Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Treurnis over Strategische agenda Regio Amersfoort

zaterdag 8 februari 2020

De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is altijd heel voorzicht als het gaat om het onder druk zetten van de samenwerking met de regio. Samenwerken in de regio is een must, maar er zijn onderwerpen zoals de ‘Strategische agenda Regio Amersfoort’ die moeilijk liggen. 

Het begrip ‘regio Amersfoort’ wordt vaak gebruikt. Hier wordt bedoeld het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Amersfoort, een merkwaardig fenomeen dat toch al 50 jaar bestaat. In Regio Amersfoort werkt de gemeente Soest samen met Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden en Woudenberg, vaak nog aangevuld met Nijkerk en Barneveld.

In de Regio werken we samen “aan een gezamenlijke toekomst. Ons doel is bijdragen te leveren aan de versterking van Regio Amersfoort als unieke plek om te wonen, werken en te leven.”

Het is eigenlijk net Europa, maar dan op kleine schaal. Doordat alle gemeenteraden moeten instemmen met elkaar en toch zijn eigen besluiten wil nemen worden de teksten van de Regio nogal eens behoorlijk abstract. Of zoals onze fractievoorzitter zei: “Het is een wijde zak.”

Het was een vreemde discussie. De Regio is namelijk geen ‘normale’ organisatie. Het is geen bestuursorgaan met gedelegeerde bevoegdheden zoals het College van B&W waar de gemeenteraad mee in discussie kan gaan. De gemeente Soest heeft via de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris wel wat te zeggen, maar de samenwerking staat overal los van, en is gestoeld op de Strategische Agenda die door ‘de samenwerking’ wordt bepaald. Hoe dat precies is georganiseerd vind je onder deze link naar de site van Regio Amersfoort.

Het Voorstel

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 6 februari jl. werd aan de raad voorgesteld om in te stemmen met het volgende voorstel van de Stuurgroep Regio Amersfoort:

Ten aanzien van Kwalitatieve woningbouw:

  • Opnemen van drie perspectiefkaarten – samenwerken, gebied en de woning – in de strategische agenda en te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid;
  • Waar mogelijk voorstellen mee te nemen in het uitvoeringprogramma van de Regionale Ruimte Visie (RRV).

Ten aanzien van Energie en duurzaamheid:

  • De voorstellen uit de domeinen II (gebouwde omgeving) en IV (aanvullende) over te dragen aan de RES (Regio Energie Strategie);
  • Voorstellen uit de domeinen I (mobiliteit), III (financiële arrangementen), V (duurzame werkgelegenheid en lokale economie), VI (voorlichting en draagvlak) en VI (overig) voor verder onderzoek op te nemen op de strategische agenda;

Voorstellen uit domein VII (lobby agenda) niet opnemen op de strategische agenda;

Ten aanzien van Inclusieve arbeidsmarkt:

  • Drie voorstellen zijn al gehonoreerd via het Actieplan “Amersfoort Werk(t) voor iedereen”, de overige twee – sociaal instituut opleidingen en sociale coöperatie – niet opnemen op de strategische agenda.

Buiten de kaders

Klinkt prachtig allemaal, maar als je bedenkt welke brei aan informatie er aan de raad werd voorgelegd, restte maar één conclusie: waar moeten wij eigenlijk over besluiten als raad? Er is buiten de vooraf gestelde kaders heen gegaan. Dat blijkt alleen al als je de drie perspectiefkaarten goed bekijkt.

Bijvoorbeeld over het onderwerp Samenwerking: ‘opzetten van een regiostad’ of bij kaart nummer 2 over het onderwerp ‘Gebied: aanwijzen van ontwikkelgebieden’. Hierin staat onder meer aangegeven: ‘Rode contouren updaten. Provincie hierin een rol laten pakken. Breng de vraag naar de verschillende woonmilieus in kaart, maar ook de ruimte (wat zou waar kunnen?) Hiervoor een extern bureau inschakelen.’  Volgens onze fractie gaat dit volledig buiten de kaders!

Amendement en motie

Tijdens de raadsvergadering hebben wij ons standpunt hierin duidelijk gemaakt en de meeste andere partijen waren het in de kern hiermee eens. Wij hebben ook een amendement hierover ingediend, waarvoor wij de steun kregen van BBS en VVD en CU/SGP. Helaas was dit niet voldoende om het amendement aan te nemen en het besluit aan te passen, waardoor wij het amendement hebben ingetrokken.  Ook hebben wij een Motie van teleurstelling ingediend (samen met BBS).  Burgemeester Metz gaf aan dat het College geen motie nodig heeft om de teleurstelling naar de Regio Amersfoort over te brengen.

Na een korte schorsing en onderling overleg, hebben wij gemeld dat de Motie van teleurstelling door GGS wordt aangehouden tot nader orde. In een later stadium zullen wij bepalen hoe wij verdergaan met de uitkomsten vanuit de zgn. dialooggroepen. Dat e.e.a. te ver is doorgeschoten, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Ook in andere gemeenteraden (o.a. Nijkerk en Woudenberg) zijn er wijzigingen in het voorstel gedaan door het schrappen van het volledige onderdeel over woningbouw.

Onze fractie heeft uiteindelijk slechts beperkt ingestemd met het voorstel dat op tafel lag. Wij hebben niet ingestemd met de perspectiefkaarten 1 en 2: opzetten regiostad en aanwijzen ontwikkelgebieden.

Niet tevreden

Als fractie zijn wij niet tevreden, want er wordt buiten de vooraf gestelde kaders getreden. Het gaat ons echt te ver dat er nu haast terloops in een van de perspectiefkaarten wordt aangegeven dat er ontwikkelgebieden moeten worden aangewezen én dat de rode contouren moeten worden geüpdate.  Allemaal zaken waar wij als gemeente Soest zelf over besluiten. Zeker nu wij (en de andere gemeentes) druk doende zijn om een eigen Omgevingsvisie te realiseren!

Zoals hierboven beschreven staan we niet alleen met onze teleurstelling. GGS en Soest zijn niet de enige in de regio die moeite hebben met het idee van Regiostad Amersfoort waar dit samenwerkingsverband op af lijkt te stevenen. In Nijkerk en Woudenberg heeft de raad met een motie het hele onderwerp Kwalitatieve woningbouw uit de Strategische Agenda geschrapt. In andere gemeenten moet nog besluitvorming plaatsvinden, maar is er wel discussie.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht