Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Zonder geld gaat de deur dicht - Algemene beschouwing

donderdag 29 oktober 2020

De Begroting van de gemeente Soest staat weer op de agenda. Vorig jaar werd al de noodklok geluid voor de financiële situatie. Nu klinkt die alleen maar harder. Bij de Algemene beschouwing in de raad van 29 oktober 2020 sprak fractievoorzitter Jan Paauw namens Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) deze woorden:

Voorzitter,

Zonder extra geld gaat de deur dicht. Deze uitspraak stond boven een artikel in het blad Binnenlands bestuur en was van de VNG-directeur Leonard Geluk. In het artikel werd duidelijk aangegeven dat Nederlandse gemeenten hun taken met de huidige financiële middelen niet kunnen uitvoeren. Heldere taal vanuit de VNG!  Of de centrale overheid en de politiek in 2e kamer hier naar zullen luisteren is echter de grote vraag. Ondanks dat dit de afgelopen jaren voortdurend aan de orde geweest, krijgen de gemeentes nog steeds nul op het rekest.

De huidige coronacrisis zal ook een financiële wissel trekken op de begroting van het rijk. De fractie van GGS komt tot de conclusie dat de financiële middelen beperkt zijn en zullen blijven. Er is voorlopig geen enkel zicht op verbetering. We zullen keuzes moeten maken. Voor onze fractie is het daardoor bespreekbaar om die taken die de centrale overheid aan gemeentes heeft afgeschoven -zonder hiervoor voldoende financiële ondersteuning te geven!- niet uit te voeren c.q. op te schorten. 

Het college van B&W maakt deze keuzes niet. Het college komt met een begroting waar alle taken netjes worden uitgevoerd omdat je die nu eenmaal wettelijk moet uitvoeren. Een keuze die wij begrijpen en zullen respecteren.  In de voorliggende begroting wordt aangegeven dat het begrotingstekort in het eerste jaar kan worden gedekt door een beroep te doen op de reserves en dat door inzet van reserve rentegebruik, de algemene reserve op het afgesproken minimumniveau komt. Dit juichen wij toe en hebben hier -net als andere partijen- al eerder voor gepleit.

Bij de begroting van 2020 zijn er al financiële maatregelen getroffen. En het is maar goed ook dat het college vorig jaar kon rekenen op de steun van de coalitiepartijen. We waren dit jaar namelijk anders veel verder van huis geweest! Wij hopen dat onze collega’s van die partijen die vorig jaar dit pakket maatregelen niet steunden, dit ook erkennen.

Ook in de nu voorliggende begroting staan weer maatregelen die op een breed vlak gevoeld gaan worden. Je kunt van mening verschillen over de keuzes die gemaakt worden, maar helaas moet iedereen in deze moeilijke tijden de tering naar de nering zetten.

De pijn moet verdeeld worden, maar voor wie het treft is het bitter.

Voor onze fractie is het -naast de voorgestelde bezuiniging op de Natuur- en milieu educatie (NME) - ook een bittere pil dat de OZB verhoogt moet worden, al is het in kleine stapjes. Echter, als we de vergelijking trekken met de ons omringende gemeentes, dan blijven wij als gemeente Soest nog gunstig afsteken als het je bekijkt vanuit het perspectief van de inwoners. Voor de financiën van de gemeente is het ook bittere noodzaak.

Onze fractie heeft de afgelopen weken nog eens goed tegen het licht gehouden of er toch middelen zijn vrij te maken om de voorgenomen bezuinigingen op de NME achterwege te kunnen laten. De NME is geen wettelijke taak van de gemeente en onze conclusie is als volgt: Als de € 40.000 die nodig is voor de NME weggepoetst zou worden, dan zou dit ten koste gaan van wettelijke taken zoals het onderhoud van het groen. Dit zou een grote kaalslag en verarming betekenen voor ons gezamenlijke groen. Wij zouden graag zien dat Balans en de scholen gezamenlijk de NME anders gaan organiseren en gebruik blijven maken van de prachtige faciliteiten die de Veenweide biedt. Wij vragen aan het college of zij hierover in overleg willen treden met de betrokken partijen en om te kijken welke rol zij hierbij kunnen spelen.

Een ander pakket van maatregelen dat pijn gaat doen, zijn de stappen die gezet moeten worden in het Sociaal domein. Investeringen moeten uiteindelijk leiden tot minder hoge kosten. Versoberingen zijn noodzakelijk voor een duurzaam toegankelijk en betaalbaar aanbod aan diensten. Of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om dit te realiseren, daar hebben wij onze twijfels over. Wat ons betreft mogen de voorzieningen en regelingen in het Sociaal Domein weer inkomensafhankelijk worden. Helaas daar gaan wij daar als gemeente niet over en zijn wij verplicht uit te voeren wat de regering ons opdraagt. Onze fractie is hier heel duidelijk over: Komt ‘Den Haag’ niet terug op deze systematiek, dan is een verdere versobering naar onze mening helaas onvermijdelijk!

Voorzitter, de inwoners van Soest en Soesterberg verwachten veel van ons als gemeente. Zeker ook in deze voor iedereen moeilijke corona periode.
De communicatie naar onze inwoners moet daarom echt beter willen wij niet op veel onbegrip stuiten. De inwoners vertrouwen erop dat de gemeente al haar taken zo goed mogelijk blijft uitvoeren en bereikbaar is voor haar inwoners.

Vraag aan het college: wat zijn uw communicatie plannen in deze conora periode naar de inwoners toe, voor zowel de korte als lange termijn?  

De zorgen die iedereen heeft in deze tijd, zijn niet allemaal op te lossen. Corona eist een hoge tol op alle vlakken, ook financieel. De inkomens van steeds meer Soesters staan onder druk. De financiële ondersteuning via de bijstand en schuldhulpverlening zal extra stevig moeten worden ingezet. Graag vernemen wij van het college of zij een inschatting kan maken of BBS de toeloop goed kan managen. En als dit niet het geval is, wat moet er gebeuren om deze verhoogde vraag wel het hoofd te kunnen bieden?

Onze fractie is verheugd dat er extra wordt ingezet om het aantal nieuwbouwwoningen binnen de rode contouren te vergroten. De noodzaak om het Masterplan Wonen uit te voeren, onderschrijven wij als GGS van harte!

Slotopmerking:

Het zijn moeizame tijden en de voorgestelde maatregelen doen pijn.  De voorliggende begroting vindt GGS in zijn algemeenheid degelijk, realistisch en goed te verdedigen. Wij verwachten dan ook een brede steun hiervoor van alle partijen in deze raad. Wij wensen het College veel sterkte en succes toe bij uitvoering.

 

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht