Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Uit de Raad: Ruimte voor scholen - minder huishoudelijke hulp - snelle schuldhulp.

donderdag 4 februari 2021

MEER RUIMTE VOOR DE VAN DER HUCHTSCHOOL EN DE WERVELING

Afgelopen donderdag 4 februari heeft de raad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de tijdelijke uitbreiding van de 1e Van der Huchtschool middels zgn. portocabins en een permanente uitbreiding van De Werveling.

Het is fijn dat de 1e Van der Huchtschool, in afwachting van nieuwbouwplannen op de lange termijn, de ruimte krijgt waar de school al langere tijd veel behoefte aan heeft.

Ook voor De Werveling ziet Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) de urgentie voor uitbreiding en wij hebben vertrouwen in de afwegingen van het college en het schoolbestuur van De Werveling, dat akkoord is met dit voorstel tot permanente uitbreiding.

Aan de plannen voor De Werveling kleven voor de lange termijn echter wel wat haken en ogen, zo bleek ook uit het raadsdebat een week eerder.

De visie en ambities voor de projecten rondom nieuwbouw en renovatie van de scholen in Soest en Soesterberg tot het jaar 2035, staan in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Dit plan wordt op 18 februari verder in de raad besproken en wij als fractie gaan ons hier de komende weken dan ook verder in verdiepen. Wordt vervolgd!


HULP BIJ HET HUISHOUDEN VOOR MANTELZORGERS

Een van de onderwerpen die afgelopen donderdag op agenda van besluitvormende raadsvergadering stond, was het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Soest 2021. Er is onder meer besloten om de Soester regeling hulp bij het huishouden te laten vervallen per 1 juni 2021.

Iedereen die mantelzorg verleent is zeer waardevol in de hele keten van zorg. Boodschappen doen voor iemand, helpen met de maaltijden, de financiën, de was of het op tijd toedienen van medicatie. Lang niet altijd makkelijk voor de mantelzorger, maar vaak wordt het met liefde gedaan. Wij begrijpen ook dat deze last heel zwaar kan zijn. Als de zorg bijvoorbeeld langdurig en intensief is, als de zorg een inwonend kind of partner betreft. 

Wanneer er sprake van is dat de zorg zo zwaar is dat de mantelzorger in de knel komt met het eigen huishouden, is er gelukkig de mogelijkheid dat een mantelzorger in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp op indicatie. De inschatting is dat 20% van de mantelzorgers hiervoor in aanmerking gaat komen als de Soester regeling hulp bij het huishouden komt te vervallen per 1 juni 2021. Dat lijkt ons een zeer reële inschatting en regelt de ondersteuning voor de mantelzorgers die dit echt nodig hebben.

Deze versobering sluit dus aan bij de -helaas- noodzakelijke versoberingen in het Sociaal Domein, zoals vorig door de raad besloten in de meerjarenbegroting 2021.


SNELLE AFHANDELING AANVRAGEN SCHULDHULPVERLENING

Afgelopen donderdag 4 februari nam het college een motie over van PvdA, GGS, CDA, Soest 2002, Burgerbelangen en POS waarin het college verzocht werd om de aanvragen mbt. schuldhulpverlening altijd zo snel mogelijk af te handelen en dan zoveel mogelijk binnen vier weken na het eerste gesprek.

Wethouder Van Aalst gaf aan dat dit in de praktijk eigenlijk al altijd het geval is, met uitzondering van meer complexe aanvragen.

Door het vaststellen van de verordening Schuldhulpverlening, voldoet de gemeente Soest aan de wettelijke eis om een beslistermijn vast te stellen. De door het college voorgestelde termijn van 8 weken is gelijk aan de maximale redelijke termijn. De bedoeling is onder meer dat de inwoners meer rechtszekerheid wordt geboden. Doordat de wethouder de motie heeft overgenomen (die daarom niet in stemming hoefde te worden gebracht) is deze termijn dus zoveel als mogelijk binnen vier weken na het eerste gesprek.

En dat juichen wij toe, want iedere week die iemand moet wachten op schuldhulpverlening, is er een te veel. Schulden kunnen zich nog veel verder opstapelen en de kans bestaat dat mensen nog dieper in de problemen komen … met alle gevolgen van dien. Het zijn moeilijke tijden en het is zeer zeker niet ondenkbaar dat ook in Soest het aantal mensen dat in financiële problemen komt, gaat toenemen. Wij begrijpen dat er sprake moet zijn van een reële termijn waarbinnen een goed plan van aanpak kan worden opgesteld, maar dus liefst wel zo snel als mogelijk! Volgend jaar rond deze tijd komt er een evaluatie over de afgesproken beslistermijn.


Foto: de derde klas van de Kerkebuurtschool in 1948-’49, bron: verdwenensoest.nl,

Annemarieke Weith-Plomp

Raadslid

06 - 517 590 39 (Na 17.30)

Raadslid

Aandachtsgebieden: Veiligheid - Zorg en welzijn - Onderwijs - Jeugdzaken


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht