Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Besluit perceel Ferd.Huycklaan-P.v.d. Breemerweg

donderdag 6 februari 2020

Ruimte voor Ruimte - Ontwerpbestemmingsplan Ferdinand Huycklaan tussen  9-11 en Peter van den Breemerweg 6

Bij de afgelopen raadsvergadering van 6 februari 2020 lag er een bestemmingsplan op tafel voor een perceel tussen de Ferdinand Huycklaan en de Peter van de Bremerweg. In de polder, buiten de rode contouren. Daardoor werd bij de behandeling nadrukkelijk de fractie van GGS (Gemeentebelangen Groen Soest) aangesproken. Want wij vinden het een goed plan. Waarom?

GGS besloot in te stemmen met de bestemmingsplan wijziging omdat het volgens ons de ruimtelijke kwaliteit verbetert. De behandeling in de raad was interessant omdat enkele oppositiepartijen (met name PvdA en DSN) maar niet wilden begrijpen dat onze fractie voor natuurwinst gaat. En dat stelt boven bouwen buiten de rode contouren.

Het bestemmingsplan gaat over de bouw van een woning op het perceel Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11, na afbraak van de schuren en het realiseren van nieuwe natuur op het perceel Peter van den Breemerweg 6.

Het agrarische bedrijf aan de Peter van den Breemerweg nummer 6 wordt dan beëindigd. De bedrijfsgebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor grond met de bestemming ‘Bos en natuur.’

De bedrijfswoning aan de Peter van den Breemerweg 6 blijft behouden maar krijgt de bestemming Wonen. In het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling wil de initiatiefnemer een nieuwe woning bouwen op het perceel Ferdinand Huycklaan tussen 9 en 11. Let wel, de bouwvergunning hiervoor wordt pas afgegeven als de sloop en natuurontwikkeling een feit is. Eerst groen, dan rood.

Ruimte voor Ruimte

Al met al levert deze ontwikkeling een positieve bijdrage op voor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied: zo’n 5700 m2 nieuwe natuur. Die natuur is blijvend voor Soest door de bestemming met waarde Bos en natuur. Dit kan doordat de initiatiefnemer gebruik maakt van de Ruimte voor Ruimte regeling.

De Ruimte voor Ruimte regeling (RvR) geeft aan dat de nieuwe woning binnen het voormalig bouwkavel moet worden gesitueerd, tenzij de situering van de nieuwe woning op een andere locatie in het landelijk gebied leidt tot een hogere ruimtelijke kwaliteit.  Door afbreken van drie schuren tot 633 m2 groen met de aanleg van een bosje, een poel/brede sloot, een houtsingel langs de spoorlijn en herstel van de eiken oprijlaan. Daarmee voldoet het plan aan de eisen die gesteld worden in de Ruimte voor Ruimte regeling. De Ruimte voor Ruimte-regeling is in 2003 in het leven geroepen. Deze regeling houdt in dat in ruil voor de sloop van kassen of agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied, de gemeente kan toestaan dat op diezelfde of op een andere locatie van de eigenaar, binnen de gemeente een burgerwoning wordt gebouwd.

Wij steunden dus het voorstel van B&W omdat de ontwikkeling heel positief op de ruimtelijke kwaliteit is. Dit wordt ook bevestigd door de Werkgroep EVZ/Melksteeg. Deze werkgroep bestaat uit o.a. Natuurmonumenten, gemeente Amersfoort en Soest, Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat en is zeer te spreken over de totale ontwikkeling.

Daar staat tegenover dat er een nieuwe woning gebouwd kan worden aan de Fredinand Huycklaan. Dat perceel ligt, net als de Peter van den Breemerweg 6, buiten de rode contouren. Bij de ruimte voor ruimte regeling gaat het altijd uiteindelijk om de compensatie woning terugbouw in het buitengebied, dus buiten de rode contouren. 

Gevolgen Ferdinand Huycklaan

Het perceel tussen de nummers 9 en 11 is deel van de dorpsrand en ligt tussen twee bebouwde kavels. Andere woningen kijken uit op het perceel. En de indieners van de zienswijze hebben natuurlijk gelijk als zij aangeven: ‘mijn uitzicht wordt minder als daar een woning wordt toegestaan’.

Een delegatie van onze fractie is de afgelopen week nog eens ter plaatse wezen kijken en kwamen  tot de conclusie dat het doorzicht ook nu wordt beperkt door bomen en struiken. Maar het is ontegenzeggelijk een verdichting van de fraaie dorpsrand.

De verandering op de Ferdinand Huycklaan moeten wij afwegen tegen de verbeteringen op het perceel aan de Peter van den Breemerweg 6. De winst die wordt gehaald met de natuurontwikkeling moeten zetten wij af tegen de (geringe) zichtbeperking aan de Ferdinand Huycklaan en concluderen dan: in z’n totaliteit is het een goed plan!

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht