Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Samenwerking met de regio: RES & BES

maandag 15 april 2019

Donderdag 11 april 2019 had de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad bijzonder kort kunnen duren. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) en alle anderen hadden een agenda voor zich waarvan meer dan een pagina als hamerstuk werd voorgesteld en aangenomen. Toch werd de avond weer vol benut. Deels kwam dit door ceremonies rond het vertrtek van Janne Pijnenborg, oud-wethouder en raadslid voor Soest2002 en de beëdiging van haar vervanger Bert Groothuis, die we al kennen uit de vorige raadsperiode.

Het grootste tijdsbeslag op de vergadering van 11 april 2019 kwam echter van extra discussie rond moties Vreemd, moties over onderwerpen die eigenlijk buiten de agenda zijn. Een groot deel van die discussie vond dan weer plaats tijdens een schorsing, dus achter gesloten deuren. 

Dat betekent overigens niet dat over de hamerstukken niet is nagedacht. Veel vragen van de raad worden schriftelijk afgehandeld, over bijvoorbeeld de eerste actieve grondpolitiek van Soest sinds jaren, en de verhoging van leges voor bedrijven die kabels en leidingen willen leggen.

RES: de Energietransitie in actie

Als vervolg op de Internationale Klimaattop in Parijs is een Nationaal Programma van Regionaal Energie Strategie (RES) bedacht om in 2030 tenminste 49% CO2 reductie te bereiken. Parallel aan de landelijke onderhandelingen is Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s. Elke regio moet binnen 6 maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord, naar verwachting eind mei 2019, een voorstel doen waarin duidelijk wordt hoe die CO2 reductie behaald gaat worden.

In de Opiniërende raadsvergadering van 4 april jl. werd de brief behandeld die het college van B&W stuurde aan de raad, waarin zij aangaven het in deze fase te prematuur te vinden om een voorschot te nemen op de ruimtelijke uitgangspunten van de afzonderlijke gemeenten. Er moet eerst een startnotitie komen om alle uitgangspunten goed in beeld te krijgen.

Soest neemt, via de regio Amersfoort, deel aan zo'n RES. Door de projectgroep RES van Bureau Regio Amersfoort is een raadsvoorstel met kaders en randvoorwaarden aangeboden. Een van de doelen van het RES is om te beschrijven welke strategie de regio hanteert om energiedoelstellingen te bepalen en de behalen. In het kader van de Strategische Agenda Regio Amersfoort is besloten dat energietransitie een van de speerpunten is. De opbrengsten uit Dialooggroepen over dit onderwerp worden ingebracht in de RES. De Regio Amersfoort stelt voor om kaders en randvoorwaarden voor de aanpak van de regionale energiestrategie vast te stellen.

Het college heeft in een brief aan de raad aangegeven het in deze fase te prematuur te vinden een voorschot te nemen op de ruimtelijke uitgangspunten van afzonderlijke gemeenten. Door de Agendacommissie (alle fractievoorzitters in de gemeenteraad) is ingestemd met het voorstel van het college van B en W, om dit onderwerp alleen opiniërend te bespreken. Dat betekent dat het niet in de besluitvormende raadsvergadering aan de orde zou komen. Ook binnen de GGS-fractie waren we het erover eens dat de brief van de Regio te vaag en te warrig was bindend te verklaren: "Mooi dat er eindelijk iets gebeurt, maar we gaan geen blanco cheque tekenen."

Oppositie

Het waren met name de oppositiepartijen die geen bezwaar hadden om, net als de andere regiogemeentes, het door de regio opgestuurde raadsvoorstel over de Regionale Energiestrategie wel te tekenen. GGS heeft, bij monde van Erna Wegman, duidelijk aangegeven dat met name artikel 8 wat ons betreft moet worden uitgesloten omdat hier te veel risico’s in verborgen zitten. In artikel 8 wordt aangegeven dat potentiële locaties voor het opwekken van energie aangewezen kunnen worden. Het is prematuur om hiermee akkoord te gaan, vooral omdat de inbedding van punt 8 in de rest van het raadsvoorstel onduidelijk is en omdat ondertussen duidelijk werd dat de regio met een startnotitie komt. Bovendien is onze fractie helder over het standpunt: ‘Geen zonneweiden en windturbines in de polder rondom Soest.’

De oppositiepartijen zagen de risico’s niet en kwamen met een ‘motie vreemd’ met daarin het voorstel alsnog te tekenen.  Hierop volgde een discussie tussen de verschillen partijen, waarin duidelijk naar voren kwam dat alle partijen willen samenwerken met de regiogemeenten, maar dat er dus een paar belangrijke punten van aandacht zijn. Op initiatief van met name Tineke Flinterman (D66) werd er toch een uitweg gevonden om in ieder geval een intentie uit spreken.

Hoewel de meeste oppositiepartij tandenknarsend akkoord gingen, ging uiteindelijk een bijna voltallige raad (Soest 2002 stemde tegen) akkoord om een intentie uit te spreken.  Deze intentie luidt:

  • Kennis te hebben genomen van de kaders en randvoorwaarden voor de aanpak van de RES;
  • De regio te verzoeken zo spoedig mogelijk met een startnotitie voor de RES te komen;
  • Dat de gemeente graag samenwerkt met andere gemeenten en partners in de regio Amersfoort aan een regionale energiestrategie, waarbij we gezamenlijk tot een conceptbod komen dat voldoet aan de eisen en verwachtingen van het klimaatakkoord;
  • Het van belang te achten dat we tot maatschappelijk en politiek gedragen keuzes komen voor besparing en opwekking van duurzame energie in de regio.

Hiermee kan het college van B&W weer naar de regiogemeentes. Wordt vervolgd!

BES: Veiligheid in Soest & omstreken

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 11 april jl., werd ook het Integraal Veiligheidsplan (IVP) BES ter vaststelling behandeld. Basisteam BES bedient met haar politiecapaciteit vijf gemeenten: Baarn, Bunschoten, Eemnes (samen Eemdal), De Bilt en Soest. Deze gemeentes werken voor het eerst samen aan een veilige regio. Ze maken gebruik van elkaars expertises en pakken gezamenlijk de prioriteiten aan:

  • Ondermijning;
  • Zorg en Veiligheid;
  • Jeugdoverlast en –criminaliteit en
  • High Impact Crimes (HIC).

Elke gemeente heeft ook lokale speerpunten benoemd. Voor Soest zijn dat illegale prostitutie & mensenhandel en radicalisering. Omdat mensenhandel ook plaatsvindt binnen de vergunde prostitutiesector en vele verschijningsvormen kent, zoals seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting, is onderzoek naar mensenhandel binnen andere branches dan prostitutie ook nodig.

Samen met de ChristenUnie /SGP heeft GGS een amendement ingediend om de tekst mbt het speerpunt illegale prostitutie te wijzigen in: "Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken wordt zowel prostitutiebeleid als mensenhandelbeleid opgesteld." Ondanks een negatief advies van de burgemeester, die als portefeuillehouder meer dacht aan politiewerk achter de schermen dan aan beleid in het licht van de openbaarheid, werd dit amendement breed gesteund en aangenomen.

Livestream / Kamp van / Tempel

De besluitvormende raad behandelde nog meer Moties Vreemd. Eén ging over het onderzoeken van een livestream van de raadsvergaderingen. Ook die is aangenomen. De ander niet. Die stelde voor om het nieuwbouwgebied Oude Tempel uit te ruilen tegen het Kamp van Zeist. In een apart artikel op deze site legt Jan Paauw uit waarom dat geen goed idee is. 

Foto: ERAC (European and Regional Affairs Consultants)

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht