Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Heideweg en Voorjaarsnota

vrijdag 6 juli 2018

Op donderdag 5 juli vond de laatste raadsvergadering van het bestuurlijke jaar plaats. Twee onderwerpen sprongen eruit: het bestemmingsplan voor de Heideweg (Don Bosco) en de Kaderdiscussienota 2019. Hieronder van beide een korte bespreking

Bestemmingsplan ‘Heideweg 52’

Het bestemmingsplan ‘Heideweg 52’ werd in de besluitvormende raad van 5 juli vastgesteld. Ook onze fractie kon instemmen met het voorgestelde plan. Op het perceel staat het klooster Regina Pacis wat sinds juli 2014 leeg staat. Het perceel heeft de bestemming ‘Maatschappelijk’.

Maar dit ging niet zonder slag of stoot. De weg naar het uiteindelijke besluit was lang. Vanaf medio 2014, na vertrek van de salesianen van Don Bosco, zijn door verschillende partijen verkenningen gemaakt om tot een nieuwe (zorg)invulling te komen.

In eerste instantie is door de toenmalige eigenaar onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de kapel met bijbehorende kantoren te behouden en ter plaatse enige (half)vrijstaande woningen te realiseren in combinatie met hergebruik/herontwikkeling van de oude nog bestaande bebouwing ten behoeve van woningen met zorgvoorzieningen. Het plan werd informeel gepresenteerd aan de buurtbewoners, maar de buurt kon zich niet vinden in de planvorming.

Kortom, de buurt wilde geen woningen, maar behoud van het bestaande gebouw en behoud van de bomen. Nader onderzoek heeft opgeleverd, dat verbouwing van het bestaande gebouw naar woningen met zorgvoorzieningen zeer aanzienlijke investeringen zullen gaan vergen. Eigenlijk wordt het even duur als nieuwbouw maar met behoud van een aantal beperkingen.

Tegelijkertijd werd  geconstateerd, dat de beperkte omvang van deze bouwmogelijkheid een verantwoorde exploitatie in de weg zal staan. Dit heeft geleid naar het idee om op de locatie te onderzoeken of een beperkte hoeveelheid woonbebouwing, die nauw aansluit in omvang en vorm op de bestaande (aangrenzende) woningen wel tot een realiseerbare mogelijkheid kan gaan behoren.

Indieners van een zienswijze hebben aangegeven dat zij liever een appartementen gebouw zouden zien op het perceel maar er was nooit sprake een echt concreet plan. Onze fractie heeft nog eens goed gekeken naar de gevolgen als op deze locatie een appartementen gebouw zouden en kwam tot de conclusie en in deze wijk een dergelijk gebouw minder past dat het nu voorliggende plan van acht woningen. Dit nog los van de financiële haalbaarheid en extra verkeersbelasting in de wijk.

De geprojecteerde locaties voor de (half-)vrijstaande woningen zijn zodanig gekozen, dat nadrukkelijk rekening is gehouden met het aanwezige bomenbestand.

De fractie van GGS heeft de plan beoordeeld en vastgesteld dat het duidelijk rekening houdt met aansluiting op de bestaande wijk. Dat het groen voor een groot deel kan worden behouden en de nieuwe eigenaren de plichten hebben deze bomen te behouden was ook nog een schriftelijk is vastgelegd in de koopovereenkomst.

De vraag blijft of een business case voor woningen met zorg in deze wijk nog steeds onhaalbaar zou zijn. Meerdere zorgondernemers hebben de afgelopen jaren geconcludeerd dat het niet haalbaar is, wat onlogisch klinkt voor ons leken, als het gaat om een vergrijsde, welgestelde wijk als Soest Zuid.

Kaderdiscussienota

Normaliter biedt het gemeentebestuur met een Kadernota een beeld over de bijstellingen van de begroting. Het is een tussentijds beeld van de mee- en tegenvallers. Vanwege de verkiezingen is er een nieuw bestuur. In plaats van de lopende zaken te behandelen, wil dat een nieuw begin maken. De Kadernota werd gebruikt om een discussie met de raad uit te lokken.

Die discussie kwam in de besluitvormende raad in de vorm van een zestal moties en amendementen die deels zijn overgenomen. Groen Links sprak haar teleurstelling uit dat er weinig uit de fracties van de coalitie was gekomen. Aan de andere kant zijn de coalitiepartijen ook niet betrokken in de totstandkoming van de moties en amendementen. Als dat wel was gebeurd, hadden er wellicht meer en moties en amendementen gekomen vanuit een dialoog met alle fracties. Misschien moet geconcludeerd worden dat de raad als geheel onwennig reageerde op de manier van werken die het nieuwe college voorstelt.

Er zullen nog wel meer kansen komen. Deze nota is maar een klein stapje om te komen tot voorstellen ten behoeve van de begroting 2019 maar toch belangrijk. Het college van B&W en hun ambtenaren kunnen aan de slag met thema’s uit het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Hoe een en ander gaat uitwerken is natuurlijk afhankelijk van de financiële ruimtes en wordt pas duidelijk in het najaar tijdens de behandeling van de begroting. Voor GGS was het belangrijk dat het college voortvarend aan de slag kon met de prioriteit bij de thema’s duurzaamheid en de gebiedsontwikkeling Dalweg. Door in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op 2018 is de mogelijkheid gegeven.

De andere belangrijke thema’s waaronder het sociaal domein, groene ambitie, sport, participatie en handhaving zullen zeker van GGS betreft prominent tijdens de begroting aan de order komen.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 20 66 71 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht