Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Begroting 2020 goedgekeurd door de raad

maandag 11 november 2019

De fractie van GGS gaat voor een structureel verantwoord financieel beleid

Donderdag 7 november jl. kwam tijdens de besluitvormende raad de begroting van 2020 aan de orde, inclusief de meerjarenramingen 2021-2023. Het was de tweede begroting van het huidige college. Zoals afgesproken in de kadernota 2020, kwam het college met een sluitende begroting. Het is een begroting die een fors aantal zaken moet heroverwegen en die op meerdere punten flink pijn doet. Zo zullen er in 2020 bezuinigingen worden doorgevoerd en is wordt de OZB verhoogd met 10% (dat komt neer op gemiddeld zo’n 36 euro per woning).

Onze fractie betreurt het dat intensivering van de biodiversiteit op de plekken binnen de bebouwing van Soest is komen te vervallen. Anderzijds is het begrijpelijk dat het college voor - onder meer - deze post heeft gekozen, aangezien de pijn over de verschillende portefeuilles gespreid is. Gemeentebelangen Groen Soest is wel tevreden over het voornemen dat er niet beknibbeld wordt op het groenonderhoud in Soest. Ook zijn wij verheugd over de ambities van het college voor wat betreft de uitrol van de duurzaamheid en energietransitie, het opstellen van de visie Dalweg en de zorg voor een duurzaam en betaalbaar Sociaal Domein.

Pijnpunt bij velen en ook bij GGS, zijn de taakstellingen in de meerjarenramingen op ‘Natuur- en milieu-educatie’, ‘Cultuur’ en ‘Welzijnsinstellingen’. Het college gaat in gesprek met de diverse organisaties en houdt de raad aangesloten. Deze taakstellingen zijn nog niet voor komend jaar en komen volgend jaar juni weer aan de orde bij behandeling van de kadernota 2021. Afhankelijk van hoe de gemeente er tegen die tijd financieel voorstaat, kunnen deze taakstellingen op dat moment mogelijk (deels) heroverwogen worden.

Een zestal oppositiepartijen, onder leiding van LAS, kwamen met een zogenaamde Alternatieve begroting. Is de begroting van het college een zorgvuldig afgewogen mix van maatregelen om te komen tot een verantwoord financieel beleid, deze Alternatieve begroting is dit niet.

De fractie van GGS is van mening dat:

De alternatieve begroting niet voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde kaders. (zie ook kadernota die door de gemeenteraad is geaccepteerd).

De verhoging van financiën voor het Gemeentefonds is uiterst onzeker. Het is niet verantwoord om te anticiperen op een mogelijke verhoging van middelen. Komt deze er toch niet of valt deze tegen, dan zal er volgend jaar extra hard moeten worden ingegrepen.

De reserve is bedoeld om incidentele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Dat deze tegenvallers er zullen komen, kan eigenlijk al worden voorzien. De reserve inzetten voor structureel beleid is daarom onverstandig, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht.

Deze Alternatieve begroting is inconsistent met het beleid dat de begroting van de gemeente Soest is gebaseerd op de meicirculaire, want de Alternatieve begroting gaat uit van de septembercirculaire.

Kortom: het alternatief was geen alternatief! Voor GGS, VVD, D66 en CU/ SGP was dit heel helder, maar niet voor de oppositiepartijen. Gevolg: er zat geen enkele beweging in de standpunten en na een herhaling van zetten kwam het uiteindelijk tot een stemming. De coalitiepartijen stemden voor de begroting 2020, de oppositie was eensgezind tegen. Conclusie: De raad stelt het budget beschikbaar voor het beleid van 2020 en het college van B&W voert het uit.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht