Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Ja tegen Masterplan Wonen, start Cultuurvisie en vervolg zoektocht locatie agrariër

dinsdag 19 mei 2020

De gemeenteraad van 19 mei 2020 nam besluiten over het Masterplan Wonen en besprak de Startnotitie Cultuurvisie 2021- 2025. Ook werd duidelijk dat zij niet mee werkt aan het verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg.

Het ‘ja’ voor het Masterplan Wonen was eigenlijk het belangrijkste besluit van deze raadsvergadering afgelopen. Met dit plan kan het college van B&W aan de slag om de bouwopgave de komende jaren binnenstedelijk te realiseren.

Voor de kern van Soest is de opgave om 1010 woningen te bouwen tot en met het jaar 2025. Door deze woningen wordt de verwachte groei van huishoudens opgevangen en wordt voorkomen dat de druk op de woningmarkt verder oploopt.

Door de keuze voor nieuwe woningen op inbreidingslocaties en het mogelijk meer inzetten op de bouw van appartementen, is het duidelijk dat dit college heel zorgvuldig omgaat met onze ruimte en met het buitengebied.

Met het Masterplan is er veel meer regie gekomen bij de gemeente. Er wordt goed rekening gehouden met wat voor soort woningen er echt nodig zijn en minder met projectontwikkelaars die voor het snelle geld gaan. De wethouder gaf aan dat 68% van de te bouwen woningen goed betaalbaar moeten zijn:

  • 3% eengezinswoningen met een huur onder € 720,-
  • 20% appartementen met een huur onder € 720,-
  • 10% rij-hoekwoningen met een koopsom onder € 250.000,-
  • 35% appartementen met een koopsom onder € 250.000,-

Voldoende variatie dus, met de nadruk op het betaalbare segment en betere mogelijkheden tot doorstroming.

Cultuurvisie

De Startnotitie Cultuurvisie 2021-’25 is de aanzet voor een herijkte visie op lokaal cultuurbeleid. Vertegenwoordigers uit cultureel Soest hebben samen met ambtenaren een aanzet gegeven en gaan daar hierna mee verder.

Al vóór de corona-crisis werd duidelijk dat de culturele sector niet gevrijwaard dreigt te worden in de bezuinigingsslag die noodzakelijk is vanwege de terugtredende nationale overheid. Met de corona-crisis behoren Sport en Kunst & Cultuur tot de zwaarst getroffen sectoren.

Los van de financiële impact, werd duidelijk dat er groot draagvlak is voor de cultuur. Over smaak valt te twisten maar voor (vrijwel) de hele raad is Cultuur een weliswaar klein, maar belangrijk beleidsterrein. Kunst & Cultuur weerspiegelen de identiteit van een gemeenschap.

Binnen het cultuurveld lijken de uitgangspunten voor de nieuwe cultuurvisie breed gedragen. Deze sluiten aan op landelijke en provinciale speerpunten.

GGS kan zich vinden in de gestelde opgaven:

  • versterking van de profilering van Kunst en Cultuur;
  • benadrukken van de verbindende kracht en
  • inzet binnen gemeentelijke opgaven.

Natuurlijk heeft de gemeente daar een rol in. Iedereen die iets onderneemt of organiseert komt vroeg of laat in aanraking met gemeentelijke regelingen. En dan moet de gemeente klaar staan voor die culturele partners.

We kunnen ons daarbij goed voorstellen dat koppelingen naar evenementenbeleid, locatiebeleid, Sociaal Domein en Toerisme in het traject aan bod komen, waarna we daar als raad een uitspraak over kunnen doen.

De speerpunten die worden genoemd in de Startnotitie klinken nogal modieus: sturen op inclusiviteit, jeugd, de sociale factor (ontmoeten en diversiteit) en vernieuwing. Maar goed, clichés zijn er ook niet voor niets.

Al met al vinden wij het een helder werkdocument. Wij hopen op een succesvol vervolgtraject, te beginnen met een Plan van Aanpak voor een hoog ambitieniveau. Naar verwachting komt er eind 2020 een voorstel naar de raad. Dan zal ook duidelijk moeten worden wat een en ander mag gaan kosten want dat is in de startnotitie nog niet meegenomen.

Vervolg zoektocht locatie Van Dorresteijn

Op 7 mei 2020 werd duidelijk dat het nieuwe verzoek, voor een bestemmingsplanwijziging voor het kavel aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg, zal worden afgewezen. Op basis van ruimtelijk-juridische en planologische gronden is hiervoor geen raadsmeerderheid te vinden. Eigenlijk zou de hele kwestie hiermee afgerond moeten zijn, zeker gezien het feit dat diezelfde aanvraag al vorig jaar op 7 februari door het college werd afgewezen.  De coalitie is duidelijk voor de open ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Soest.

Toch wordt er weer een zoektocht gestart in de regio (Eemland en West –Veluwe) naar mogelijk vrijkomende agrarische bebouwing. Er bestaat twijfel of de familie Van Dorresteijn dit ook echt wil. Uit de lange voorgeschiedenis zou je namelijk kunnen concluderen dat Van Dorresteijn zijn zinnen alleen lijkt te hebben gezet op de locatie aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg.

Mede hierom zal, vooral op aandrang van de coalitiepartijen D66 en VVD, nogmaals onderzocht worden wat er precies wel mogelijk is op deze locatie. Volgens onze fractie is dat niet veel in een gebied dat geen landbouwontwikkelingsgebied is, nog los van alle eisen met betrekking tot milieu- en stikstofproblematiek.

Daarbij zijn wij van mening dat gezien de hervormingen van de veehouderij in Nederland, een volledig bedrijf uitgesloten is. Alle deskundigen, maar ook partijen als Groen Links en D66 in Den Haag verkondigen dat de veestapel kleiner moet.

De oppositiepartijen (LAS, Soest 2002, Groen Links, CDA, PvdA, BBS, POS) blijven wijzen naar het amendement uit 2013, waar de gemeenteraad zich in meerderheid uitsprak voor medewerking aan het toestaan van een boerderij aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg. Zij vergeten hierbij dat de provincie deze mogelijkheid van tafel veegde en later in het gelijk werd gesteld door de Raad van State. Hiermee was het amendement niet uitvoerbaar en tevens afgedaan. 

Vooralsnog volgt er dus weer een nieuw hoofdstuk in deze kwestie. Hopelijk komt het tot een oplossing als de agrariër toch eens verder wil kijken dan alleen deze ene plek.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht