Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Uit de Raad: De nieuwe boerderij in de polder

vrijdag 8 februari 2019

De gemeenteraad heeft zich deze weken gebogen over het verzoek om aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg een boerderij te bouwen. Dit verzoek heeft een lange geschiedenis, voor de raad als geheel en voor Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) in het bijzonder. 

Concreet is het (aangenomen) voorstel aan de raad om het voorontwerpbestemmingsplan voor een nieuw agrarisch bouwperceel tegenover Peter van de Breemerweg nr. 1-3 af te wijzen. In de Besluitvormende Raad van 7 februari 2019 werd het voorstel aangepast met een amendement om toch verder te zoeken naar een nieuwe locatie voor de agrariër.

Het huidige debat begon vorige week in een Opiniërende Raad met maar liefst 18 insprekers die, allemaal op hun eigen wijze, de raad deskundig informeerden. Daarna gingen raadsleden met elkaar in gesprek over het voorstel van het college van B&W. Van de verschillende insprekers maakte vooral een buurtbewoonster indruk op de raadsleden. Zij gaf heel helder aan dat er wel voldoende bestaande locaties zijn aangeboden of vrijgekomen, maar dat de agrariër deze consistent heeft afgewezen en maar één ding wenst: nieuwbouw aan de Peter van de Breemerweg op het stuk wat hij heeft gekocht.

De buurtbewoonster maakte ook duidelijk dat, als nieuwbouw wordt toegestaan, dit zeker een precedentwerking gaat opleveren. Mocht de agrariër aan de Peter van den Breemerweg gaan bouwen dan zal van de 4 hectare nog maar 2,5 hectaren grasland over zijn. De overige ongeveer 30 hectare heeft hij in pacht op andere plekken in de omgeving. Als een verpachter besluit om de pacht op te zeggen, is de basis van zijn vleesveebedrijf weg!

Een andere inspreker die we melden was een agrariër die kwam met het plan om land uit te ruilen.

Geen nieuwbouw

De fractie van GGS is nooit voorstander geweest van het vestigen van een nieuw agrarisch bedrijf. Niet alleen omdat wij vinden dat er niet gebouwd mag worden in de polder. Maar ook omdat het niet noodzakelijk is. Er komen steeds bestaande agrarische bedrijven vrij of zijn te koop. De algemene  verwachting is dat 30% van de boeren gaat stoppen. 

Iedereen in de agrarische wereld is somber over de toekomst. Lang niet alle bedrijven krijgen een nieuwe functie. Daardoor dreigt de leegstand in agrarische gebouwen te groeien. GGS hamert en dan ook op dat je uitsluitend moet kijken naar leegstaande of leegkomende agrarisch percelen. Iets wat zeker door de meerderheid wordt gedeeld. Alleen de focus om dit daadwerkelijk grondig te onderzoeken is er nog niet (genoeg) geweest.

Amendement

De stukken bij dit onderwerp en de discussie gaan dikwijls terug tot 2013. De gemeenteraad nam toen een motie aan die toestemming gaf voor bebouwing van 1 hectare op het stuk grond aan de Peter v.d. Breemerweg. GGS stemde tegen. De provincie stak er een stokje voor. Inmiddels lijkt de provincie mee te willen werken maar is het college van Soest tegen het plan zoals het nu voorligt. De oppositiepartijen verwijten de coalitie dat de boer nu "al zes jaar in onzekerheid leeft" maar het bouwplan ligt er feitelijk pas sinds augustus. 

De discussie in de raad bleef steken in emotionele verhalen. Uiteindelijk kwam de VVD kwam met een voorstel om met het raadsvoorstel te verruimen, en verder te zoeken naar een vervangende locatie. Zo kan de agrariër met bestuurlijk en planologisch maatwerk toch zijn bedrijf voortzetten. Het voorstel werd juichend ontvangen waarna binnen een paar minuten boos werd gevraagd waarom fractievoorzitter De Wilde daar niet eerder mee was gekomen en hij de afspraken in het coaltieakkoord niet wenst los te laten.

Besluitvormende raad

In de week tussen de Opiniërende en de Besluitvormende raad werd het amendement opgesteld door D66, VVD, en CU/SGP. Nieuw in de aanpak volgens dit amendement is ook dat de zoektocht wordt begeleid door een onafhankelijk deskundige, zodat het mogelijke verwijt wordt vermeden dat één van de partijen (gemeente, onderhandelende boeren of de provincie) zich er te makkelijk vanaf maakt.

In de tekst wordt uiteindelijk ook ruimte gelaten voor nieuwbouw op een andere plek in de polder, als alle mogelijkheden zijn uitgeput. Alleen daarom was onze fractie geen mede-indiener.

Jan Paauw: “Als het zover komt moeten we de dan bestaande plannen op hun waarde beoordelen. Onze voorkeur blijft om toch eerst goed te kijken naar de mogelijkheden van een perceel met een bestaande agrarische bestemming. Nieuwbouw heeft zeker niet onze voorkeur. Waarom niet? Omdat er steeds meer agrarische bedrijven in Nederland stoppen. Mede daarom moet zorgvuldig worden bekeken of het bedrijf van de aanvrager levensvatbaar is. Dit moet echt heel helder zijn bij een eventuele bestemmingsplan wijziging.”

ABC

GGS vroeg de wethouder of de het mogelijk is om, voordat wij eventueel besluiten mee te werken aan een bestemmingswijzing, de Agrarische Beoordelingscommisie (de ABC-commissie) onderzoek te laten doen naar de vraag of het betreffende bedrijf aan de toets van volwaardig agrarisch bedrijf voldoet. Volgens wethouder Dijkhuijzen is dat ongebruikelijk maar wel mogelijk.

Polderbreed

Het gaat ons niet alleen om de enkele casus, het gaat om de toekomst van de polder als geheel.

Jan Paauw hierover: “Formeel kan er in onze polder geen nieuwbouw komen aangezien het geen landbouwontwikkelingsgebied is. Alleen daarom is het al wenselijk om het bedrijf te vestigen op een bestaand bebouwd perceel. Pas als deze mogelijkheden allemaal bekeken en gewogen zijn, kan er gekeken worden naar een eventuele nieuwe locatie. Onze fractie heeft moeite met dit laatste, maar heeft er ook begrip voor dat, als er absoluut geen andere mogelijkheden zijn, uit coulance wordt naar een alternatief. De Soester boeren zijn immers de hoeders van ons polderlandschap. Boeren dragen zorg voor de lokale voedselproductie en zijn onlosmakelijk verbonden aan natuurontwikkeling, nu en in de toekomst. Wellicht komt er nog een creatieve oplossing, bijvoorbeeld in samenspraak met andere boeren, waar ook GGS mee kan instemmen.”

De agrariër in kwestie heeft overigens al laten weten niets te zien in de mogelijkheden die de landruil of het amendement hem bieden.

Op een rijtje

Laten we duidelijk zijn: GGS is niet tegen deze agrariër, maar wel tegen nieuwbouw in de polder. Want zowel het gebiedskatern Eemland, De Provinciale ruimtelijk Structuurvisie als de gemeentelijke gebiedsvisie Landelijk gebied en het bestemmingsplan Landelijk gebied, geven aan dat openheid van de polder een van de belangrijkste uitgangspunten is voor dit gebied. Dus

  • De openheid van de polder moet behouden blijven;
  • Bij ontwikkelingen in het landschap van het Eemland, is het van wezenlijk belang dat die open ruimte behouden en versterkt wordt;
  • Weilanden bepalen het aangezicht van het landelijke Soest;
  • Het Eemland in Soest is geen landbouwontwikkelingsgebied.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht