Gemeentebelangen Groen Soest
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
Slide 7
Slide 1
Slide 2

Deel uw mening

Via ons opiniepanel kunt u uw mening geven over actuele onderwerpen.

Opiniepanel

Sociale Media

Facebook
Twitter
Instagram

@GGS_Soest

Monitor Sociaal Domein in de Raad

zaterdag 15 februari 2020

Onlangs werd in de raadsvergadering de zogeheten Monitor Sociaal Domein besproken. In deze monitor wordt in kaart gebracht wat er met het gemeentelijk beleid bereikt wordt in het Sociaal Domein. Denk hierbij onder meer aan de Jeugdwet, de bijstand, schuldhulpverlening, het beleid rondom werk, zelfredzaamheid en zorg etcetera. We hebben het document ook hier op de website van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) gezet.

Effecten

De monitor Sociaal Domein levert een prima leesbaar verhaal achter de cijfers en is zeer helder qua opzet. Vorig jaar december hebben wij als raad tijdens een informatieavond gesproken met diverse vertegenwoordigers uit het veld en de betrokken ambtenaren. Wij zijn op deze avond met elkaar in gesprek gegaan over de effecten van wat de gemeente samen met alle aanbieders aan ondersteuning en zorg biedt. Hoewel wij deze avond als zeer positief hebben ervaren en het goed was om met de mensen uit het veld van gedachten te wisselen, misten wij de discussie over het stuk ‘grip’ op het Sociaal Domein.

Moeilijk meetbaar

Over en weer bleken er veel vragen te zijn. Vragen over pijnpunten, zoals armoede en eenzaamheid, over de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Vragen over het ontbreken van recente cijfers bij bepaalde kaders. Zo is bijvoorbeeld sinds 2015 niet meer gemeten hoeveel kinderen in armoede leven en dateren de meeste cijfers over eenzaamheid uit 2016 (de BBS doet een keer in de vier jaar onderzoek hiernaar). Ook is bijvoorbeeld een aandachtspunt over het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg voor ons moeilijk meetbaar, omdat de cijfers over hoe groot de wachtlijsten zijn niet in de monitor staan. Wij hebben wethouder Van Aalst hierover vragen gesteld en onder meer gesteld dat het streven moet zijn om in deze monitor te kunnen beschikken over de meest recente cijfers. Zo richt de gemeente zich bijvoorbeeld op het terugdringen van de wachtlijsten in de zorg en moeten de kosten van de complexe jeugdhulpaanvragen verbeterd worden. Als niet bekend is hoe groot de wachtlijsten zijn, hoe schat je dan de kosten in?

Zorg over mantelzorg 

Zorgen hebben wij ook over de druk op de mantelzorgers in Soest. Er wordt steeds meer een beroep op hen gedaan en in de monitor wordt ook aangegeven dat onderzocht wordt hoe de groep zwaarbelaste mantelzorgers goed in beeld kan worden gebracht. Ook moet nog bepaald worden welke cijfers de meeste zeggingskracht hebben voor Soest en welke cijfers Soest gaat volgen. Juist omdat er van uit wordt gegaan dat mensen zelfredzamer moeten zijn, met de hulp van vrijwilligers en mantelzorgers, is het belangrijk om hier grip te krijgen. Het eventueel wegvallen van vrijwilligers en mantelzorgers, kan ook grote financiële gevolgen hebben omdat hierdoor de druk op de professionele zorg toeneemt. In de monitor wordt een beeld geschetst van de toekomst.  Hierin wordt ingegaan op alle maatregelen die genomen worden om de inzet van mantelzorgers mogelijk te maken en hen te ontlasten.

Wij hebben de wethouder onder meer gevraagd of er ook een doorkijk komt naar de toekomst. Wat zijn de consequenties als de vraag naar mantelzorg en vrijwilligers toeneemt maar het aanbod afneemt door bijvoorbeeld vergrijzing en overbelasting? Hoe kan hierop worden geanticipeerd?

Grip op de financiën

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die echt zorg nodig heeft ook de zorg krijgt die hen toekomt. Met de steeds toenemende kosten die zich door de budgetten heen vreten, is grip vinden op de financiën van het Sociaal Domein daarom een vereiste. Middels de monitor Sociaal Domein krijgen wij als raad een verdieping op de planning & control cyclus.

Echter, om deze complexe materie inzichtelijker te maken, hebben wij aangegeven dat wat ons betreft de monitor in de toekomst ook het financiële plaatje gaat bevatten, zodat wij als raad in één document kunnen beschikken over de achtergrondverhalen en de kosten.

 

Annemarieke Weith-Plomp

Raadslid

06 - 517 590 39 (Na 17.30)

Raadslid

Aandachtsgebieden: Veiligheid - Zorg en welzijn - Onderwijs - Jeugdzaken


Stuur een e-mail

Laat een reactie achter

Nieuwsoverzicht