Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Nieuwe Boerderij in Eempolder?

woensdag 7 februari 2018

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied in 2013 maakte de provincie met succes bezwaar tegen het door de gemeenteraad van Soest genomen besluit om een nieuw agrarisch bedrijf toe te staan aan de Peter van de Breemerweg tegenover de Hooiweg. In de provinciale verordening zijn nieuwe agrarische bedrijven in het Eemland niet toegestaan vanwege verdere ongewenste verstening van het open landschap. Bovendien staat er in de regio heel veel agrarisch vastgoed leeg.

Slim plan

Het bedrijf was gevestigd aan de Insingerstraat, waar het minder goed paste, omdat het aan de rand van een woonwijk lag.  De eigenaar had een plan bedacht om via de opbrengst van woningbouw op zijn perceel een niéuw bedrijf te kunnen starten aan de Peter van de Breemerweg. Daar huurde hij oorspronkelijk een oude veldschuur, waar hij naar toe wilde en wil verhuizen. Door de keiharde regel dat er geen nieuwe vestigingen in de Eempolder mochten komen, was de agrariër eigenlijk kansloos. Echter een aantal Soester partijen bleven de provincie bestoken met verzoeken om een uitzondering te maken. Nu lijkt het er op dat zowel provinciale staten als de gedeputeerde alsnog als uitzondering nieuw vestiging wil toestaan.

Gemeente moest handhavend optreden tegen troep op het perceel

Omwonenden aan de P.v.d.Breemerweg protesteren tegen deze wijziging van provinciaal beleid omdat zij een paar jaar hebben moeten aankijken tegen de rommel die de agrarier er van maakte en menen dat een nieuw bedrijf aan de zijde van de Birkstraat het aanzien van het gebied aantast. De gemeente trad na klachten uiteindelijk handhavend op om de rommel op te ruimen.

Provincie ondergraaft eigen beleidsregels

Het is wel opvallend dat de provincie op zo'n principiele beleidsregel  voor 1  geval een uitzondering overweegt. Vreemd ook omdat  het volgens de normen niet eens om een agrarisch bedrijf gaat waar volgens de economische regels minimaal 1 persoon een hoofdinkomen mee kan verdienen. Het bedrijf heeft ongeveer 100 vleeskoeien, op verschillende kavels in de polder, de beesten zien er goed uit. Volgens de gegevens van de Wageningen Universiteit kan met 100 zoogkoeien maximaal 10.000 euro per jaar worden verdiend. Daardoor moeten de meeste boeren met zoogkoeien daarnaast een neven-inkomen hebben om rond te komen. Daardoor bestaat er ook twijfel of de wens om nieuw vestiging aan de P.v.d. Breemerweg niet vooral is ingegeven om een woning in dit fraaie gebied voor elkaar te krijgen.

Provinciale Staten ziet de boer ten onrechte als slachtoffer

Uit de notulen van de provinciale staten komt het beeld naar voren alsof de agrarier gedwongen is om zijn bedrijf aan de Insingerstraat te verlaten en nu geholpen moet worden. Dat klopt niet want het opdoeken van het bedrijf aan de Insingerstraat heeft het bedrijf zelf bedacht, er was geen enkele dwang vanuit de gemeente. In het gemeentelijke en provinciale beleid is het zo dat het bij vleeskoeien die in de weide staan niet wordt toegestaan om daarvoor een bedrijfswoning te bouwen. Het heeft er alle schijn van dat een slimme boer ten eerste een goede slag weet te maken met woningbouw op de Insingerstraat en vervolgens voor de hoofdprijs gaat voor een nieuwe woning in de Eempolder.

Risico van precedentwerking

Als de provincie in dit geval al een uitzondering wil maken op het beleid om geen nieuwvestigingen in de polder toe te staan, kunnen we wachten op anderen die de weg weten te vinden, en wellicht met nog veel betere argumenten. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied is bij een aantal aanvragers getoetst of er sprake was van een economisch rendabel agrarisch bedrijf. Die aanvragen werden alle op basis van economische aargumenten afgewezen. In dit geval doet dat er blijkbaar niet toe. Er staat door bedrijfsbeeindigingen veel agrarisch vastgoed leeg in de Eempolder, en het moet toch mogelijk zijn daar ruimte te kopen of te huren. GGS wenst dat de provincie vasthoudt aan de regel dat nieuwvestiging in de polder niet mogelijk is.   
        

 

Cees Paul

Raadslid

035 - 544 89 07

Raadslid

Aandachtsgebieden: Kunst & Cultuur - Natuur & Milieu - Duurzaamheid - Financiën


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht