Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

De Eerste Begroting

donderdag 1 november 2018

Het nieuwe college van B&W kwam met de eerste begroting. In de discussie over de kadernota 2019 heeft de raad richting gegeven aan de financiële uitgangspunten voor de begroting. In de begroting zijn de belangrijkste thema’s uit het coalitieakkoord verwerkt: de groene ambitie en duurzaamheid, de aanpak van het Dalweggebied, Ruimtelijke Ordening en Bestuurlijke Vernieuwing verwerkt. De voorgestelde begroting 2019 inclusief de meerjarenraming is structureel sluitend en laat voor elk begrotingsjaar tot en met 2022 een positief saldo zien. En dat laatste is toch altijd heel belangrijk bij het waarmaken van ambities.

Deze begroting is nog gemaakt in de oude opzet, met dezelfde Programma's of hoofdstuk-indeling als de voorgaande zes jaar. De behandeling in de raad was wel wat anders. Tijdens een eerdere bijeenkomst konden raadsleden mondelinge toelichting krijgen bij een aantal ambtenaren. Dat werd een prettige gedachtenwisseling over van alles en nog wat, maar leverde weinig extra informatie. Bij de meeste vragen keken de ambtenaren toch in hun concept antwoorden die later schriftelijk zouden worden afgerond.

De vergadering van afgelopen donderdag begon met een korte algemene beschouwing met de meest prangende bestuurlijke vragen. Elke fractie kreeg precies 5 minuten. De bijdrage van Jan Paauw namens de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) kan je hier nalezen. Na een reactie van de wethouders volgde een 2e ronde en onderlinge discussie.

De kritiek van de oppositiepartijen had niet veel om het lijf. Het was meer de zure toon van oppositiepartijen Soest 2002 en Groen Links die opviel. Blijkbaar hebben die partijen hun electorale verlies in maart en het buiten de boot vallen bij de collegevorming nog niet verwerkt.

Zoals te verwachten hekelden de partijen, die woningbouw veel belangrijker vinden dan behoud en verbetering van onze mooie omgeving, het feit dat de coalitie de begrotingsposten voor groen, natuur en duurzaamheid wil verhogen. Ze gingen er in hun kritiek aan voorbij dat er in de plannen van het college ook geld is opgenomen om tot een Masterplan Wonen te komen. De discussie werd verlevendigd door een haperende geluidsinstallatie. Uiteindelijk renden een bode en de griffier met losse handmicrofoons heen en weer zodat de beraadslaging ook op de publieke tribune en via Radio Soest nog gevolgd kon worden.

Sociaal Domein

De kritiek van de oppositie spitste zich toe op de wijze waarop het college anticipeert op de dreigende tekorten bij de budgetten voor het sociale domein. Het rijk gaat bezuinigen op de budgetten van het gemeentefonds voor de uitvoerende taken op gebied van maatschappelijke zorg. Dat betekent dat de gemeente minder geld krijgt om dezelfde dingen en dan liever beter te doen. De gemeenteraad van Soest heeft in de vorige raadsperiode een verevenings reserve van meer dan 3 miljoen euro voor het sociaal domein ingesteld. In de meerjaren begroting worden de verwachte tekorten bij de uitgaven voor het sociaal domein gedekt door de algemene reserve aan te spreken. Een algemene reserve waarin miljoenen euro’s meer zijn opgenomen dan noodzakelijk om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen. De oppositie doet het voorkomen alsof de coalitie nu al wil bezuinigen terwijl de cijfers in de begroting laten zien dat de kosten tot 2022 zijn gedekt. Het lijkt verstandig dat de gemeenteraad tot die tijd nadenkt over de manier waarop zaken moeten worden aangepakt als de algemene reserve daalt onder het minimum dat de gemeenteraad eerder verhoogde van vijf naar zes miljoen euro.

"Kijk eens naar Zeist"

Op het gebied van burgerparticipatie, een van de speerpunten van de coalitie, kreeg het college op haar kop dat er te weinig vordering wordt gemaakt. In de vorige raadsperiode waren een aantal van die kritische oppositiepartijen helemaal niet zulke voorstanders van verdergaande vormen van burgerparticipatie en voorstellen van GGS om de inwoners meer invloed te geven werden steevast afgewezen. Apart is dan ook dat die oppositiepartijen nu bijna allemaal de loftrompet over de participatie in Zeist staken. De zinsnede "Kijk eens naar Zeist" was in veel beschouwingen terug te horen. Daar heeft de gemeente eind september begin oktober een zeer intensief project uitgevoerd, om van de inwoners van Zeist en de omliggende kernen te horen welke zaken en kwesties zij belangrijk vinden.

De gemeenteraad van Zeist besloot in maart het project “Maaltijd van Zeist” uit te voeren als aanvulling op de politieke ambities van de coalitie. Het project heeft honderden zorgen en wensen geïnventariseerd. Heel veel tegenstrijdige ook. De bedoeling is dat de gemeenteraad van Zeist op 21 maart besluit welk budget vrij moet worden gemaakt om een aantal van de suggesties aan te pakken. Het is natuurlijk nog wel afwachten of Zeist in staat is om de zeer uiteenlopende inbreng op herkenbare en een voor de besluitvorming helder voorstel te vertalen. 

Opvallend was ook dat vrijwel alle oppositiepartijen er nog steeds van uitgaan dat in een begroting alle plannen volledig staan uitgewerkt. Iedereen weet echter dat de begroting een samenvatting is van de belangrijkste activiteiten op hoofdlijnen. Toch gingen verschillen oppositiepartijen in de verwijtmodus: het college zou geen daadkracht hebben. Tijdens de eerste vier maanden van deze periode is wel een hoop op de rails gezet. De voorstellen komen uiteindelijk terug naar de raad na dat er eerst een (voor)onderzoek is uitgevoerd.

Bouwen voor senioren

Volgens GGS voorman Jan Paauw ligt er een goede begroting voor, waarbij de inwoners niet op extra kosten worden gejaagd en toch een aantal noodzakelijke investeringen en uitgaven kunnen worden gedaan. Hij zegt: "Onze fractie heeft zo’n zeventig vragen over de begroting schriftelijk gesteld. Daar zijn heldere antwoorden op gekomen. Voor GGS bleven er nog twee bestuurlijke vragen over die later op de avond positief werden beantwoord door het college van B&W. In het kader van bouwen voor senioren werd toegezegd dat voor het einde van deze raadsperiode er nieuwbouw voor senioren wordt gerealiseerd op het Orlando-perceel. Deze toezegging is voor ons belangrijk. Wij vinden dat er in de voorgaande raadperiode ondanks beloften niets terecht is gekomen van bouwen voor senioren en dat willen wij echt beter doen."

Volgende week worden de vergaderingen rond de begroting afgerond. Op donderdag 8 november vanaf 19:30u. is de besluitvormende raadvergadering. Dan komen ook de aangekondigde moties en/of amendementen aan bod. Onze fractie heeft al aangegeven niet met wijzigingsvoorstellen te komen. 

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht