Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Algemene Beschouwing: het geld van Soest

woensdag 30 juni 2021

In de Opiniërende raadsvergadering van afgelopen woensdag, 30 juni, stonden onder meer de financiën op de agenda: de jaarstukken over 2020, de Voorjaarsnota 2021 met wijzigingen ten opzichte van de begroting, en de Kadernota 2022, met financiële voornemens en vooruitzichten op de komende jaren.

In deze vergadering hield elke fractie een algemene beschouwing op de financiële situatie van de gemeente Soest. Hier de visie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) zoals uitgesproken door fractievoorzitter Jan Paauw:

Algemene Beschouwing

In de begroting van 2020 was er een tekort begroot van ruim 9 ton. Het resultaat van  de baten en lasten na verrekening met reserves, komt nu uit op ruim 1,7 miljoen positief. Een afwijking van ruim 2,7 miljoen dus. Dat is best positief te noemen in een jaar waarin het coronavirus een grote impact had op alles.

Voor de jaarrekening 2020 heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven, maar wel met een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten -waar de afgelopen jaren telkens op is gewezen- worden nu aangepakt. Er wordt nu echt geïnvesteerd op Inkoop en interne beheersing. Later gaan we zien of ook op het vlak van Aanbesteding en Frauderisicobeheersing stappen worden gezet.

Als gemeenteraad moet je goed kijken naar het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. Vastgesteld is, dat het weerstandvermogen in Soest ruim voldoende is. Hiermee kunnen wij de risico’s afdekken.

De algemene reserve staat op € 5,1 miljoen. Dit is onder het door de raad vastgestelde minimum. Dit lijkt ons geen heel groot bezwaar, omdat dit in de komende jaren wordt ingelopen

Middelen te beperkt

Dat was het, kort samengevat, wat betreft 2020. En dan nu door naar dit jaar, 2021. Een jaar waarin wij moeten gaan werken aan een doorstart na de coronacrisis. Hopelijk wordt alles zo snel mogelijk weer genormaliseerd, zeker ook voor onze inwoners.  

Nog steeds is er onduidelijkheid over hoe de inkomsten vanuit het gemeentefonds zich de komende jaren voor de gemeentes zullen gaan ontwikkelen. Uitgaande van wat we nu weten, lijken de middelen beperkt te zijn - te beperkt te zijn om al onze taken als gemeente uit te kunnen voeren.

Onze fractie steunt het college in het besluit, om in ieder geval de twee belangrijke dossiers Invoering Omgevingswet en de Energietransitie (RES) te temporiseren totdat er voldoende extra middelen komen vanuit Den Haag.

Ecologische transitie als vliegwiel

Zeker voor wat betreft de Energietransitie is dat met pijn in ons hart. Dit omdat onlangs is het nieuwste VN klimaatrapport uitgelekt. Dit stelt dat het ergst denkbare voor deze wereld al aan het gebeuren is en dat het tij eigenlijk niet meer om te keren is. Drastische maatregelen zijn nodig. Diverse rapporten wijzen ons erop dat behoud van de natuur en ecosystemen hét vliegwiel is dat ons de weg uit de grote wereldwijde crisis van klimaatverandering gaat bieden.

Volgens de fractie van GGS blijft inzetten op de natuur daarom essentieel! Ook met de (bouw)plannen die op ons afkomen, zeggen wij: vanaf nu heel radicaal alleen nog inzetten op klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Graag horen wij hier een reactie op van het college. Wethouder Kundic (D66) zei namens het college van B&W dit geen haalbare kaart te vinden. Zij wil bouwplannen uitvoeren naar de geldende normen, zonder extra eisen.

Bereikbaarheid gemeente

De inwoners stellen steeds hogere eisen aan ons als gemeente, en terecht, vinden wij. Vragen en adviezen moeten zij gemakkelijk kunnen stellen en krijgen. De bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie is daarbij steeds belangrijker. Ook de afgelopen periode, onder corona, hebben wij moeten vaststellen dat de organisatie te veel naar binnen is gericht. Zelfs het college was niet voldoende zichtbaar in de samenleving.

Gelukkig kunnen de inwoners nu een wandelafspraak maken met de burgemeester en de wethouders. Hou dit vol en hopelijk kunnen we als organisatie een betere modus vinden om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren!

Soest geen ‘Ontwikkelgemeente’

In de voorjaarsnota wordt gesteld dat de woningbouwopgave te groot is voor onze ambtelijke capaciteit. De opgave die uitgaat van ons Masterplan Wonen en Masterplan Soesterberg, daar willen wij voor gaan. Ontwikkelgemeente? Nee, dat gaat ons te ver. Doe maar gewoon!

Nogmaals: wij bouwen uitsluitend binnen de rode contouren en alleen voor onze eigen behoefte. Wij bouwen niet voor de regio en de Randstad. Maar bovenal, de nadruk bij het bouwen moet zijn natuurinclusief en klimaatadaptief.  

Om de vastgestelde plannen uit te voeren, blijkt de disbalans tussen de huidige opgave en de ambtelijke capaciteit een handicap. De gemeente Soest heeft altijd gewerkt met minder FTE dan vergelijkbare gemeentes. Onze ambtelijke organisatie beschikte altijd over de kwaliteit en de ervaring om op hoog niveau presteren. Nu is de vraag: Is dit veranderd, is de organisatie veranderd, moet de organisatie veranderen? 12 tot 16 FTE erbij, lost dat de problemen op? Wij vinden dit iets te kort door te bocht.

Taskforce: 8 ton nodig?

Onze fractie is van mening dat het werk anders georganiseerd moet gaan worden. Nu wordt door het college voorgesteld een z.g. Taskforce op te tuigen. Echter, om de geraamde kosten van liefst 8 ton zonder meer goed te keuren gaat ons te ver. Zeker als op pagina 14 wordt aangegeven, dat het streven is om in oktober met een plan van aanpak te komen. Onze fractie wenst meer duidelijkheid over waar wordt het geld op ingezet. Dus als de plannen ons niet goed lijken dan moeten we kunnen stoppen.

Ik dank u voor uw aandacht en als er vragen zijn dan horen wij dit graag.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht