Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Begroting 2019-22 goedgekeurd

vrijdag 9 november 2018

Ruime steun voor begroting

Donderdagavond 8 november ging de gemeenteraad met uitzondering van Partij Ons Soesterberg (POS, 1 zetel) accoord met de meerjaren begroting 2019-2022. Vorige week leken de oppositiepartijen tijdens de opiniërende raad nog niks te zien in de voorstellen van de nieuwe coalitie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) met VVD, D66 en CU/SGP. Nu bij de besluitvorming een duidelijke en constructieve reactie van het college kwam op de kritiek, was de sfeer tijdens de debatten veel positiever.

De discussie spitste zich toe op een totaal van 16 moties en amendementen. Noviteit in de vegradering was de projectie van alle moties en amendementen op scherm. In voorgaande jaren was het wachten op de printer die 29 keer de dicussiestukken moest uitdraaien. Dat scheelde dus tijd, en papier. Na twee ronden van onderlinge discussie en schorsingen voor gesprekken met de wethouders bleven er 6 over. Over de rest was men het eens geworden. Ze waren niet meer nodig omdat de wethouders toezegden de voorgestelde wijziigingen over te nemen, dat wil zeggen: uit te voeren. 

Investering van 110.000.000 euro in 2019 voor Soest/Soesterberg

De totale uitgaven van de gemeente voor 2019 zijn begroot op bijna honderdentien miljoen, om precies te zijn € 109.896.000. Bijna de helft van dit bedrag is voor het Sociaal Domein gereserveerd. Met dat geld wordt de Jeugdzorg, WMO, de zorg en welzijn van onze inwoners bekostigd. Hoge kosten, die nog verder zullen stijgen door de vergrijzing. Dat terwijl op de vergoeding vanuit Den Haag steeds wordt bezuinigd. Gelukkig heeft Soest een reservepot ingesteld om de oplopende tekorten in het Sociaal Domein op te vangen.

Voldoende financiele middelen voor tegenvallers in Sociaal Domein

Verleden week trokken de oppositiepartijen nog in twijfel of er wel voldoende financiële middelen waren begroot voor het Sociaal Domein. Het College kon de oppositie nu wel overtuigen dat er genoeg geld beschikbaar is om de zorg in Soest en Soesterberg in 2019 op peil te houden. Dat kan door gebruik te maken van de egalisatiereserve, die speciaal hiervoor is aangelegd.

Het vorige College was al begonnen om de groeiende algemene reserve aan te spreken om een inhaalslag te maken bij het wegonderhoud en investeringen voor een publieksvriendelijke e-dienstverlening. De huidige coalitie is van mening dat de aanwezige financiële middelen moeten worden ingezet voor de publieke voorzieningen en zorg voor de inwoners. Daar hebben onze inwoners meer profijt van dan dat het geld in de vorm van reserves op de bank staat. Het is bovendien financieel verantwoord, omdat de algemene reserve ook met deze begroting ruim boven het minimum blijft dat, op basis van financiële risico's door de gemeenteraad is bepaald.

Aan het werk 

Nu de begroting door de gemeenteraad is goedgekeurd kan het college met de gemeentelijke organisatie aan het werk om de plannen uit te werken en, na goedkeuring door de gemeenteraad, die plannen uit te voeren.

Steun voor visie burgerparticpatie GGS wethouder

Na de kritiek op GGS wethouder Aukje Treep-van Hoeckel over de burgerparticipatie was het een mooie overwinning dat de oppositiepartijen, die een week geleden nog deden voorkomen alsof ze geen visie heeft, nu alle steun gaven aan haar plannen. Van meet af aan meedenken en praten over plannen en direct contact met de inwoners staan centraal. Een van de belangrijkste opgave voor deze raadsperiode is om samen met de inwoners een visie te ontwikkelen: Wat voor soort gemeente willen we in 2030 zijn? Daarbij is betrokkenheid van de inwoners vanaf het begin cruciaal. De wethouder liet en passant weten dat zij met een plan wil komen om de inwoners bij de volgende begrotingsbehandelingen ook in een vroeg stadium te betrekken. Fractievoorzitter Jan Paauw merkte bij de laatste stemming wel op dat de begroting een vrij breed stuk is, en dat inspraak vooral belangrijk is bij de uitwerking van de plannen.

GGS is niet tegen alle bouwplannen

Terwijl de oppositiepartijen blijven roepen dat GGS tegen alle bouwplannen is, werd bij de begrotingsbehandeling voor de zoveelste keer duidelijk dat daar niks van klopt. Zo heeft GGS zich ingezet om brede steun te krijgen in de coalitie voor het plan van de oppositie om sociale woningbouw te ontwikkelen op de Molenstraat, op het terrein van de gemeentewerf die een paar jaar geleden afbrandde.

In de begroting is ook op voorspraak van GGS opgenomen dat in deze raadsperiode seniorenwoningen worden gebouwd op het terrein van Orlando aan de Willaertstraat. Het college gaat ook een Masterplan woningbouw ontwikkelen. Op plekken met een hoge ruimtelijke kwaliteit wil GGS niet bouwen. Niet bouwen buiten de rode contour in de polder of mooie plekken binnen de bebouwde kom.

Nog niet alle partijen zijn duurzaam

Opmerkelijk was wel dat een aantal oppositiepartijen bij de goedkeuring van begroting lieten aantekenen dat het programma voor Natuur en Milieu niet hun instemming heeft. Volgens GGS valt juist op dit programma de meeste winst te behalen, misschien niet boekhoudkundig, maar wel in maatschappelijk opzicht. Blijkbaar zijn andere fracties nog niet doordrongen van de urgentie en noodzaak om onze mooie gemeente te verduurzamen. Investeringen in natuur en milieu zijn dan noodzakelijk om ons leefklimaat op orde te houden.

Speerpunt van GGS: lage woonlasten ook in orde 

Behalve over de ambities op gebied van sociaal beleid,wonen en natuur van het college en de coalitie is GGS ook heel tevreden over het financiële deel van de begroting. De woonlasten voor de inwoners gaan nauwelijks omhoog. Het gaat om een toename van de lokale lasten met 1.63 %, dus nog een beetje minder dan de inflatie.

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht