Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Uit de Raad

maandag 15 juli 2019

Donderdag 11 juli ging de Besluitvormende raadsvergadering over de Eng, het politiebureau en financiën. Tijdens deze laatste raadsbijeenkomst voor het zomerreces werd nogmaals duidelijk dat als het er echt op aankomt, Gemeentebelangen Groen Soest de enige partij is die Eng daadwerkelijk wenst te beschermen. Ons amendement om uitbreiding van de volkstuintje aan de zuidoostkant van de Eng niet toe te staan kreeg geen steun van de andere partijen. De argumenten die wij aanvoerden met betrekking tot overcompensatie en de verrommeling van de tuintjes werd door de meeste partijen wel erkend, maar zij gaven geen gehoor aan ons voorstel.

Gelukkig waren er veel leden van Volkstuinvereniging De Uitwijk aanwezig in de raadszaal. Zij kregen hierdoor mee dat zij zich aan de regels moeten houden, verrommeling moeten voorkomen en moeten voldoen aan het maximale formaat voor betreft de gereedschapsbergingen (bouwhoogte van maximaal 1,5 meter, oppervlakte van maximaal 4 m2 per volkstuin van tenminste 50 m2 en maximaal 1 gereedschapsberging).   Ook is het op grond van de APV (Artikel 5.34) verboden om zonder vergunning tuinafval te verbranden. Hopelijk houden de leden van de volktuinvereniging zich aan deze afspraken. Zo niet, dan moet de gemeente Soest gaan handhaven!

Soest koopt politiebureau

Voor de toekomt van Soest is het belangrijk dat het politiebureau op de Dalweg in bezit komt van de gemeente. Door deze strategische aankoop komen de toekomstige plannen ten aanzien van wonen, cultuur en sport in het gebied weer een belangrijke stap dichterbij. Deze plannen worden onder leiding van GGS-wethouder Aukje Treep ontwikkeld in de zgn. Dalwegvisie. Deze aankoop voor een marktconforme prijs is dus van cruciaal belang. Het is een verantwoorde investering die de gemeente Soest de mogelijkheid geeft iets moois te ontwikkelen voor de langere termijn. De fractie van GGS vindt dit een verantwoordelijke uitgave die in de toekomst zeker weer kan worden terugverdiend.

Jaarstukken 2018

deze raadsvergadering konden ook de Jaarstukken van 2018 worden vastgesteld. Woordvoerder Cees Paul had wel een overweging bij het gebrek aan discussie:

"Er is – op tijd - een goedkeurende verklaring van de accountant over de jaarrekening van 2018. In het accountantsrapport staan vrijwel alle indicatoren op groen. Complimenten. Al met al kan geconcludeerd worden dat de gemeente Soest een goede financiële positie heeft. Dus complimenten aan de verantwoordelijke ambtenaren. Zij hebben hard gewerkt aan de Jaarstukken. Ruim 200 pagina’s die hier helaas nauwelijks aandacht hebben gekregen. De verklaring van de auditcommissie is voorgelezen en dat was het dan. De raad hoort de woorden Goedkeurende Verklaring en is er klaar mee. Het lijkt of we voornamelijk oog hebben voor de procedure rond de oplevering van de jaarstukken. Maar inhoudelijk valt er ook wat van te vinden als raad.

Een goede financiële kolom - met een sterke organisatie & verslaggeving - is van groot belang. Niet omdat we zo gek zijn op accountants. Wel vanwege de positieve gevolgen. Wij onderschrijven de stelling dat een goede financiële kolom leidt tot beter, efficiënter beleid.

We hebben het hier als Raad vaak over Het Huishoudboekje en dan hebben we het over de Begroting en de afwijkingen daarop in de verschillende Nota’s. Daarbij spreken we voornamelijk over de mogelijke financiële feiten en consequenties die gaan komen. In een huishoudboekje, schrijf je, in mijn ervaring op wat er daadwerkelijk is uitgegeven. Als je dan grote posten als Onzeker ziet geboekt, zijn dat evenzovele, mogelijke bezuinigingen. En dan wordt het interessant. Dus bij dezen het voornemen van onze fractie om volgend jaar uitgebreider de Jaarstukken te bespreken. Noem het een PM post. Pro Memorie."

Kadernota: financieel gat van 2,6 miljoen

De Kadernota stond ook op de agenda. Deze nota is een richtinggevend discussiestuk over het te voeren financieel beleid. Echte besluiten worden er niet genomen in deze nota, want die komen er pas als de begroting in het najaar van 2019 aan de orde is. Op dat moment wordt pas echt duidelijk wat de consequenties zijn van de financiële tegenvallers.  De vooruitzichten zijn mede door achterblijvende vergoedingen vanuit het rijk allesbehalve positief. Linksom of rechtsom: er moeten besparingen en bezuinigingen worden gevonden en ook een verhoging van de OZB wordt niet uitgesloten.

Ambities niet overboord gooien

Onze coalitie heeft daarbij de opgave om een drietal speerpunten voor het algemeen belang van Soest in de lucht te houden. Dit zijn: duurzaamheid, sociaal beleid en de ontwikkeling van het Dalweggebied.  Mocht het toch noodzakelijk blijken om eveneens in te grijpen bij deze speerpunten, dan kan dit wat GGS betreft alleen door het temporiseren van de uitvoering. Deze opvatting ventileerde fractievcoorzitter Jan Paauw vorige week in zijn Algemene Beschouwing.

Opmerkelijk vonden wij de houding van de oppositiepartijen Soest 2002, CDA, Groen Links, PvdA, POS en BBS. Door tegen de Kadernota te stemmen, zeiden zij in feite ‘zoek het maar uit, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor wat er in de definitieve begroting wordt vastgesteld’.  Onze fractie vindt deze houding teleurstellend. Wij hebben wel waardering voor de fractie van LAS, die zich zeer constructief opstelde.  

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht