Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Mislukt debat begroting 2020

zondag 3 november 2019

In de opiniërende raadsvergadering werd afgelopen donderdagavond (31 oktober 2019), de meerjaren begroting van de gemeente besproken. Gemeentebelangen Groen Soest (GGS)  ziet een lastige begroting omdat er voor de volgende jaren, bij ongewijzigd beleid,een tekort wordt voorzien van meer dan 2 miljoen euro.

De voornaamste oorzaak van deze financiële tegenvaller is dat de Rijksoverheid, ondanks het grote overschot op de rijksbegroting, minder investeert dan eerder voorzien. De uitkering aan het gemeentefonds wordt volgens de zogenaamde trap-op-trap-af systematiek bepaald. Als het Rijk veel investeert groeit het gemeentefonds en als het Rijk minder investeert daalt de uitkering. Het VNG en de Raad voor het Bestuur hebben in Den Haag aangegeven dat deze systematiek er nu voor zorgt dat vrijwel alle gemeenten in de problemen komen. Bibliotheken, zwembaden en andere instellingen worden in veel gemeenten met sluiting bedreigd. De uitvoering van de WMO en Jeugdzorg komen nog verder in de knel.

Een sluitende begroting

Gemeenten zijn verplicht om een meerjarige sluitende begroting op te stellen. Gelet op de tekorten moet de gemeenteraad dus ingrijpen om de inkomsten en de uitgaven in evenwicht te brengen. Over de wijze waarop dat volgens de gemeenteraad moet gebeuren zijn in juli richtlijnen afgesproken. Er zou op een evenwichtige wijze, verdeeld over de verschillende aandachtsgebieden, bezuinigingen worden gezocht. Dat zou in overleg met de betreffende maatschappelijke organisaties gebeuren. Tegelijk zou ook worden bekeken hoe de inkomsten van de gemeente kunnen worden verhoogd, door verhoging van tarieven en een meer dan trendmatige verhoging van de OZB. Het begrotingsvoorstel dat het college aan de raad voorlegt voldoet aan de afgesproken richtlijnen, maar met de uitwerking is de oppositie het niet eens.

Pijnpunten voor de politieke partijen

De coalitie (GGS,VVD,D66,CU/SGP) is het wel eens met de voorstellen van het college. Dat ondanks het feit dat alle coalitiepartijen wel belangrijke wensen zien sneuvelen. Fractievoorzitter Jan Paauw gaf aan dat GGS veel moeite heeft met de bezuinigingen op Natuur en Milieu-educatie, biodiversiteit, en de wet natuurbescherming. Hij gaf ook aan dat er nog overleg met de cultuur, het welzijn en de sport moet plaatsvinden over de wijze waarop de bezuinigingen hun beslag krijgen. Belangrijk daarbij is dat de taken van de instellingen niet te zwaar geraakt mogen worden. Hij kondigde aan dat GGS daar bij de kadernota volgend jaar op terug zal komen en kritisch zal kijken naar deze onderwerpen - Natuur- en milieueducatie, Cultuur en Welzijn. De bezuinigingen op de instellingen gaan pas in 2021 in, dus er is tijd.

Insprekers

Veel instellingen die getroffen worden door bezuinigingen spraken in op de vergadering. De raadszaal was afgeladen met supporters van die clubs. De eerste inspreekster was een juf van lagere school "de Bron". In de oorspronkelijke plannen voor het terrein van Orlando was voorzien in een gymnastiek lokaal. In de uitwerking van de sportplannen is daar van afgezien en gekozen om de gymzaal van Idea meer in te zetten voor de scholen in Overhees. Dat is voor de Bron om de hoek, 650 meter lopen. De inspreekster beweerde dat de kinderen naar de gymzaal op de Smitsweg zouden moeten en dus de drukke Koningsweg oversteken.

De sportfederatie sprak via Rene van Hal ook in. Hij hekelde het feit dat de gemeente de tarieven voor de binnensporters op hetzelfde niveau brengt als in de ons omringende gemeenten. Daardoor zouden clubs in de problemen komen, en het aantal leden teruglopen. De sportfederatie pleit er voor eerst de huidige tarieven te evalueren en op basis daarvan besluiten te nemen. Om zijn verhaal kracht bij te zetten, zei hij dat de sportfederatie en de sportbestuurders nu een front vormen tegen de plannen.

Idelette Sleurink sprak in namens de SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Soest). Zij vroeg zich hardop af hoe de bezuiniging te rijmen is met de taakstellingen van de gemeente. Zij schetste dat een bezuiniging van €100.000 kan betekenen dat er 1 formatieplaats verdwijnt en een van de drie ontmoetingscentra moet worden gesloten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn met het groeiende aantal kwetsbare ouderen? 

Balans hield bij monde van Jan Buijze een soortgelijk verhaal: dat ze haar taakstelling niet kan uitvoeren als de bezuiniging wordt doorgevoerd.

Peter Schipppers van het Cultuurplatform gaf mee dat Soest per inwoner veel minder uitgeeft aan cultuur dan andere gemeenten, en Cultuurcentrum Idea schetste dat zij een deel van haar activiteiten zou moeten stoppen.

Alle partijen zegden toe wel  constructief met de gemeente in gesprek te willen gaan om tot kostenbesparing te komen. 

Algemene beschouwingen

Na de insprekers kwamen de 12 fractievoorzitters aan het woord. Evenals de insprekers kregen de fractievoorzitters 5 minuten per persoon. Het werd al snel duidelijk dat de inbreng van de coalitiepartijen en de oppositiepartijen diametraal tegenover elkaar stonden. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen maakten duidelijk dat zij het ook graag anders hadden gezien, maar dat zij de verantwoordelijkheid om tot een sluitende begroting te komen niet uit de weg gaan. Bovendien herinnerden ze de oppositie eraan dat de wijze waarop de begroting is aangepakt in overeenstemming is met de afspraken die in juli met de gemeenteraad zijn gemaakt.

De oppositie is van mening dat er helemaal niet bezuinigd hoeft te worden, maar dat de algemene reserve, waar €2 miljoen meer in zit dan het minimum van € 6 miljoen, moet worden aangesproken om het gat te dichten. Daar zitten wel haken en ogen aan. Zo mag de gemeente geen structurele tekorten uit deze 'ABR' dekken. Dat mag alleen bij incidentele tekorten. Het tekort van 2 miljoen is structureel, dus dit lijkt is geen gangbare weg. Het zou betekenen dat de problemen naar de toekomst worden verschoven, wat de coalitie niet wil.

Oppositie komt met een gezamenlijke tegenbegroting

Nadat wethouder Liesa van Aalst namens het college inging op de kritische opmerkingen van de oppositie, en geen gaatje zag om tegemoet te komen aan door oppositie gewenste alternatieven, was het woord aan de Raad. De bedoeling van de opiniërende raadsvergadering is dat de partijen met elkaar in discussie gaan, in dit geval over de begroting. Dat lukte niet erg, omdat de oppositie meedeelde dat zij volgende week bij de besluitvormende raadsvergadering een gezamenlijke 'alternatieve' begroting zal presenteren. Op dit moment is die niet beschikbaar. Blijkbaar is die alternatieve begroting er al, maar heeft buiten de oppositiepartijen nog niemand het voorstel gezien. Daardoor ontstond een warrige discussie.

De oppositie kon niet duidelijk maken wat hun plan behelst, anders dan dat zij het gat in de begroting willen dichten met geld uit de algemene reserve en enkele andere reserves. De coalitiepartijen wisten dus niet waarop zij zouden moeten reageren, anders dan voornoemde opmerking dat de algemene reserve niet gebruikt mag worden voor structurele tekorten.

Vanuit de oppositie werd het tekort ook gebagatelliseerd, omdat zij verwachten dat het Rijk extra geld gaat uittrekken voor de gemeenten. Hoe, en hoeveel geld dat betekent voor Soest, is nog lang niet zeker. Bovendien mag je niet begroten op basis van dat soort verwachtingen van de toezichthouder, de Provincie. Het lijkt er op dat de oppositiepartijen, zoals tegenwoordig wel vaker in de politiek, een loopje willen nemen met de feiten.

De vergadering eindigde met een rondje waarin elke fractie opnoemde over welke onderwerpen zij volgende week moties of amendementen zullen indienen. Samen met een volledige alternatieve begroting zal het komende donderdag dus een lange besluitvormende raadsvergadering worden.   

   

Harry Witte

Voorzitter

035 - 603 20 63

Bestuurslid

Als geboren en getogen Soester heb ik veel mooie plekken zien verdwijnen. Het dorpskarakter van Soest moet niet verder worden aangetast. Ik ben tien jaar wethouder geweest en achttien jaar raadslid. In Soesterberg was ik vier jaar verantwoordelijk voor het Masterplan,Hart van de Heuvelrug en de transitie van de vliegbasis. De bijzonder fraaie omgeving van Soest en Soesterberg moet beschermd worden. Ik was initiator van de fietsbrug en redde het openbaar onderwijs in Soest. Ik bezit principieel geen auto, maar doe aan autodelen.


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht