Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Van Dorresteijn: bijzondere opiniërende raadsbijeenkomst vanuit huis

maandag 11 mei 2020

Donderdag 7 mei 2020 zal de geschiedenis ingaan als ‘Het is even wennen maar het werkt’ aangezien de raad voor het eerst thuis digitaal via ZOOM moest vergaderen. De twaalf fracties lieten hun woordvoerders inloggen op ZOOM. De burgemeester en griffier waren in de raadszaal aanwezig om de vergadering in goede banen te leiden en om de negen insprekers te begeleiden. Deze waren ook ‘live’ in de raadzaal, net als de wethouder. De rest van de wereld kon meekijken via het YouTubekanaal van de gemeente Soest.

De vergadering heeft op het moment van dit schrijven zo’n 500 bezichtigingen gehad en valt nog te zien onder dit adres. Het aantal kijkers tijdens de vergadering varieerde van ruim 80 tot 104 op het drukste moment. Dat zijn meer mensen dan de raadzaal kan bevatten.

In het kort

Voordat we de geschiedenis even doornemen en de vergadering behandelen geven we puntgewijs onze visie op dit dossier:

Laten we duidelijk zijn: Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) is niet tegen deze agrariër, maar wel tegen nieuwbouw in de polder. Want zowel het gebiedskatern Eemland, de provinciale Ruimtelijke Structuurvisie als de gemeentelijke gebiedsvisie Landelijk gebied en het bestemmingsplan Landelijk gebied, geven aan dat openheid van de polder een van de belangrijkste uitgangspunten is voor dit gebied. Dus:

  • De openheid van de polder moet behouden blijven;
  • Bij ontwikkelingen in het landschap van het Eemland, is het van wezenlijk belang dat die open ruimte behouden en versterkt wordt;
  • Weilanden bepalen het aangezicht van het landelijke Soest;
  • Het Eemland in Soest is geen landbouwontwikkelingsgebied.

Geschiedenis

Deze vergadering ging over de eindconclusie van de zoektocht naar een geschikte locatie voor een agrariër. Ook draaide het om de vraag: hoe nu verder? Op 4 maart van dit jaar heeft deze agrariër namelijk een formele aanvraag ingediend voor een wijziging van de bestemming aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg.

Wat hieraan voorafging: bij de vaststelling van het Bestemmingsplan Landelijk Gebied in 2013 maakte de provincie met succes bezwaar tegen het door de gemeenteraad van Soest genomen besluit, om een nieuw agrarisch bedrijf toe te staan aan de Peter van den Breemerweg, tegenover de afslag naar de Hooiweg.

In de Provinciale Verordening zijn nieuwe agrarische bedrijven in het Eemland niet toegestaan vanwege verdere ongewenste verstening van het open landschap. Uiteindelijk heeft de Raad van State de provincie hierin gelijk gegeven. Conclusie: een nieuwe vestiging van een agrarisch bedrijf is niet mogelijk op deze locatie.  

De agrariër had een plan opgevat om met de opbrengst van woningbouw op zijn perceel aan de Insingerstraat een nieuw bedrijf te starten aan de Peter van den Breemerweg. Op deze locatie huurde hij oorspronkelijk een oude veldschuur met vier hectares land. Daar wilde (en wil hij nog steeds) naar toe verhuizen. Door de keiharde regel dat er geen nieuwe agrarische vestigingen in de Eempolder mogen komen, was het plan van de agrariër eigenlijk kansloos. Echter, een aantal Soester partijen bleef de provincie bestoken met verzoeken om een uitzondering te maken.

Uit de notulen van Provinciale Staten komt het beeld naar voren alsof de agrariër gedwongen werd om zijn bedrijf aan de Insingerstraat in Soest te verlaten en dat hij daarom geholpen moet worden. Dat klopt niet: het bedrijf aan de Insingerstraat is uit eigen beweging opgedoekt, er heeft geen enkele dwang vanuit de gemeente plaatsgevonden. In het gemeentelijke en het provinciale beleid is het verder zo, dat als een agrariër vleeskoeien in een weide heeft staan, dit niet betekent dat hier ook een bedrijfswoning gebouwd kan worden.

Amendement

Het provinciebestuur maakte een opvallende manoeuvre door aan te geven dat als de gemeente dit wenselijk vond, zij een uitzondering op het beleid zou kunnen overwegen. Vreemd, want volgens de normen gaat het hier niet om een volwaardig agrarisch bedrijf waar volgens de economische regels minimaal één persoon het hoofdinkomen mee kan verdienen. Het betreffende bedrijf heeft ongeveer 80 vleeskoeien op verschillende kavels in de polder. Volgens de gegevens van de Wageningen Universiteit kan met 80 vleeskoeien geen volwaardig inkomen worden gerealiseerd. Dus komt deze agrariër nu met een aanvraag om een boerderij neer te zetten voor zo’n 150 stuks vleeskoeien. Overigens is dat waarschijnlijk ook niet voldoende is om als voorwaardig bedrijf te worden aangemerkt.

In de Besluitvormende Raad van 7 februari 2019 is het voorstel aan de raad om het voorontwerp bestemmingsplan voor een nieuw agrarisch bouwperceel tegenover Peter van den Breemerweg nr. 1-3 af te wijzen. Wel werd het voorstel middels een amendement aangepast, om toch verder te zoeken naar een nieuwe locatie voor de agrariër. Tot zover in grote lijnen de geschiedenis.

De voortgang

Tijdens de behandeling op 7 mei jl. kwamen er negen insprekers aan het woord. Hierna konden de woordvoerders van de verschillende fracties vragen stellen aan het college. Er waren verwijten te horen over de inhoud van een adviesnota en over de beeldvorming van de mogelijk bebouwing. In totaal werd er maar liefst drie uur gesproken door, voornamelijk, de oppositiepartijen. Deze erkennen nog steeds niet dat het besluit genomen door de gemeenteraad in 2013 niet kon en kan worden uitgevoerd omdat door de Raad van State daar een besluit over is genomen, waardoor deze toezegging niet uitvoerbaar was en is.

Nu heeft de agrariër een nieuwe aanvraag gedaan wat natuurlijk eerst door het college van B&W moet worden beoordeeld alvorens de raad er wat van mag vinden. Gezien de afwijzing waartoe werd besloten op 7-2-2019 zou het college waarschijnlijk opnieuw met aan afwijzing komen. Mede omdat dit college voor behoud is van de (open) ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Soest.  

De oppositiepartijen kwamen met allerlei argumenten en verwijten. Het ging er hard aan toe en enkele commentaren zijn niet voor herhaling vatbaar, hetgeen niet bevorderlijk is voor de sfeer in deze raad.  Uit deze weinig constructieve reacties viel af te leiden, dat de meeste oppositiepartijen niet weten waar het in deze kwestie daadwerkelijk over gaat.

De fractie van GGS is nooit voorstander geweest van het vestigen van een nieuw agrarisch bedrijf. Niet alleen omdat wij vinden dat er niet gebouwd mag worden in de polder, maar ook omdat het niet noodzakelijk is. Er komen steeds bestaande agrarische bedrijven bij die door de overheid worden gestimuleerd om te stoppen. Uiteindelijk moet er toch minder vee komen in ons land! Binnen de agrarische wereld is men somber over de toekomst. Lang niet alle bedrijven krijgen een nieuwe functie en mede hierdoor dreigt de leegstand van agrarische gebouwen toe te nemen. Het zou dus echt heel vreemd zijn dat er nu een nieuwe boerderij bij zou komen.

GGS hamert er dan ook op dat je uitsluitend moet kijken naar leegstaande of leegkomende agrarische percelen. Al realiseren wij ons ook dat alles een bepaalde economische waarde heeft en dat maakt de financiële haalbaarheid vaak weer erg lastig tot onmogelijk. Ook dit wordt door de meerderheid gedeeld. Daarom is onze fractie ook voorstander om verder te zoeken, waarbij de focus niet (alleen) op Soest is gericht maar vooral ook op mogelijkheden elders in de regio.

Wordt vervolgd tijdens de besluitvormende raad op 19 mei a.s. in het theater van de gemeenteraad.

Jan Paauw

Fractievoorzitter

06 - 206 671 56

Fractievoorzitter

Aandachtsgebieden: Financiën - Economie - Bestuurlijke taken - Sport - Wonen - Ruimtelijke Ordening


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht