Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Algemene Beschouwing Kadernota 2020

zaterdag 6 juli 2019

Op 4 juli werd de kadernota 2020 in de opiniërende raad besproken. Alle fractievoorzitters gaven daarbij een Algemene Beschouwing. Jan Paauw sprak namens Gemeentebelangen Groen Soest (GGS): Algemene Beschouwing Kadernota 2020

In de Kadernota 2020 worden bouwstenen aangedragen om de gemeenteraad de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidsrichting/-doelen en prioriteiten voor de programmabegroting (kaderstellende rol van de raad). Hierin worden voorstellen gedaan voor beleidsintensiveringen, het financieel meerjarenperspectief en de voorgestelde mix om tot een sluitende begroting te komen. het College voorziet grote tekorten en stelt om 50% van het het gat te dichten door minder uit te geven, en de andere 50% met meer inkomsten. dat komt in praktijk neer op een verhoging van de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Soest heeft van oudsher een lage OZB, veel lager dan omringende gemeenten. Opvallend was dat zich een meerderheid lijkt af te tekenen die verhoging van de OZB niet uitsluit.

Opzet

Daarnaast bevat de kadernota een voorstel om met ingang van de begroting 2020 te werken met een nieuwe opzet, met minder programma's. Dat blijft dan beperkt tot Bestuurlijke Omgeving, Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving. Ieder programma omvat vervolgens deelprogramma’s. Naast deze programma’s blijven de verplichte programma’s Algemene dekkingsmiddelen en Overhead bestaan. 

Bij de behandeling van de Kadernota 2020 kunnen de fracties in de raad hun reactie geven op de door het college aangegeven beleidsrichting 2020 en verder, accenten leggen en/of hun eigen speerpunten naar voren brengen. De uitkomst van deze raadsdiscussie over de beleidsdoelen en prioriteiten vormt voor het college de opdracht tot (verdere) uitwerking in de programmabegroting 2020-2023. 

Hondenbelasting en Burgerparticpatie

In de discussieronde werd voornamelijk gesproken over de hondenbelasting de mate van burgerparticipatie bij het opstellen van de begroting.
Elk jaar is er discussie in de raad over afschaffing van de hondenbelasting. Met de huidige voorziene tekorten op de begroting lijkt het echter niet zo slim om die nu af te schaffen. Anderzijds blijft het merkwaardig om hondenbezitters apart te zetten, alhoewell dat op een mooie zondagmiddag in de Lange Duinen ook weer heel aannemelijk lijkt. Daar komen nu honden uit het hele land ravotten. Maar ja, de vele baasjes van buiten Soest betalen hier geen hondenbelasting.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht