Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Raad stelt Begroting 2021 inclusief meerjarenramingen vast

vrijdag 6 november 2020

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 5 november jl. is de Begroting voor 2021 (inclusief de meerjarenramingen) vastgesteld. In deze door corona onzekere tijden, is gekozen voor een behoedzaam begrotingsscenario. De begroting is overwegend gebaseerd op bestaand beleid met daarin de basisafspraken van ons coalitieakkoord en de daarin opgenomen prioriteiten.

Om een duurzame en gezonde financiële basis te behouden, moeten er op meerdere gebieden maatregelen getroffen worden. Wonen, gebiedsontwikkeling en groenonderhoud behouden een hoge prioriteit. De fractie van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft heel kritisch naar deze begroting gekeken en komt tot de conclusie dat de financiële middelen beperkt zijn en dat vooralsnog ook zullen blijven. Tenzij de centrale overheid (‘Den Haag’) eindelijk de gemeentes beter gaat compenseren voor het uitvoeren van al haar taken. Wij zijn hier echter niet al te optimistisch over.

Conclusie: wil je een duurzaam financieel beleid realiseren en komen tot een sluitende begroting, dan moet je versoberen of/en de gemeentelijke belastingen voor de inwoners drastisch verhogen. In de huidige voorstellen is er gekozen voor een combinatie van versobering, temporiseren en een beperkte lastenverhoging.

Helaas ontkomen wij als politieke partij er niet aan om goed te gaan nadenken over de vraag: Tegen welke prijs willen wij alle gemeentelijke voorzieningen overeind blijven houden? De toekomst ziet er met het huidige beleid van de centrale overheid namelijk allesbehalve gunstig uit. Bovendien duiken we al onder het minimale niveau van de ‘Algemene middelen.’

NME

De nu goedgekeurde begroting is volgens onze fractie degelijk, realistisch en goed te verdedigen. Toch was er binnen onze fractie met name over een van de pijnpunten een lange discussie. De vorig jaar al aangenomen en aangekondigde versobering op de  ‘Natuur- en milieu Educatie’ (NME) werd op voorstel van het college van B&W nu aangepast. Dit, omdat ook het Effectonderzoek NME in Soest als een van de vele aanbevelingen aangeeft dat de NME in Soest zich moet ontwikkelen.

Het onderwijs moet bestaan uit meer diverse elementen, zoals uitbreiding naar energie, klimaatverandering, biodiversiteit etc. Bij de voorjaarsnota zal wethouder Aukje Treep meer inzicht geven op welke wijze Stichting Balans samen met de scholen de genoemde duurzaamheidsonderwerpen zal gaan organiseren. Deze toezegging was voor alle fractieleden van GGS het signaal om in te kunnen stemmen met de begroting.

Voorstellen zonder dekking

Verschillende oppositiepartijen kwamen met voorstellen om bepaalde versoberingen te amenderen. Echter, deze werden niet vergezeld van goede dekkingsvoorstellen. ‘Haal het maar uit de Algemene middelen’ was de teneur. Omdat onvoldoende dekking is, kon onze fractie deze voorstellen niet steunen. Zoals gezegd, de Algemene reserve komt al onder het bedrag uit dat door de raad als minimum is aangegeven. Volgend jaar wordt de Algemene reserve (Algemene middelen) vanuit de reserve rentegebruik hersteld tot het minimumniveau. Het was voor onze fractie een brug te ver om daar weer een voorschot op te nemen voor, bij voorbeeld, de verlaging en opschorting van de huurtarieven van binnensportaccommodaties en de afschaffing van de hondenbelasting.   

Uiteindelijk stemden totaal 22 raadsleden in met de voorliggende begroting.  De raadsleden van PvdA, DSN, Soest 2002 en POS stemden tegen. Als coalitiepartner nemen wij als fractie de bestuurlijke verantwoording. In de begroting is er sprake van maatregelen die ook wij liever niet hadden willen doorvoeren, maar voor het algemeen belang zijn deze maatregelen helaas bittere noodzaak. Wij hopen van harte dat er betere financiële tijden komen voor de gemeente Soest en haar inwoners.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht