden. Dit geldt overigens niet voor het gebied waar nu nog de kassen van Van Oest op staan. Daar kunnen volgens het bestemmingsplan maximaal 12 woningen worden gerealiseerd.

Vragen aan het College

Voor onze fractie is dit alles aanleiding om de volgende vragen te stellen:

  1. Wat is de huidige status van het plan om te bouwen in bovengenoemd gebied?
  2. Bent u er van op de hoogte dat in dit gebied een unieke en kwetsbare waterhuishouding (kwel) bepalend is voor het unieke karakter van het door Natuurmonumenten ontwikkelde hoogveengebied en dat bouw in het belendende gebied schade kan toebrengen aan de waterhuishouding in het Natuurgebied Soester Hoogveen?
  3. Bent u als college bereid om in overleg met de Provincie en Natuurmonumenten te onderzoeken of dit gebied kan worden toegevoegd aan het gebied buiten de rode contouren?
  4. Bent u als college bereid om eventuele bouwplannen pas in behandeling te nemen wanneer de gemeenteraad de omgevingsvisie heeft vastgesteld?

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht